Folkreligionen är både en anknytningspunkt för och en konkurrent till den kristna tron

Av Jan-Anders Ekelund den 26 April 2010 om: Mission

Ett av Kyrkans kännetecken är mission. Alla vitala kyrkor prioriterar mission, att fler människor skall komma till en levande tro på Jesus Kristus. Kyrklig Samling har gett ut en “missionsappell” som är värd att läsas av så många som möjligt. Här kommer ett smakprov:

Till Svenska kyrkans »folk»kyrkliga karaktär
hör hennes breda och långvariga kontakter med
en stor del av befolkningen i sin bygd, särskilt i
de situationer där man söker nådens medel: dopfamiljer,
ungdomar i konfirmationsläsningen,
unga par som vill vigas och familjer där någon
har dött. Alla sådana förrättningar förbereds av
samtal och hembesök, och utgör viktiga kontaktpunkter
för att göra Jesus känd och trodd.
I sådana samtal blir det ofta tydligt att folkreligionen
både är en anknytningspunkt för och en
konkurrent till den kristna tron. Det är då viktigt
att de utnyttjas som missionsmöjlighet och inte
behandlas oambitiöst som bara litet information
om hur det går till och var man går och står. Den
kristet färgade folkreligion som är majoritetsreligion
i vår folkkyrka måste få möta det frimodiga
vittnesbördet om en levande Herre Kristus som
en kärleksfull utmaning.

Ni kan läsa hela appellen på Kyrklig Samlings hemsida.

Jesus – historiens största sanning

Av Jan-Anders Ekelund den 4 April 2010 om: Jesus

På debattsidan i Aftonbladet kan man ibland läsa bra debattartiklar. I dagens tidning finns en lysande artikel av bl.a. biskop Hans Stiglund. Den handlar om att Jesus är en historisk person som funnits på riktigt. I dagens samhälle och kyrka där så mycket förnekelse råder om Jesus som historisk person är detta en välkommen artikel, denna påskdag. Underbart att den är underskriven av en av våra biskopar. Mer sådant ifrån biskoparna, det ger frimodighet åt kyrkans folk!

Strukturutredningen

Av Jan-Anders Ekelund den 3 April 2010 om: Organisation

Svenska kyrkan tillsatte för några år sedan en utrdedning om sin framtida struktur. I senaste Kyrkans tidning presenterades en sammanfattning. Mer än så har jag inte hunnit läsa.

Sju modeller på remiss

Modell A liknar dagens organisation, men församlings- och samfällighetsgränser anpassas efter kommungränserna. Direkta val på tre nivåer behålls.

I Modell B regleras bara församlingsnivån. Olika former av samverkan och samfälligheter tillåts. Tre direkta val behålls.

Modell C vänder på begreppen och reglerar bara pastoratsnivån. Kyrkofullmäktige i pastoratet får rätt att besluta om församlingsindelningen inom pastoratet. Lokala beslutade samfälligheter tillåts. Tre direkta val blir kvar.

I modell D finns bara ett pastorat i varje kommun. Pastoratets kyrkofullmäktige får besluta om församlingsindelning och tre direkta val behålls

I modell E finns 125 regioner som motsvarar kontrakten. De blir arbetsgivare för alla lokalt anställda. Regionen beslutar om kyrkoavgift i församlingarna. Region och församlingsindelning beslutas av stiftsstyrelsen Fyra direkta val görs till kyrkofullmäktige, regionfullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Modell F ger stiftet ett tyngre ansvar. Stiftet beslutar om kyrkoavgiften, som blir lika hög för alla församlingar i stiftet. Bara enförsamlingspastorat tillåts. Tre direkta val blir kvar.

Den sista modellen, modell G, är mest radikal. Hela Svenska kyrkan får en gemensam kyrkoavgift i alla församlingar, som beslutas av kyrkomötet. Stiften reduceras till att bli ett tillsynsorgan och väljs indirekt. Direkta val blir kvar till kyrkomötet och församlingarna.

Utredningen i sin helhet finns att läsa här.

Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn

Av Jan-Anders Ekelund den 3 April 2010 om: Äktenskapet, Frimodig Kyrka

En av de främsta experterna på Nya testamentet, professor Bengt Holmberg ger här en mycket god sammanfattning av den bibliska synen på området. Föredragen som hölls i OAS-rörelsens regi är publicerade i SPT.
Ni kan läsa dem på Kyrklig Samlings hemsida.

Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn I
Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn 2

Begravningsutredningen

Av Jan-Anders Ekelund den 2 April 2010 om: Begravningsväsendet, Frimodig Kyrka

I slutet av förra året presenterades statens begravningsutredning.

Följande avsnitt är ett av de intressantaste: De begravningsavgifter medborgarna betalar varierar i dag beroende på
vilken begravningshuvudman man tillhör. I betänkandet föreslås att alla
avgiftsskyldiga inom en kommun ska betala begravningsavgift enligt
samma avgiftssats. Förslaget är en övergångslösning. På sikt bör i stället
en ordning med en huvudman för begravningsverksamheten per kommun
genomföras. Det senare förslaget jämnar inte bara ut avgifterna utan kan
också bidra till större effektivitet i verksamheten. Regeringen bör ta
initiativ till en överenskommelse med Svenska kyrkan om hur en ordning
med en huvudman per kommun kan åstadkommas.

Risken är uppenbar att Svenska kyrkans struktur kommer att anpassas efter begravninngsväsendet. Församlingssammanslagningar kommer att fortsätta och vi riskerar att få enheter som motsvarar kommunernas storlek för att kunna få en gemensam begravningsavgift. Är det verkligen rimligt att Svenska kyrkan skall administrera begravningsväsendet i det sekulära och mångreligiösa Sverige 2010?

Följande reservation skrev Frimodig kyrka genom Tord Nordblom och Per-Olof Hermansson i stiftsstyrelsen i Göteborgs stift angående stiftets remissyttrande:
(more…)

Frasmakeri

Av Jan-Anders Ekelund den 2 April 2010 om: Okategoriserade

Biskop em Björn Fjärstedt har producerat flera bra debattartiklar under den senaste tiden. I gårdagens Dagen hade han en, som handlade om alla tomma ord och fraser som används inom kyrkan.

Detta citat lämpar sig väl på en långfredag: Just “kärleken” och “Gud är kärleken” har odlats i den luddiga teologins sammanhang i en slags naivitet och omedvetenhet om bråddjupen i det som möter oss i Guds kärlek. Om det påminner inte minst påsktiden med läsningar om “Herrens lidande tjänare” hos profeten Jesaja och våra fastepsalmer: “Den kärlek du till världen bar, ett evigt kors dig gav. Din kärleks smärta …”