Motion 52 och 53 skrivna av Dan Sarkar. Redovisning efter Kyrkomötet.

Av Jan Erik Amilén den 25 November 2015 om: Okategoriserade

Dan Sarkar, ledamot i Kyrkomötet för Frimodig kyrka från Lunds stift, hade i år lämnat två motioner:

Motion 52: Samrådsgrupp för gudstjänstlivet, hämta här.

Motion 53: Ordning för bejakande av dokument, hämta här.

Dan sammanfattar Kyrkomötets beslut såhär:

Jag hade två motioner: dels om en nationell samtalsgrupp med inomkyrkliga rörelser kring hur den negativa gudstjänstutvecklingen ska kunna vändas, dels om att införa en ordning för att fastställa bejakade dokument, dvs för att få klarhet i vilken bekännelsestatus olika dokument har. Båda avslogs.

Den som vill studera beslutsdokumenten lite mer noggrant kan fortsätta nedan.

Motion 52 Samrådsgrupp för gudstjänstlivet bereddes i Gudstjänstutskottets betänkande G 2015:08, som kan hämtas här. Ur betänkandets motivering för ett avslag på motionen kopieras:

Gudstjänstutskottet konstaterar dels att kyrkan i någon mening alltid befinner sig i förändring, dels att det ser väldigt olika ut lokalt och i olika delar av landet. I varje stift pågår gudstjänstutveckling och alla församlingar arbetar med frågor om gudstjänst och gudstjänstdeltagande.

Det är viktigt att inte enbart förmedla en pessimistisk bild över kyrkans framtid.Mycket gott arbete och stort engagemang finns i församlingarna. Såväl samråd och samverkan som uppmuntran och inspiration behövs. Här har stiften sitt särskilda ansvar för församlingar och pastorat.

Utskottet menar att de initiativ motionären nämner hör hemma på församlings- och stiftsplan. […]

 

I utskottet deltog för Frimodig kyrka Dag Sandahl som även lämnat ett särskilt yttrande:

Jag delar utskottets bedömning att avvisa förslaget om samrådsgrupper. Den vägen har med föga framgång prövats. Däremot är det tid för verkliga samråd och just på den nationella nivån för att integrera de bidrag som motionären syftar på. Här avviker jag på ett grundläggande sätt från utskottet, som sätter sitt hopp till samtal i kyrkoråd och församlingsråd. Den fråga som ställs gäller hur rörelser och grupper, som alltmer uppfattar sig som alienerade inför aktuella tendenser i kyrkolivet och som påtagligt uppfattat en kyrkopolitisk ambition att somliga fromhetsriktningar ska marginaliseras i syfte att elimineras.

Det är hög tid att pröva en annan hållning som inte betyder gruppverksamhet så mycket som sinnesändring, metanoia.

Dag Sandahl

Motion 53 Ordning för bejakande av dokument har inhämtat Läronämndens yttrande (2015:10y, kan hämtas här). Motionen bereddes i Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2015:10 (här). Erik Johansson (Fk) var närvarande men ej beslutande i utskottet.

Ur Läronämndens yttrande citeras de inledande raderna:

Som framgår av 1 kap. 1 § i kyrkoordningen växer Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära primärt fram i gudstjänst och liv. Denna process ”avsätter bekännelsedokument av varierande vikt” (Ln 1992:8). Dokument som uttrycker Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära bejakas därför på skilda sätt och av olika beslutande organ inom Svenska kyrkan. […]

Detta blev också vägledande för utskottet. Ur en lång motivering citeras:

[…] I motion 2015:53 föreslås att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att ta fram en ordning för bejakande av dokument. Tillsyns- och uppdragsutskottet menar att ett sådant uppdrag inte bör ges. En särskild beslutsordning ger inte uttryck för det som enligt utskottet är den egentliga innebörden i ”bejakade” dokument. I den utsträck ning det är fråga om att fatta direkta beslut om för hela Svenska kyrkan gällande bestämmelser och dokument står det enligt utskottets mening redan klart att detta är en uppgift för kyrkomötet. Som framgår av bakgrundsteckningen framhölls detta också av Svenska kyrkans centralstyrelse i kyrkoordningsskrivelsen till 1999 års kyrkomöte. För beslut i frågor som avser Svenska kyrkans lära finns särskilda bestämmelser i kyrkoordningen, 11 kap. 17 och 18 §§. Dessa bestämmelser innebär att Läronämnden och biskoparna har givits en särskild ställning vid sådana beslut. […]

Församlingsrådens och verksamhetsrådens uppgifter – Motion 58:2015. Redovisning efter Kyrkomötet.

Av Jan Erik Amilén den 24 November 2015 om: Okategoriserade

Denna motion hade lämnats av Berth Löndahl och Leif Nordlander, båda (Fk). Motionen (läs här) formulerade 4 förslag:

1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda omfattningen av verksamhetsråd eller motsvarande i Svenska kyrkans olika pastorat.

2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda vilka uppgifter som ska åligga dessa verksamhetsråd.

3. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda en utvidgning av församlingsrådens uppgifter i kyrkoordningen.

4. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda huruvida även verksamhetsråden bör finnas med i kyrkoordningen och där ha klart angivna uppgifter.

 

Samtliga förslag avslogs. Berth Löndahl är dock inte alltför nedslagen:

I år hade jag bara skrivit en motion, om församlings- och verksamhetsråd. Positivt var att om jag förra året var ensam om att motionera i detta, så hade det i år kommit in fem motioner i ärendet från flera grupperingar. Det blev avslag på min motion men i sak vann den ändå, eftersom beslutet blev att med anledning av motionerna i ärendet så skall frågan om församlingsråden utredas, undersökas och följas upp.

Motionen (och de fyra övriga motionerna i närliggande frågeställningar) behandlades i Organisationsutskottets betänkande O 2015:11, läs här. Inga delar i de fem motionerna bifölls av Kyrkomötet, utan avslogs samtliga. Men som Berth sagt, de samlades upp i ett uppdrag:

Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2015:5 och motion 2015:60 uppdra till kyrkostyrelsen att initiera ett arbete för att följa hur strukturreformen gestaltar sig, med särskilt fokus på församlingsråden.

 

Den uppmärksamme läsaren noterar att “verksamhetsråden” (som berörs i motionens förslag nr 1,2 och 4) inte ingår i beslutsformuleringen. I betänkandet citeras först ur arbetet med strukturutredningen, vilket sedan får utgöra motivering till att inte vidare ta upp regleringen av verksamhetsråden. Leif Nordlander uttalar sig såhär:

Vi rönte vi inte framgång med motionen om verksamhetsråd och dess relation till Kyrkoordningen. Men det går väl att komma tillbaka.

Ur Organisationsutskottets betänkande citeras:

Verksamhetsråd

I strukturskrivelsen berörde kyrkostyrelsen även frågan om inrättande av verksamhetsråd eller distriktsråd, detta med anledning av att röster för en kyrkoordningsreglering av sådana frivilliga former av lokal medverkan höjts. Kyrkostyrelsen anförde följande.

För det fall det finns behov lokalt av sådana andra organisatoriska former inom en församling, är det enligt kyrkostyrelsen fullt möjligt att inrätta sådana. Att möjligheten inte nämns i regelverket ska alltså inte tolkas som att sådana råd inte får inrättas. Samtidigt kan det finnas skäl att erinra om att det förslag till struktur på den lokala nivån som kyrkostyrelsen nu lägger fram öppnar möjligheter att inte bara behålla även små gemenskaper som egna församlingar utan också att – där så är lämpligt – bilda pastorat av tidigare stora församlingar så att nuvarande distrikt istället kan övergå till att bli församlingar. (KsSkr 2012:5 s. 96)

*

Utskottet konstaterar att frågan om verksamhetsråd berördes i kyrkostyrelsens strukturskrivelse 2012 och att det varit ett medvetet val att inte reglera dessa organs förekomst eller uppgifter i kyrkoordningen. Vilka uppgifter ett eventuellt verksamhetsråd ska ha måste vara upp till varje församling att avgöra, med beaktande av de specifika lokala behov och förutsättningar som råder. Utskottet anser därför att punkterna 1, 2 och 4 i motion 2015:58 ska avslås.

Efter Kyrkomötet 2015. Kort kommentar av Berit Simonsson.

Av Jan Erik Amilén den 23 November 2015 om: Okategoriserade

Berit Simonsson, inspiratör i OAS-rörelsen och ledamot i Kyrkomötet för Frimodig kyrka, hade i år ingen egen motion att bevaka. Hennes bild av Frimodig kyrkas roll i Kyrkomötet får ni ta del av här nedan:

Det känns som att Frimodig Kyrka med tiden har blivit mer accepterat! I Kyrkolivsutskottet där jag sitter, behandlades bl.a Leifs motion om Fresh Expressions, och vi var några stycken från olika nomineringsgrupper som hjälptes åt att tala för den. F.ö vad gäller debatten om abortmotionen så går det att se och lyssna till alla bidrag på webben på Sv kyrkans hemsida, sista delen på måndagskvällen för den som letar.

Våra insatser på Kyrkomötet är egentligen minst tredelade: det som händer i utskotten, det som händer vid måltids-och fikapauserna och det som är tillgängligt för allmänheten, dvs debatterna i plenum.

Mvh Berit

Nya vägar att vara kyrka – Motion 55:2015. Redovisning efter Kyrkomötet

Av Jan Erik Amilén den 23 November 2015 om: Okategoriserade

Leif Nordlander, vice gruppledare för Frimodig kyrka i Kyrkomötet, fick framgång med sin motion “Nya vägar att vara kyrka”, läs den här. Leif lämnar tre förslag i sin motion:

1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla ”Nya vägar att vara kyrka”.

2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att hänvisa erforderliga medel härför motsvarande två heltidstjänster.

3. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att medel för verksamheten avsätts.

Kyrkomötet beslutade att bifalla första att-satsen (nr 1, ovan) och avslå andra och tredje att-satsen. Men; i stället beslöts att

Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2015:55 uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsätta resurser för ”Nya vägar att vara kyrka”.

Som var och en lätt kan se är det ett beslut som ligger mycket nära tredje att-satsen i motionen, faktiskt i sak identiskt. Markeringen kan tolkas så att preciseringen i andra att-satsen inte definierades av Kyrkomötet på det sätt som Leif Nordlander ville föreslå. Leifs egen kommentar är:

Till min stora glädje blev min motion om Nya vägar/sätt att vara kyrka antagen med skillnad att man inte ville specificera antal tjänster och medel utan i en andra att-sats skriva “erforderliga resurser”. Det gladde mig.

Även Berth Löndahl kommenterar framgången:

Intressant var att Leifs motion om Nya vägar att vara kyrka antogs med acklamation. I ärendet har inte minst Dan [Sarkar] och jag själv årligen motionerat med olika infallsvinklar. Varje år har dessa motioner mottagits alltmer positivt. I år vände det definitivt och äntligen blev en motion om lokalt kyrkligt förnyelsearbete antagen. Vi får se vad den kan leda till.

I Kyrkolivsutskottets beredning deltog för Frimodig kyrka Berit Simonsson som beslutande i utskottet. Även Nasrin Sjögren var med i utskottets arbete. Övriga deltagande framgår av betänkandet.

Den som vill veta mer kan fortsätta att läsa nedan:

Motionen bereddes i Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:12, hämtas i sin helhet här. Förslaget i Kyrkolivsutskottet motiveras såhär:

Utskottet konstaterar att motionären lyfter en viktig fråga för oss i Sverige och att Svenska kyrkan har mycket att lära av den anglikanska kyrkans arbete med att utveckla nya vägar och former att vara kyrka. Att i likhet med missionsbefallningen gå ut och inspirera till att människor talar om tro och kommer till tro är en central uppgift för Svenska kyrkan som alltid behöver finna nya former och metoder.

Utskottet ser att det kan finnas svårigheter med att fullt ut kopiera ett arbetssätt från en annan kyrka med hänsyn till vår kontext och vår kyrkas struktur. Istället menar utskottet att vi ska låta oss inspireras och finna våra egna former. Utskottet anser dock inte att det är kyrkomötets sak att besluta om hur många tjänster som behövs för att främja detta utvecklingsarbete utan menar att det är kyrkostyrelsen som avgör detta. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att bifalla motionens första punkt, avslå punkt två och tre samt med anledning av motionen ge kyrkostyrelsen i uppdrag att avsätta resurser för detta arbete.

Sex talare uttalade sitt stöd för motionen, vilka samtliga uppfattades som mycket välvilliga! Utöver Leif själv deltog Erik Johansson från Frimodig kyrka från talarstolen. Vill du titta gör du såhär:

Gå till http://www.svenskakyrkan.tv/ och välj 2015-11-16 (19.00-21.30). Debatten i detta ärendet börjar kl. 19:21. I listan under TV-bilden letar du fram p. 46 och markerar symbolen vid texten “6 anföranden”. Så kan du där välja vem eller vilka du vill lyssna till.

Flyktingarbetet – Motion 89:2015. Redovisning efter Kyrkomötet

Av Jan Erik Amilén den 21 November 2015 om: Okategoriserade

Dag Sandahl hade framgång med sin motion 2014 (här), och återkom med en motion i år (här) för att Kyrkomötet skulle skapa ekonomiska resurser för församlingarnas arbete med asylsökande och flyktingar. I motionen begärdes 35 miljoner.

Motionen avslogs. En budgetförstärkning avsattes genom en satsning på 75 miljoner. Dag Sandahls kommentar är: “Ett sådant avslag bär jag med tillförsikt.” Det kan man förstå! DS: “Det var ju en FK-motion som förra året satte Svenska kyrkan på banan! Här har vi faktiskt gjort skillnad.”

Vill du studera ärendet lite mer noggrant så får du lite hjälp nedan.

Motionen bereddes i Budgetutskottet (B 2015_01, se sidan 8), som du kan hämta här:

“Motionens förslag är att avsätta 35 miljoner kronor för församlingarnas flyktingarbete och att uppdra till kyrkostyrelsen att skapa ett system som säkerställer att församlingar enkelt kan få del av medel för flyktingarbete.

Motionen avslås med anledning av utskottets förslag till kyrkomötet att utöver kostnadsram bevilja 75 miljoner kronor för arbetet med flyktingar och asylsökande.”

Kyrkostyrelsens förslag återfinns i KsKsk 2015_01 (se sid. 9 (av 53), som du kan hämta här:

Stärka Svenska kyrkans arbete med asylsökande och flyktingar i Sverige

Det ökade antalet asylsökande i Sverige som beskrivs i omvärldsanalysen innebär att migrations-, flykting- och integrationsfrågor utvecklats till centrala områden i en strävan efter ett hållbart samhälle. Stiften får därför kontinuerligt stöd till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom dessa områden. En stödfunktion kommer också att etableras på nationell nivå i samråd med stiften för att bistå stift och församlingar med kunskap och aktuell information för deras arbete med asylsökande och flyktingar. Kyrkostyrelsen kommer att ta tillvara de erfarenheter som görs under 2015 och bidra till att församlingarna utarbetar hållbara arbetssätt och strukturer för arbetet med asylsökande och flyktingar för framtiden.

Svenska kyrkan stödjer och bidrar till utveckling av Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar dit många människor söker sig för kostnadsfri juridisk rådgivning, familjeåterförening och svenskt medborgarskap.

Kyrkorna bidrar till gränsöverskridande gemenskaper, men som framgår av omvärldsanalysen kan de också vara segregerade rum då de ekonomiska, sociala och kulturella klyftor som ökar i samhället även ryms inom kyrkan. Svenska kyrkan måste därför aktivt verka för ökad integration och tillvarata mångfaldens möjligheter.”

Man kan lyssna till debatten i efterhand. Du kan hitta Dag Sandahls anförande såhär:

Gå in på Kyrkomötets TV-sida! http://www.svenskakyrkan.tv/

Välj 16 november, och klicka på tiden 09.00-12.30.

I listan under TV-bilden väljer du punkt 7 (B 2015:1 Verksamhet och ekonomi…), därefter klickar du på symbolen vid texten “13 anföranden”. Som nr 6 i raden återfinns Dag Sandahl. Klicka på symbolen till vänster om namnet så startar TV-sändningen just där Dags anförande börjar (3.37 minuter)