Ekumeniska konsekvenser

Av Jan-Anders Ekelund den 31 July 2010 om: Äktenskapet, Ekumenik

Frimodig kyrka har i många olika sammanhang varnat för de ekumeniska konsekvenserna som Svenska kyrkans nya äktenskapssyn kan leda till.

Kyrklig Samling publicerar idag ett brev som man sänt till systerkyrkor i världen med anledning av äktenskapsbeslutet. Svaren ifrån ett antal systerkyrkor presenteras också.

Evangelisk Lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) som är världens näst största lutherska kyrka, med starka historiska band till Svenska kyrkan, har också skrivit ett skarpt uttalande till de västerlänska kyrkorna som lämnat den bibliska äktenskapssynen. Det står bl.a. följande:

“Som medlem i Lutherska värdsförbundet svarar vi i ELCT att vår kyrka inte är beredd att ingå i utbyten som omfattar personer som lever i enkönade äktenskap eller som understödjer sådana äktenskap och deras legalisering. För att vara ännu tydligare: sådana personer är inte välkomna att arbeta inom Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka. Likaså avvisar vi varje form av övertalning, genom deras pengar och understöd.”

Alla dokumenten finns på Kyrklig Samlings hemsida. Läs och begrunda. Kristi kropp har blivit allvarligt skadad genom detta beslut.

Även i den Finska kyrkan förs samma debatt som vi fört i Sverige. Där har dock biskopsmötet i februari sagt nej till enkönade äktenskap. Förhoppningsvis klarar kyrkan att stå fast vid sin uppfattning, även om riksdagen i Finland inför en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Frimodig kyrkas motioner 2010

Av Jan-Anders Ekelund den 29 July 2010 om: Frimodig Kyrka

På Svenska kyrkans hemsida kan du läsa årets 79 motioner till kyrkomötet. Frimodig kyrka står för 15 stycken (nästan 20 %). Du får flest motioner för din röst, ifall du röstar på Frimodig kyrka!

Här följer Frimodig kyrkas:

Bekännelseskrifterna och ekumeniska överenskommelser
Utvärdering av konfirmandarbetet
Icke arvoderad prästtjänst
Clearing med Danska kyrkan
Ekumenisk omorientering
Revidera kollektändamålen
Riv upp vigselbeslutet
Återevangelisering av Sverige
Reformera de kyrkliga utbildningarna
Stöd till internationellt engagemang
Reglering av prästlönefonderna
Dags för mission i Sverige
Sekulariseringsprocessen
Möjlighet till begravning för den som utträtt ur Svenska kyrkan
Ordning vid biskopskonflikt

Följande tidningar har skrivit om årets motioner: Kyrkans tidning, Dagen, GP och Aftonbladet

Kyrkomötets ledamöter är olika duktiga på att skapa publicitet för sina motioner. Självklart är det mer intressant för Afonbladet att skriva om en motion som behandlar svordomar och könsord än om en som behandlar bekännelseskrifterna och ekumenik!!

Ny artikel i Dagen.

Biskopsval

Av Jan-Anders Ekelund den 17 July 2010 om: Biskopsmötet, Frimodig Kyrka

Fyra stift är på väg att få ny biskop. Svenska kyrkan är en episkopal kyrka där vi bör tillmäta biskoparna stor betydelse. Enligt Kyrkordningens 8:e kapitel, 1 paragraf är biskopens uppgifter:

1. förkunna evangelium i ord och handling,
2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning,
3. svara för ledning och tillsyn,
4. vårda och värna kyrkans enhet,
5. viga präster och diakoner,
6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt
7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen.

Vem klarar alla dessa uppgifter? Hur väl biskoparna under det senaste decenniet klarat av exempelvis punkt 2 och 4 kan diskuteras. Men nu har vi möjlighet att välja fyra nya biskopar som skall vara kapabla detta. Naturligtvis klarar man inte detta uppdrag utan den helige Andes hjälp.

hemsidan har vi publicerat en bön om att få rätt biskopar. Tänk om vi alla kunde ta vårt ansvar för Svenska kyrkan genom att regelbundet bruka denna bön.

I Växjö stift har man genom val plockat fram de fem slutgiltiga kandidaterna. Två av kandidaterna är aktiva i Frimodig kyrka och mycket kompetenta. Både skulle med den helige Andes hjälp med råge klara av att uppfylla kraven i Kyrkoordningen på en biskop. Professor Kjell O Lejon är aktiv i Frimodig kyrkas interimstyrelse i Linköpings stift. Dag Sandahl är välkänd för de flesta. Självklart måste man inte vara aktiv i Frimodig kyrka för att bli en bra biskop! Men det är glädjande att 2/5 av kandidaterna kommer ifrån en gruppering som många menar är marginaliserad i Svk.

Håkan Sunnliden präst i Värnamo, kyrkomötesledamot och ersättare i stiftsstyrelsen i Växjö stift, argumenterar för Dag Sandahl på Dags blogg. Läs själva, visst skulle det vara spännande med Dag som biskop?

(more…)

Ärkebiskop Werkström har avlidit

Av Jan-Anders Ekelund den 15 July 2010 om: Äktenskapet, Biskopsmötet, Ekumenik, Svenska kyrkans identitet

Både Kyrkans tidning och Dagen meddelar att vår tidigare ärkebiskop Bertil Werkström avlidit.

Bertil Werkström som själv var med och undertecknade Borgå-överenskommelsen var mycket bekymrad på sin ålders höst över den ekumeniska isolering Svenska kyrkan försatt sig i. Förra sommaren intervjuades han tillsammans med sin efterträdare Gunnar Weman i Dagen.

Signum skriver uppskattande och informativt.

Ärkebiskop Werkström var uppskattad ifrån många håll inom Svenska kyrkan, precis som en ärkebiskop skall vara. Carl-Erik Sahlberg uttrycker följande i Dagen:

– Han är min favoritbiskop. Det jag uppskattade hos honom var framförallt hans fasthet i tron och hans omsorg om den enskilde, säger Carl-Erik Sahlberg som har tagit intryck av att Bertil Werkström lyft fram själavårdens betydelse i kyrkan.

– Men även hans betydelse för evangelisationens har varit viktiga. Han såg Sverige som ett postkristet land som behövde återevangeliseras, säger han.

Dag Sandahl skriver följande på sin blogg:

Ärkebiskop Bertil Werkström
Att gamla ärkebiskopar dör, visste jag väl. Att Bertil tacklat av, hörde jag. Och ändå blev jag moloken när jag i dag på morgonen såg att han dött i lördags kväll. Han var en av Sveriges bästa ärkebiskopar undr 1900-talet. Han var det, därför att han alls inte traktat efter att bli ärkebiskop – men efter Sundby blev det naturligen han. Det hade Erik Petrén sett före många andra.

(more…)

Föredragen vid årsmötet

Av Jan-Anders Ekelund den 4 July 2010 om: Äktenskapet, Frimodig Kyrka

Den 1 maj hade Frimodig kyrka årsmöte i Lötenkyrkan i Uppsala. Här kommer ett sammandrag av föredragen. Sammandraget är ett utdrag ifrån en artikel som är publicerad i tidskriften Kyrka & Folk nr 25-26 2010. Först talade teol.lic. Anders Sjöberg, tillika ersättare för Frimodig kyrka på kyrkomötet, över en ”Biblisk äktenskapssyn”. Sjöberg lyfte fram åtta olika perspektiv på äktenskapet:

1. Ordet ”äktenskap”
Detta beskrivet något äkta, genuint och något skapande som ger liv.
Äktenskapsbegreppet är en grundläggande institution i den bibliska uppenbarelsen.

2. Samhällets grundsten
Äktenskapet uppstår när ensamheten bryts genom kvinnans skapelse (1 Mos 2:24). Äktenskapet fanns därför innan det fanns någon familj och innan det fanns ett samhälle. De tre leden överge, hålla sig till och bli ett kött är konstituerande för äktenskapet och bekräftas av Jesus (Matt 19:5) och Paulus (Ef 5:31)

3. Instiftat av Gud
Det är Gud som har skapat ramen; det är Gud som säger: ”Det är inte gott för mannen att vara allena.” Också i NT betonas att man och hustru förenas av Gud (Matt 19:6).

4. Kamratskap och komplement
En nyckel i biblisk äktenskapsförståelse är att den är formad utifrån kamratskap/komplement. Adam är ofullständig i sig själv, saknar en passande motpart för att kunna fullgöra sin uppgift i Guds skapelse. (1 Mos 1:18-21)

5. Romantik och erotik
Kamratskapet mellan man och kvinna är dock något mer – det är romantisk passion. Se Höga Visan.
”Bli ett kött”, – en kropp, markerar den sexuella föreningen.1Kor 6:16, Ords 5:15-19 beskriver detta som en vattenkälla till fröjd. I denna förening finns ett ömsesidigt ansvar för mannen och kvinnan. (1 Kor 7:3)

6. Förbund
En permanent och juridiskt bekräftad relation som Gud är vittne till. (Mal 2:14, Jfr Hes 16:8) Det är detta moment som författaren till Höga visan ser fram emot. (HV 8:6-7)

7. Livsuppehållande
Utifrån vänskapen, det komplementära har fadern och modern tillsammans i äktenskapet ansvar för livets uppehälle och fostrande av barnen
(Ords 6:20, 31:10-31, 2 kor 12:14)

8. Symbol
På samma sätt som äktenskapet är ett förbund så lever Israel i ett förbund med Gud, men ofta begår man som folk äktenskapsbrott. (Hos 2:2, Hes 23:3-8, 10, 20, Jer 2:1, Ef 5:21-33)
Relationen mellan Gud och sitt folk, beskrivs ofta i familjetermer. (Ps 131, Ords 8-9, Jes 66:13, Ef 3:15)

Med dessa perspektiv som utgångspunkt beskrev han steg för steg vad äktenskapet är mellan man och kvinna och dess många möjligheter, från början i Edens lustgård till den himmelska bröllopsfesten i det nya Jerusalem (Upp 19:6-8).

Därefter talade EFS missionssekreterare och styrelseledamoten i Frimodig kyrka Erik Johansson över ämnet, ”Är det kärlekslöst att säga nej?” Erik betonade vikten av att följa Guds ord. Ni ska lära känna sanningen och sanningen skall göra er fria! (Joh 8:32) Vi får lita på att han som är Vägen, sanningen och livet också vet allt och vet vad som är bäst, både för mig och för alla människor, kristna som icke-kristna.
Erik talade också om att det idag, som en slags universell sanning, sägs att Bibeln måste tolkas. Problemet med denna syn är att det alltför sällan betyder att Bibeln måste ”förstås” och alltför ofta betyder ”skrivas om”. I det som kallas tolkning ligger ofta en strävan efter att omformulera Bibelordet så att det säger det vi tycker att det borde säga. Våra uppfattningar får styra vad Bibeln tillåts säga, medan vår strävan måste vara att Bibelordet skall få styra våra prioriteringar och val.

Är det kärlekslöst mot de homosexuella att säga nej till ingående av äktenskap och sexuell utlevnad? Erik som också är ordförande i Medvandrarna, den kristna rörelse som vill hjälpa människor med homosexuella känslor att leva efter Guds ord, anser inte att det är kärlekslöst att säga nej. Men han vet också att det finns kärlekslösa sätt att säga nej på. Vi som kristna har svårt för att förmedla både nåd och sanning. I vår iver att stå för sanningen blir vi kärlekslösa mot våra medmänniskor.
”Ja, det är i allra högsta grad kärleksfullt att säga nej, men det måste med nödvändighet innebära ett helhjärtat och uppriktigt ja till människorna”, säger Erik. Det finns många exempel på misslyckanden inom detta område i konservativa kristna sammanhang.
Erik rekommenderade läsning av boken ”Mine homofile venner” av den norske journalisten Espen Ottosen utgiven på Lunde förlag. Erik medverkar själv i boken.

Eriks föredrag kan köpas här pga att han talat över samma ämne tidigare.