Frimodig kyrkas reservation mot strukturutredningen

Av Jan-Anders Ekelund den 21 November 2012 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Struktur, Svenska kyrkans identitet

Här följer Frimodig kyrkas reservation mot strukturutredningen:

RESERVATION

Frimodig kyrka – partipolitiskt obunden grupp i Svenska kyrkan med syfte att arbeta för levande församlingar och en kyrka öppen för alla – har argumenterat mot det nu fattade beslutet om nya strukturer. Också om vi ser det senaste årtiondets betydande avvecklande av församlingar och delar bedömningen att situationen måste hanteras, menar vi att det fattade beslutet mer är ett uttryck för krisen än en lösning av den.

Frimodig kyrka förstår att de politiska partierna inte längre kan förse kyrkostrukturen med tillräckligt många politiker och därför skapar en mindre resurskrävande organisation där inflytande och makt kan bevaras på en nivå över den, där människor samlas för att fira gudstjänst och därmed bli församling

Risken med strukturförändringar är att de fungerar som organisatoriskt självbedrägeri; någon verklig förändring till det bättre sker inte. Den kraft som skapar betingelser för förnyelse saknas. Detta är ett förhållande som döljs av grandios framställningskonst, där det som är
brist på närhet med en politisk övertalningsdefinition kallas “närhet” och det som är brist på samverkan följdriktigt kallas “samverkan”.

Frimodig kyrka ser som sin kallelse att vara just ett frimodigt alternativ i en kyrka där det finns ett verkligt missmod, men uppfattar inte att de nya strukturerna kommer att skapa entusiasm. Tvärtom är risken att förväntningarna på nya strukturer är så lågt ställda, att
organisationsförändringen skapar uppgivenhet i organisationen. Därför lämnade vi förslag om insatser för att på olika sätt ge förutsättningar för pastoral nystart men pekade också på konkreta faror med det föreliggande förslaget, därför att konsekvenserna inte klarlagts

I debatten har Frimodig kyrkas ledamöter pekat på hur den lokala gudstjänstfirande enheten – församlingen – alltid tagit ansvar också för kyrkolivets praktikaliteter och valt de i församlingen ansvariga. Detta ansvarstagande hör till själva församlingsbildandet, dvs den
process som innebär att missionen blir Kyrka lokalt. Alltså borde valen till Svenska kyrkans olika ansvarsorgan ske med den lokala församlingen som bas och valet till församlingsråden vara direktval.

Frimodig kyrkas förbättringsförslag har avvisats. Vi reserverar oss därför mot beslutet om strukturförändringar, O 2012:2.

Uppsala den 21 november 2012

Tredje avsnittet av Kyrkomötes-TV

Av Gabriel Fjellander den 21 November 2012 om: Jesus, Kyrkomötes-TV, Kyrkomötet, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Moderaterna, Nomineringsgrupper i Kyrkan, POSK, Svenska kyrkans unga

Nu går tredje avsnittet av Kyrkomötes-TV att kolla på i efterhand. Missa inte säsongsavslutningen ikväll klockan 20.00!

Följ diskussionen på Twitter

Se alla avsnitt på www.kyrkomötestv.se.

Kyrkomötet i full gång!

Av Jan-Anders Ekelund den 20 November 2012 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

Dan Sarkar, Broby, Lunds stift sänder följande hälsning ifrån Kyrkomötet:

Tisdagens kyrkomöte blev lite annorlunda. Vi skulle ha börjat dagen med att rösta om strukturutredningen, dvs hur Svenska kyrkans organisation skall se ut i framtiden. Debatten igår var lång, och Frimodig Kyrka var flitigt uppe i talarstolen för att påtala problemen med att bygga kyrkan uppifrån, centralisera och minska församlingarnas självständighet. Många goda argument från båda sidor fördes fram, och själv blev jag uppmärksammad på möjligheter som jag tidigare inte sett: att det går att starta nya församlingar mycket lättare med det nya förslaget. Samtidigt byggs systemet så att församlingarna inte får makt över sin verksamhet, sina gudstjänster, sin ekonomi eller ens har rätt att utse sina egna förtroendevalda. Jag menar alltså att nackdelarna är fler och väger tyngre än fördelarna. Men av omröstningen blev det inget: röstningsapparaterna hade gått sönder, så medan vi väntar på att ny utrustning flygs in från England(!) och är redo att användas imorgon, onsdag, fortsätter plenumdebatterna.
En ganska intensiv debatt bröt ut kring ett förslag att Kyrkoordningen skall få ett helt nytt kapitel om ekumenik. Kapitlet är bra, och hade vi haft det när äktenskapsbeslutet togs 2009, hade vi sluppit mycket genant kritik från våra systerkyrkor. Men utskottet ville lägga in en mening i kapitlets inledningstext, som kan tolkas som att ekumenik även innefattar religionsdialog. Meningens försvarare hävdade ömsom att ekumenik nu även innefattar religionsdialog, ömsom att meningen inte alls skulle tolkas som religionsdialog. Frimodig Kyrkas representanter tycker att det är fel att förstöra ett så bra kapitel med en mening som riskerar att föra in religionsdialog i ekumeniken. Omröstning i morgon.

Nästa fråga som det blev stor debatt kring, var ett förslag om att kyrkomötet skall uppvakta regeringen med hur det skall bli fred i Mellanöstern. I Frimodig Kyrkas kyrkomötesgrupp finns olika uppfattningar om frågan skall lösas, men det finns en samsyn om att Sveriges hållning skall drivas av UD, inte av kyrkomötet. När kyrkomötet timme efter timme för en utrikespolitisk riksdagsdebatt, blir det väldigt tydligt att partipolitiseringen firar triumfer i Kyrkomötet. Som kristna är det viktigt att engagera sig politiskt, tycka till i dagsaktuella frågor och driva en utrikespolitisk agenda – men det är inte kyrkomötet som är arenan för det engagemanget. Åtminstone inte förrän den dag dörren stängs i den sekulära politiken för oss som kristna. Omröstning i morgon.

I övrigt har Frimodig Kyrka som vanligt ofta varit uppe i talarstolen. Vi lägger förslag, motionerar, talar och försöker påverka. Och i morgon röstar vi. Men 13 av 251 ledamöter är för få för att göra skillnad på riktigt. Om ett år är det kyrkoval. Låt oss arbeta aktivt för att bli rejält många fler och fortsätta verka för Svenska kyrkans bästa i kyrkomötet ännu effektivare nästa mandatperiod!

Mer om .KR

Av Gabriel Fjellander den 20 November 2012 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Jesus, Kyrkomötet, Nomineringsgrupper i Kyrkan, Partipolitisering

Ytterligare ett bevis på Kristdemokrater för en levande kyrkas partikoppling är att de länkas till under devisen “Kristdemokratiska vänner i Sverige” på Kristdemokraternas hemsida. De står i listan bredvid bland andra KDU och Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Det är alltså tydligt att moderpartiet ser .KR som den kristdemokratiska gruppen i kyrkovalet, precis som KDU är det kristdemokratiska ungdomsförbundet. Då blir det konstigt när .KR:s officiella Twitterkonto twittrar ut “Vi är helt fria från partikopplingar”.

De partipolitiska kristdemokraterna

Av Gabriel Fjellander den 20 November 2012 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Jesus, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Nomineringsgrupper i Kyrkan, Partipolitisering

Kristdemokrater i Svenska kyrkan bytte i våras namn; nu heter de Kristdemokrater för En levande kyrka. De vill kanske med namnet distansera sig lite ytterligare från de andra politiska grupperna, såsom Miljöpartister i Svenska kyrkan eller Vänstern i Svenska kyrkan, men de lyckas enligt min mening inte så bra. I dag på förmiddagen utbröt en liten debatt på Twitter, där Stanley Ekelund som (tror jag) twittrar för .KR skrev: “Kan det vara så att nomineringsgrupper kopplat till politiska partier inte kan skilja på kyrkopolitik och parti-politik?”. Som om inte .KR själva är en av de nomineringsgrupper som är tydligt kopplade till just politiska partier. Han försökte senare hävda att de minsann är fristående, men kände inte till att de så sent som 2010 fick 100’000 per år från moderpartiet KD. Som jämförelse kan nämnas att vi i Frimodig kyrka har ungefär 300’000 i inkomster ett mellanvalsår. Det handlar alltså om en tredjedel av vår omsättning som de fick från KD. Dessutom, på artikeln i Kyrkans Tidning verkar det som om det inte var ett initiativ från .KR:s sida att inte få bidrag längre.

Men även om de nu är organisatoriskt fristående och även om de nu inte får några pengar från KD längre så är de ändå i allra högsta grad en partipolitisk grupp; det syns på namnet. Skälet att de kallar sig just kristdemokrater är för att åka snålskjuts på Krisdemokraternas varumärke. Det finns ingen kristdemokratisk kyrkopolitik per se, det finns engagerade personer som i de allmänna valen röstar på Kristdemokraterna. Rent kyrkopolitiskt är de sen spridda i i vart fall .KR, POSK och FK, men de finns säkert i andra grupper också.

Därför är det inget annat än ett stort hyckleri att propagera för att partipolitiken ska ut ur kyrkan. Om de på allvar ville det skulle de antingen lägga ner och låta medlemmarna gå in i andra, på riktigt, opolitiska grupper eller byta namn helt och bli en enbart kyrkopolitisk grupp. För att citera ärkebiskopen från gårdagens kyrkomötesdebatt: “Man kan inte både mjölka kon och slakta den.”

Kyrkomötes-TV, avsnitt 2

Av Gabriel Fjellander den 19 November 2012 om: Frimodig Kyrka, Jesus, Kyrkomötes-TV, Nomineringsgrupper i Kyrkan, POSK, Socialdemokraterna, Svenska kyrkans unga

Nu har det andra avsnittet av Kyrkomötes-TV sänts! Kolla på det här:

Följ diskussionen på Twitter
Se alla avsnitt på www.kyrkomötestv.se.
Du kan också kolla på direktsändning från Kyrkomötet här.

Första avsnittet av Kyrkomötes-TV

Av Gabriel Fjellander den 18 November 2012 om: Ärkebiskopen, Jesus, Kyrkomötes-TV, Kyrkomötet, Nomineringsgrupper i Kyrkan, POSK, Svenska kyrkans unga

Nu har första avsnittet av Kyrkomötes-TV sänts! Kolla på det här:

Följ diskussionen på Twitter
Du kan också kolla på direktsändning från Kyrkomötet här.

Kyrkomötestv

Av Jan-Anders Ekelund den 15 November 2012 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, POSK, Svenska kyrkans unga

Frimodig kyrka, POSK och Svenska kyrkans unga kommer att sända ett webb-tv magasin under Kyrkomötet i nästa vecka. Du hittar sändningarna på adressen http://www.kyrkomotestv.se/

De ansvariga skriver att syftet med programmet är att fördjupa frågorna i och kring Kyrkomötet. Varje program har ett eget tema och kommer att kretsa kring frågor som ärkebiskopens möte kring barn och unga, strukturutredningen, kyrkligt samhällsengagemang och kyrkovalet. Samtal med inbjudna gäster från olika nomineringsgrupper varvas med reportageinslag.

Programledare är Gabriel Fjellander, lärarstuderande, och Hannah Kroksson, vice ordförande i Svenska Kyrkans Unga. Reportageinslagen görs av prästen, journalisten och doktoranden Jonas Lindberg.