Vice ordförande Frimodig kyrka

Av Jan-Anders Ekelund den 25 July 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

På denna länk kan ni läsa om Frimodig kyrkas vice ordförande, och framförallt ta del av hennes mycket angelägna budskap.

Politiska partierna bär ansvaret

Av Jan-Anders Ekelund den 24 July 2009 om: Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna ställer även upp i årets kyrkoval. Nu finns det t.o.m. med en präst på listan till Kyrkomötet. Sverigedemokraterna har samma lista för hela landet. Det är ganska uppenbart att partiet använder kyrkovalet som en språngbräda för att komma in i riksdagen. Detta visar på hur fel det är med politiska partier i kyrkan. Ifall kyrkan hade varit befriad ifrån partipolitiken hade vi sluppit detta invandrarfientliga parti. Ansvaret vilar därför tungt på de politiska partierna. Framförallt på (s), (m), (fp) och (kd) som röstade genom dierktvals systemet vid 1999 års kyrkomöte. Detta har öppnat vägen för Sverigedemokraterna.

Under rubriken i valmanifestet: Diakoni – trons händer betonar Frimodig kyrka vikten av att Svenska kyrkan stöttar och välkomnar flyktingar och invandrare.

Diakonin syftar till att stötta de svagaste i samhället och hävda människors lika och okränkbara värde. Ekonomiska neddragningar med utslagning, arbetslöshet, hög sjukfrånvaro och splittrade familjer som följd har lett till stegrade behov av mänsklig omsorg. Marknadskrafternas fokusering på konsumtion och personlig framgång har fått många att känna sig misslyckade och utanför. FRIMODIG KYRKA vill därför arbeta för att stärka det diakonala arbetet och öka den diakonala medvetenheten i Svenska kyrkan. Invandrarfientligheten breder ut sig i Sverige. Vi är som kristna skyldiga att hjälpa och stötta invandrare och flyktingar. FRIMODIG KYRKA stöder Svenska kyrkans ledning, då den aktivt och kraftfullt tar avstånd ifrån invandrarfientliga krafter i samhället. Svenska kyrkan har ett omfattande internationellt engagemang med flera hundra samarbetspartners runt omkring i världen. FRIMODIG KYRKA vill att den internationella diakonin ska prioritera områden som är till hjälp för de allra mest utsatta, genom att hitta goda former att stödja t ex rättvis handel, småskalighet, kvinnoprojekt och mikrofinanser.

Friare församlingstillhörighet

Av Jan-Anders Ekelund den 20 July 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Fri församlingstillhörighet, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

2009 är det en självklarhet att få välja det mesta i samhället. Vi väljer läkare, tandläkare, skola, elbolag, telefoni, pensionssparande mm. Valen är så många att vi kan bli alldelse matta. Hälften hade varit nog. Men en sak får vi inte välja, det är vilken församling vi skall tillhöra. Vad är viktigast att få välja elbolag eller vilken församling man skall tillhöra? För många är församlingsgemenskapen betydligt viktigare än vilket elbolag man har. Därför är vi några stycken som skrivit en motion om detta till höstens kyrkomöte. Det är ingen ny fråga utan den har varit uppe många gånger tidigare. Men det är hög tid att det händer något nu. Svenska kyrkan har ett stort intresse av att anpassa budskapet till vad man tror folket vill ha, men när det gäller en fråga som inte direkt har med bekännelsen att göra är förändringstakten betydligt långsammare. Vi som skrivit motionen kandiderar alla för Frimodig kyrka i höstens val. Micke Martinsson har lämnat kristdemokraterna för Frimodig kyrka.
Här ser ni motionen:

Friare församlingstillhörighet

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra åt Kyrkostyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att Svenska kyrkans skall kunna införa regler som innebär att en person har rätt att tillhöra annan territoriell församling än folkbokföringsförsamlingen.

Motivering

Under flera decennier har det motionerats på kyrkomötet om friare (rörligare) församlingstillhörighet. Tiden går, men inget har hänt fastän en utredning varit tillsatt. Det har fortfarande inte redovisats några teologiska hinder för att reformera tillhörighetsbegreppet som strider mot våra bekännelseskrifter.
För människor idag är det en självklarhet med exempelvis fritt läkarval, fritt val av vilken skola barnen skall gå i, fritt val av telefoni och elbolag. Listan kan göras lång, men det som betyder än mer för en del, att få välja vilken församling man vill tillhöra inom Svenska kyrkan det får man inte göra år 2009.
För framförallt unga människor är det svårt att förstå att de inte kan få vara med och ta sitt demokratiska ansvar i den församling där de firar gudstjänst. Många människor kan ha ett djupgående engagemang i en församling men detta engagemang kan inte kopplas ihop med förtroendemannaskapet eller till medlemsavgiften. Svenska kyrkan vill tydligt framstå som en demokratisk folkkyrka. Det är då angeläget att hålla samman församlingens fyra grundläggande uppgifter att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission med församlingens styre. Tyvärr omöjliggör nuvarande tillhörighetsregler att detta samband upprätthålls fullt ut.

Det är hög tid nu att Svenska kyrkan lättar på sina mycket rigida regler på detta område och anpassar dem till vår tid. Denna anpassning strider inte mot Bibeln och vår bekännelse. Det finns mycket här att lära av exempelvis folkkyrkorna i Danmark och England som har en mer verklighetsanpassad syn på församlingstillhörighetsbegreppet.

Örby, Ekerö, Henån och Uppsala den 10 juli 2008

Jan-Anders Ekelund(FK) Michael Martinsson (KD) Berit Simonsson (FK) Bertil Murray (FK)

Präster skall tvingas (c)

Av Jan-Anders Ekelund den 20 July 2009 om: Äktenskapet, Centern, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

Frimodig kyrka förespråkar att Svenska kyrkan skall lämna ifrån sig vigselrätten. Jag och Torbjörn Lindahl argumenterar för detta i en motion till höstens kyrkomöte. Skälen till detta är många. När man läser centerns kyrkomöteskandidat Helen Törnqvist så blir man mörkrädd. Artikeln finns på SvD Brännpunkt i anknyning till vår artikel (som för övrigt kommenteras här). Något samvete får man inte följa, allra minst Jesus egna ord om äktenskapet. Teologin får inte stå över politiken enligt Törnqwist (c). Tydligare kan det inte bli, Svenska kyrkan är inte skild ifrån staten på riktigt. Läs också Dagen, Markus Wallgren och Prästerik.

Här följer min och Torbjörns motion där vi argumenterar varför Kyrkan inte har mandat att införa en ny lära om äktenskapet utifrån Bibeln och varför vi skall släppa vigselrätten.

Utvidgat äktenskapsbegrepp och vigselrätt

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att avslå Kyrkostyrelsens förslag i skrivelse 2009:06 punkt 1-3.

Motivering

1. Inledning
Kyrkoordningens portalparagraf (KO 1:a avd. 1 § om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära) har följande lydelse: ”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter…”
Alla beslut som fattas i kyrkomötet måste bedömas mot denna portalparagraf. Precis som kyrkoordningen uttrycker, så är vår kyrka förpliktigad att följa Guds ord. I den lutherska traditionen betonas Skriftens normativa karaktär på ett alldeles speciellt sätt. Vi kan inte se att det finns något stöd i vare sig i Skriften eller i kyrkans samlade tradition för att göra den utvidgning av äktenskapsbegreppet som kyrkostyrelsen föreslår.

2. Frågan om äktenskapsbegreppet utifrån Bibeln
Redan i Bibelns inledning ser vi hur Gud skapade mannen och kvinnan till sin avbild. Vi kan läsa om hur mannen och kvinnan skapades för att komplettera varandra, 1 Mos 1:27 och i 1 Mos 2:18. I 1 Mos 2:24 ser vi att man och kvinna skall förenas köttsligt för att bli ett. Detta är alltså ett grundläggande mönster som redan i skapelsen anläggs för mänskligt samliv. Detta tankesätt bekräftar Jesus sedan i Matt 19:3–9 och i Mark 10:2–9. Jesus visar alltså själv på hur vi skall hantera dessa frågor. ”Han svarade: Har ni inte läst att Skaparen från början…” Han hänvisar till bibelordet och till skapelsen. Bibeln ger inga andra legitima ramar för att bli ett kött, än inom äktenskapet mellan man och kvinna. Sexuell utlevnad utanför det heterosexuella äktenskapet bryter mot den grundplan som finns i skapelsen.
Det finns också mycket starka symboliska bilder av äktenskapet mellan man och kvinna i Nya testamentet. Förhållandet mellan Kristus och församlingen framställs i Ef. 5:21–33 som en bild av äktenskapet. Denna text anspelar på 1 Mos 2:24 där man och kvinna blir ett. I Uppenbarelseboken 21:2 framställs också bilden av ett äktenskap som den fullkomliga gemenskapen mellan Gud och människor i evighet.
Gud har inte ändrat sin grundläggande plan för människans sexualitet. Vi kan därför inte acceptera Kyrkostyrelsens förslag till utvidgning av äktenskapsbegreppet till att omfatta även samkönade relationer.
Det faktum att den bibeltext som hittills varit obligatorisk i vigselritualet och som varit den främsta tydningstexten för det som i sker i vigselgudstjänsten, Matt 19:4-6, måste utgå vid vigsel av samkönade par visar på ett övertydligt sätt att den föreslagna utvidgningen av äktenskapsbegreppet innebär ett övergivande av Svenska kyrkans hittillsvarande, på Bibeln grundade, äktenskapssyn.

3. Vigselrätten
En följdfråga i kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 är frågan om vigselrätten. Kyrkostyrelsens förslag är att svenska kyrkan ska (i realiteten) behålla (men i verkligheten ansöka om) vigselrätt för (i princip) alla sina präster. Hittills har svenska kyrkan haft en särställning i förhållande till andra samfund så att alla präster automatiskt haft vigselrätt, nu kommer en ordning där man måste ansöka för varje individ personligen. Vår mening är att Svenska kyrkan inte bör ansöka om vigselrätt för sina präster. Skälet för det är flera:

1) en ordning med obligatorisk civil (borgerlig) vigsel som sedan kan kompletteras med en kyrklig välsignelse är en ordning som redan länge fungerat i många europeiska länder

2) det faktum att statlig myndighet ska ha makten att bevilja samfund och dess präster/pastorer vigselrätt innebär med nödvändighet en statlig ”kontroll” av samfunden. I framtiden kommer det med all sannolikhet att uppstå konflikter och svåra avväganden om vilka samfund och enskilda församlingar som ska ha vigselrätt. Det vore ur alla aspekter enklast och rimligast om staten helt befriades från denna plikt att ”godkänna” samfund och enskilda vigselförrättare.

3) den av riksdagen antagna lagen som möjliggör vigsel av samkönade par innebär att samhället i ytterligare ett avseende fjärmar sig från den ideologiska grund som kyrkan och staten tidigare haft gemensam. För att tydliggöra statens och samfundens skilda roller och för att de ska kunna utföra sina roller med bevarad integritet finns skäl att samfunden inte längre är statens tjänare i ett avseende som samfunden inte helt och enigt kan stå bakom.

Frågan om utvidgat äktenskapsbegrepp och frågan om vigselrätten är två skilda frågor som inte nödvändigtvis hör samman. Det framgår av resonemangen i kyrkostyrelsens skrivelse att det finns röster inom kyrkan som i princip skulle kunna förorda att kyrkan släpper vigselrätten men som inte vill att det sker just nu för att inte de homosexuella ska ges skulden för förändringen. Vi finner inte detta argument för bibehållen vigselrätt övertygande. Om kyrkan nu väljer att behålla vigselrätten kan vi anta att förslag om förändring återkommer. Det finns, som vi redovisat ovan, också skäl att släppa vigselrätten som inte har direkt med frågan om vigsel av samkönade par att göra. En förändring av vigselrätten borde, enligt vår mening, ha kunnat ske vid den stora relationsförändringen mellan kyrka och stat. När så inte skedde finns nu en ny möjlighet när en förändring ändå ska till som innebär att Svenska kyrkans prästers automatiska vigselrätt försvinner.

Luleå och Örby 15 juli 2009

Torbjörn Lindahl (FK) Jan-Anders Ekelund (FK)

En ljum och profillös kyrka?

Av Maja Bengtsson den 19 July 2009 om: Okategoriserade

I kyrkans tidning berättas att statsvetaren Magnus Hagevi har skrivit en bok där han konstaterar att Svenska kyrkan förlorar stort i miljonprogramsområden.  I dessa områden finns många olika religioner representerade, och Hagevi menar att människorna där väljer aktivt: de som tar avstånd gör det tydligt.

Men varför förlorar Svenska kyrkan på det? Jo, enligt Hagevi beror det på att den upplevs som ljum och profillös. Jag tolkar det som att vi är för dåliga på att berätta vad det är vi tror på. Vi är mer måna om att föra dialog med andra religioner än om att låta människor lära känna Jesus. FRIMODIG KYRKA vill arbeta för att mission och evangelisation åter blir viktigt för kyrkan, och för en kyrka som frimodigt vågar stå för en tydlig tro. Religionsdialog är inte fel, men det är något helt annat, och kan inte ersätta, mission.

FRIMODIG KYRKA önskar se Svenska kyrkan bekänna att Jesus är Vägen, inte en väg bland många, och att Jesus är Sanningen, inte en sanning bland andra.

Dra tillbaks skrivelsen!

Av Jan-Anders Ekelund den 17 July 2009 om: Okategoriserade

Läs vår artikel i Svenska Dagbladet!

Nu vaknar biskoparna!

Av Jan-Anders Ekelund den 16 July 2009 om: Okategoriserade

– Brevet är en förvarning om att vi kan vara på väg att bli isolerade. Engelska kyrkan är en stor folkkyrka som liknar vår egen, en kyrka som vi har en nära gemenskap med. Hur vi hanterar äktenskapsfrågan påverkar så mycket annat än vad vi ska kalla samkönade pars kyrkbröllop. Nu handlar det också om vår plats i de kristna kyrkornas gemenskap.

Detta säger biskop Sven Thidevall i Växjö. Läs själva i Dagen, Svenska Dagbladet och på Svenska kyrkans hemsida.

Ännu dröjer Anders Wejryd

Av Jan-Anders Ekelund den 16 July 2009 om: Äktenskapet, Ekumenik, Kyrkovalet 2009

Även de tidigare ärkebiskoparna Bertil Werkström och Gunnar Weman delar vår oro rapporterar Dagen. Fortfarande tiger Anders Wejryd.

Vi ser vilka allvarliga följder som uppstår när man fattar beslut som strider mot Skriften och därmed också mot Kyrkans samlade tradition.

Även Världen idag rapportera om brevet.

Följande skriver Frimodig kyrka i sin valplattform om äktenskapet:

Äktenskap – tro och sexualitet
Jesus är själv mycket tydlig med att äktenskapet är till för man och kvinna. FRIMODIG KYRKA anser därför att Svenska kyrkan inte kan viga samkönade par ifall vi får en könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige. Om riksdagen inför en könsneutral äktenskapslagstiftning bör Svenska kyrkan lämna ifrån sig vigselrätten. FRIMODIG KYRKA anser inte heller att kyrkomötet 2005 hade mandat utifrån kyrkans lära att införa den vigselliknande välsignelseordningen för samkönade par. Detta beslut bör därför omprövas. FRIMODIG KYRKA tar avstånd ifrån alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning.

Svenska kyrkans ökade isolering

Av Jan-Anders Ekelund den 14 July 2009 om: Äktenskapet, Ekumenik

Svenska kyrkan har under lång tid velat vara en brobyggare mellan olika kyrkor. Svenska kyrkan har ett flertal ekumeniska överenskommelser mellan sig och andra kyrkor. Dessa överenskommelser är förpliktigande. Bl.a så ingår Svenska kyrkan i Borgågemenskapen (the Porvoo agreement) tillsammans med de andra lutherska folkkyrkorna i norra Europa och de Anglikanska kyrkorna på Brittiska öarna. Det skall råda koncensus mellan kyrkorna när avgörande lärobeslut tas. Skillnaderna mellan kyrkorna får inte öka, utan snarare skall de minskas. Framförallt bör inte någon kyrka ändra i sin lära på ett område där det redan råder enighet. Jesus egen bön i Joh 17:21 om att vi alla skall vara ett, ligger naturligtvis till grund för att kristen enhet är viktigt.
På Church of Englands hemsida kan man läsa ett brev som högsta ledningen skrivit till ärkebiskop Anders Wejryd. Engelska kyrkan uttrycker en mycket stark oro över Svenska kyrkans förestående beslut att ändra lära angående äktenskapet. Det framkommer tydligt att Svenska kyrkan riskerar att marginaliseras. Läs brevet, det är bara början på den isolering Svenska kyrkan kommer att gå till mötes ekumeniskt.
Den politiska beslutsordningen i Svenska kyrkan klarar inte av och verkar inte heller ha intresse av att hålla ekumeniska överenskommelser. Det skall bli mycket spännande att se hur ärkebiskopen svar kommer att se ut.
Tidningen Dagen kommenterar också brevet.

Bristande bibelkunskap

Av Jan-Anders Ekelund den 7 July 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

Roland Hellsten, känd frikyrkopastor ifrån Göteborg, oroas över den försämrade bibelkunskapen hos dagens människor.

Roland Hellsten är en förkunnare som under hela sin tjänst arbetat för att ge människor kunskap om hela Bibeln. Men i dag märker han hur den kunskapen blir allt grundare. Han får tänka sig för när han lägger upp sina predikningar eftersom det inte längre är självklart att åhörarna känner till huvudgestalterna i Gamla testamentet eller centrala delar i Bibeln skriver tidningen Dagen.

Roland rör sig i frikyrkovärlden. Tyvärr så tror jag inte att bibelkunskapen är högre bland folket i mitt eget samfund, Svenska kyrkan.

Roland Hellsten säger vidare: Eftersom Bibeln inte är så lättillgänglig kan det bli den som stryker på foten, då vi vill ha snabbkaffe. Sen är det en andlig fråga i botten, för när väckelsen bränner till blir det alltid ett oerhört bibelintresse, säger han.
Han betonar att det är viktigt att läsa hela Bibeln, både det Gamla och det Nya testamentet. Men han tycker sig se en tendens där många församlingar istället enbart fokuserar på evangelietexterna skriver Dagen.

Hellsten säger vidare: Det är oerhört viktiga texter, men det blir ändå en begränsad bibelyta som man blir förtrogen med. Man går miste om helhetssynen på frälsningsplanen. Det finns en sammanhållande röd tråd som går genom hela Bibeln, samma tema återkommer i alla 66 böckerna.
I Svenska kyrkan har vi en möjlighet att följa den röda tråden genom söndagens tre läsningar som är samlade i evangelieboken.
Det är av stor vikt att våra präster, förtroendevalda och gudstänstfirare är väl insatta i bibelordet och kan följa den röda tråden. Djupast sett så är det den helige Ande som leder oss in i ordets hemligheter.
Vi kan säkert alla instämma i den nöd som Hellsten känner över den begränsade bibelkunskapen. Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan skall öka sin kärlek och trohet till Bibeln. Frimodig kyrka skriver följande om undervisning i valmanifestet:

Undervisning – trons växtplats
Undervisning har alltid varit en viktig uppgift för Kyrkan. FRIMODIG KYRKA vill att undervisningen skall prioriteras i församlingslivet. Svenska kyrkan har ett ansvar för att sakligt och ärligt presentera den kristna tron. FRIMODIG KYRKA vill att den kristna tron levandegörs på nytt för varje generation på olika sätt. Dop- och konfirmationsundervisning, söndagsskola, alphakurser och bibelstudiegrupper är arbetsformer som bör tas till vara och utvecklas. I mötet med det omgivande samhället – inte minst i skolmiljöer – behöver Svenska kyrkan utveckla funktionella metoder för att presentera den kristna tron på ett levande och äkta sätt. Utbildning i den kristna tron för anställda och förtroendevalda behöver också prioriteras. Dessutom måste predikans undervisande roll lyftas fram starkare än idag. Meningsfulla möten med företrädare för andra religioner förutsätter att man har gedigna kunskaper i den egna tron. Svenska kyrkan får inte dölja de rika skatter som den kristna tron innehåller för våra medmänniskor. FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan frimodigt skall dela med sig av evangeliet och inte skämmas för den kristna tron.