Bloggposter på ämnet Okategoriserade:

Motion 41: Musikråd för Svenska kyrkan

Av Jan Erik Amilén den 14 August 2017 om: Okategoriserade

Motionen om behovet av ett Musikråd motiveras väl, med grund i den kyrkomusikaliska kritiken mot handboksförlaget.

Ur texten:

I musikrådet bör de frågor hanteras som kyrkomusiken som trosyttring och som kulturarv, och rådet ska kunna bidra med sin kompetens och utgöra kyrkostyrelsens expertorgan i olika kyrkomusikaliska frågor. Musikrådet bör på kyrkostyrelsens uppdrag ha möjlighet att utse arbetsgrupper för noggrann beredning av särskilda ärenden. Det är önskvärt att rådet tillsätts snarast och under 2018.

Motionen är undertecknad av representanter från fyra olika nomineringsgrupper genom Hans-Olof Andrén (POSK), Bertil Murray (FK), Mats Hagelin (BA) och Sven E Kragh (C).

Motionen kan du läsa om du klickar här.

Förslaget formuleras:

Kyrkomötet beslutar att uppmana kyrkostyrelsen att tillsätta ett musikråd för Svenska kyrkan.

 

Motion 40: Eukaristiska böner

Av Jan Erik Amilén den 14 August 2017 om: Okategoriserade

Till årets Kyrkomöte har Frimodig kyrkas ledamöter lämnat in 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Dag Sandahl bifogar åtta olika eukaristiska böner till sin motion, att kunna använda när mässa firas. (Bönerna bifogas i sin helhet, vilket gör motionen 12 sidor lång).

Motionen kan du läsa i sin helhet genom att klicka här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar anta den eukaristiska bönerna A-H med prefationer.

Motion 39: Hur den helige Ande benämns

Av Jan Erik Amilén den 14 August 2017 om: Okategoriserade

I år lämnar Frimodig kyrkas ledamöter in 50 motioner (av 158) till Kyrkomötet. Imponerande!

Kjell Petersson och Leif Nordlander invänder mot blandningen av begreppen “den heliga Anden” och “den helige Ande” så som sker i handboksförslaget. Detta behöver belysas, och tills vidare bör “den helige Ande” alltid anges som ett av alternativen.

Motionen (nr 71) kan du läsa om du klickar här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar

  1. att kyrkostyrelsen låter utreda de läromässiga och ekumeniska implikationerna av den nya benämningen på den helige Ande.
  2. att den trinitariska formuleringen från handboken 1986 (“I Faderns och Sonens och den helige Andes namn”) får användas i den nya handboken.

Motion 38: Om smörjelse med olja vid konfirmation och dop

Av Jan Erik Amilén den 14 August 2017 om: Okategoriserade

Till Kyrkomötet lämnar i år Frimodig kyrkas ledamöter in hela 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Kjell Petersson och Berth Löndahl motionerar (motion nr 70 i sammanställningen) om smörjelse med olja. Detta förekommer i Svenska kyrkan, och är vanlig i andra lutherska kyrkor. Läs motionen genom att klicka här.

Smörjelsen symboliserar Andens gåva, och

handlar om förlåtelse, upprättelse, helande, ny kraft, en tillhörighet till Jesus Kristus.

Motionen motiveras även av debattartikel i Kyrkans Tidning skriven av Anna-Karin Hammar och Kjell Petersson:

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/tillat-smorjelse-med-olja-vid-dop

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att det i anvisningarna till nya handboken anges att smörjelse med olja kan förekomma vid konfirmation och dop.

Motion 37: Valnämndernas ansvar för distribution av valsedlar

Av Jan Erik Amilén den 14 August 2017 om: Okategoriserade

Till årets Kyrkomöte lämnar Frimodig kyrkas ledamöter in 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Kjell Petersson noterar i sin motion (nr 69) att valnämnderna har ansvaret för att lägga ut valsedlar vid de olika röstmottagningsställena vad gäller valsedlar till Kyrkomöte och stiftsfullmäktige – men inte vad gäller valsedlar till kyrkofullmäktige.

På många håll tar valnämnderna på sig ett utökat, frivilligt, ansvar även för valsedlar till kyrkofullmäktige. Därmed krävs omfattande kontakter för att veta vilka valnämnder som gör detta eller inte. Svaret på denna fråga är inte alltid helt klarlagt när valsedlar ska skickas ut. För nomineringsgrupperna är detta ett verkligt praktiskt bekymmer. Motionen kan du läsa genom att klicka här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att lägga fram förslag om ändring i Kyrkoordningen, så att valnämnderna i kommande val också ansvarar för att lägga ut valsedlar avseende de lokala valen.

Motion 36: Herre, förbarma dig eller Kristusrop

Av Jan Erik Amilén den 14 August 2017 om: Okategoriserade

50 motioner (av totalt 158) har i år undertecknats av Frimodig kyrkas ledamöter. Imponerande!

Kjell Petersson, Berth Löndahl och Leif Nordlander lägger i sin motion (nr 6) förslaget att den svenska benämningen av Kyrie i handboken återgår till det hävdvunna Herre, förbarma dig.

Motionen kan du ladda ner här.

Motion 35: Acklamationen efter instiftelseorden

Av Jan Erik Amilén den 14 August 2017 om: Okategoriserade

50 motioner (av totalt 158) till årets Kyrkomöte kommer från Frimodig kyrka. Imponerande!

Kjell Petersson, Berth Löndahl och Leif Nordlander undertecknar motion om nattvarden (nr 67) som du kan läsa genom att klicka här.

I handboksförslaget uttrycks detta:

Stort är trons mysterium

Motionärerna vill att som ytterligare alternativ till acklamationen tillförs:

Trons mysterium

Detta är trons mysterium

Motion 34: Översyn av Kyrkoordningens bestämmelser om dop och kyrkotillhörighet

Av Jan Erik Amilén den 14 August 2017 om: Okategoriserade

I år kommer hela 50 motioner (av totalt 158) undertecknade av Frimodig kyrkas ledamöter. Imponerande!

Kjell Petersson och Leif Nordlander för ett “juridiskt” resonemang om skillnaden mellan döpta och [övriga] tillhöriga till Svenska kyrka. Alla medlemmar är ju inte döpta.

Läs motion 66 (kyrkokansliets numrering) genom att klicka här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att göra en översyn av Kyrkoordningens bestämmelser om å ena sidan den döptes rättigheter och skyldigheter och å andra sidan den tillhöriges rättigheter och skyldigheter.

Motion 33: Dopets inledningsord och dopbönen

Av Jan Erik Amilén den 14 August 2017 om: Okategoriserade

Till årets Kyrkomöte har Frimodig kyrka lämnat 50 motioner, av totalt 158. Imponerande!

Kjell Petersson lämnar förslag i anslutning till dopgudstjänsten (motion 65). Klicka här för att läsa hela motionen.

I förslaget ingår denna nyskrivna dopbön:

Helige barmhärtige Gud,

Vid tidens början skapade du himmel och jord,
du lät din Ande sväva över vattnen och gav liv åt allt.

Noa och hans familj räddade du från den stora flodens vatten.

Genom vatten befriade du ditt folk från slaveriet i Egypten.

När Johannes döpte sänkte sig Anden som en duva över Jesus
och på korset blev han för oss en livets källa.

Vi tackar dig för att du i dopet ger oss del i hans död och uppståndelse.
Helga med din Ande detta vatten till en nådens källa,
så att de som nu ska döpas renas från synden och föds på nytt.

Hjälp oss att leva i Andens skapande glädje
och bevara oss hos dig till livets slut.

Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre.

Motion 32: Satsning på evangelisation och församlingsbyggande

Av Jan Erik Amilén den 14 August 2017 om: Okategoriserade

Till årets Kyrkomöte har Frimodig kyrkas ledamöter lämnat in 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Motion 64 (ärendenumreringens nr 64) är undertecknad av Kjell Petersson, Berth Löndahl och Leif Nordlander. Klicka här för att läsa hela motionen.

Motionärerna föreslår ett Råd för evangelisation.

Rådets uppgift blir att komma med förslag bl.a. om
hur man når de cirka 40 % som inte är medlemmar
hur man når ut till invandrargrupper
att ta fram pastorala modeller för vuxendop
nytt material för satsning på trosundervisning för olika grupper.

Förslaget formuleras:

Kyrkomötet beslutar att, i samråd med Biskopsmötet, ta initiativ till en förnyad satsning på evangelisation och församlingsbyggande.