Lundamöte 1 april 2017

Av Jan Erik Amilén den 2 December 2016 om: Okategoriserade

Programmet för vår inspirationsdag 1 april presenteras idag.inbjudan

Klicka här så kommer du till information!

Denna ligger på hemsidans öppningssida under och kommer att kompletteras.

 

Remiss – Valplattform 2017

Av Jan Erik Amilén den 26 October 2016 om: Okategoriserade

Alla medlemmar är välkomna att ta del av styrelsens utkast till valplattform 2017.

För att kunna läsa valplattform 2017, gå till hemsidan, välj “Medlem” och logga in. Välj därefter “Internt material”.

Där hittar du “Valplattform 2017 – remiss”. Därunder finner du sedan valplattformen samt anvisningar för att lämna ett remissyttrande på styrelsens förslag. Remisstiden är satt till den 7 november 2016.

Valupptaktsfest i Hässleholm den 24 september – rapport

Av Jan Erik Amilén den 30 September 2016 om: Okategoriserade

Föreläsningar i sammandrag från FK Valupptakt 24 sep 2016

Det är egentligen fullkomligt omöjligt att, i ett referat, göra rättvisa åt tre goda talare – Sidenvall, Sandahl och Sarkar – som gav publiken full valuta i form av rika och välformulerade anföranden, i mer än en timme var. Därför blir det, ytterst översiktligt och summariskt, enbart ett axplock (ur mitt eget begränsade minne!) av deras genomtänkta tal som nedan presenteras.

Fredrik Sidenvall talade utifrån; vad är, vad gör och vad kännetecknar en kristen kyrka. ”Varhelst två eller flera samlas i mitt namn…” fick ge tröst åt, att vi inte alltid är så många på plats i våra församlingar men att vi får glädjas åt det sanna flödet av kristen tro, den goda kraft, som följer av att ha Jesus i centrum. Senapskornet i jorden symboliserade här kyrkfolket, på gräsrotsnivå, ur ett ”lågkyrkligt” perspektiv. Detta utan att förringa eller förneka, att kyrkan naturligtvis måste ha och i alla tider har haft, olika former av konstitutionell uppbyggnad och hierarki. Kornet blir till trädet som växer uppåt och formas, vilket då också knyter an till ett ”högkyrkligt” synsätt. Luther såg klart och bedrövad vad som händer i en kyrka som skapar ritualer och utanpåverk för att stävja och skrämma lekfolket genom maktmetoder. När mänskliga påhitt får större betydelse än evangeliet och förkunnelsen går det fel och blir till antikrist. När Guds Ord förkunnas rent och klart blir det andligt liv och tro väcks. Detta också i församlingar som är små med bara ett fåtal rättrogna kvar. Goda exempel på detta är, hur allt fler från muslimska länder börjar söka Jesus och låter döpa sig, både här och i Europa. Det är hoppfullt för varje enskild kristen, att se det så, och särskilt för oss i vår gemensamma kamp för Guds sanna lära, när vi misströstar.

Dag Sandahl uppmanade oss att vara realister. Se verkligheten, se hoten! Bara en överbefälhavare som ser faran och fiendens potential, har möjlighet att försvara territoriet. Nu är inte alltid fienden eller motståndaren ondskefull. Aningslösheten är inte heller ofarlig när den tillåts breda ut sig oavslöjad. De små stegens tyranni är en väl känd metod att vinna mark på ett orättfärdigt sätt. Ett exempel på detta är de nya formuleringarna i handboken. ”Så lyder Herrens Ord” byts nu ut till ”Så lyder Bibelns ord”. Det senare är ett konstaterande och det förra är en trosbekännelse. Liten men väsentlig förskjutning. Splittringen och utfrysningen upprätthålls effektivt genom att den styrande eliten delar in oss i ”vi och de”. Alla som är utanför ”vi”, har fel och skall frysas ut på olika sätt. Dit hör Frimodig Kyrka. Dit hör de tre kvinnliga präster som startade ”mitt kors”-uppropet och med det synliggjorde maktens strategi. Vad blir det av en kyrka med församlingsarbete, som inte bjuder på annat än PRO-verksamhet och annan världslig underhållning? Ingenting, vad avser det som kyrkan är satt att ha som uppgift. Ingen förkunnelse, ingen själavård, ingen andlig uppbyggelse, bara tomma kyrkor – inte ens folkbildning och kultur i ordets goda bemärkelse. Bedrövligt! Vad göra med tomma lokaler och mässfall på landsbygden eller kyrkliga nöjesinrättningar med omåttligt meningslös verksamhet i städerna? Vi måste se, förstå och erkänna, att detta är dagens problem i Svenska kyrkan. Och självklart försöka ändra på!

Dan Sarkar talade om Jesus på ett strålande och målande sätt. Jesus, Guds son, som är det otvivelaktigt mest fantastiska och underbara beviset och svaret på vad som skiljer en kristen tro från andra religioner. Jesus som ställde allt på sin spets, vände alla gamla föreställningar ”upp och ner” och därigenom väckte både avsky och den allra djupaste beundran hos folk, som fick möta honom, där Han gick bland människorna för drygt tvåtusen år sedan. Hans budskap var häpnadsväckande, liksom Hans gärningar. Frälsaren som fortfarande förfärar, förargar, förundrar och förändrar människor på olika sätt. Trots risk för förföljelse, även för de flyktingar som kommit hit till Sverige, söker människor evangeliet och det kristna budskapet. Här och nu i ett av världens mest sekulariserade länder. När vi som kristna verkligen söker Sanningen och förstår vem vi erkänner och bekänner oss till: ”Vi tror ock på Jesus Kristus…”, händer det saker. Då fylls vi av övertygelsen, att vi har något alldeles utöver det vanliga att missionera om och delge människor som söker och frågar. Jesus polerar och putsar inte bara vårt utanpåverk, vår image. Han tränger in i vårt innersta och restaurerar och bygger upp oss igen, fullständigt från grunden. Jesus är Vägen, Sanningen och Livet.

Vid pennan/ Ann Lång

 

Läronämnden avstyrker krav om vigsel av samkönade par

Av Jan Erik Amilén den 2 September 2016 om: Ämbetsfrågan, Biskopsmötet, Dagens Frimodiga, Läronämnden, Partipolitisering, Svenska kyrkans identitet

Med bestörtning har vi noterat att löften från 2009 skulle kunna komma att brytas redan vid Kyrkomötet i höst. Ledamöter från 5 (fem!) olika partier har nämligen undertecknat en motion som ville införa ett nytt krav för prästvigning: att varje blivande präst skulle förpliktigas att viga samkönade par. Den som för sitt samvetes skull inte kan detta skulle därmed inte kunna vigas. Motionen hittar du här.

Idag kom Läronämndens yttrande och med tillfredsställelse ser vi att Läronämnden avstyrker motionen. Yttrandet är tydligt:

Motionen 2016:29 föreslår en ny bestämmelse som innebär ett specifikt villkor för vigning till präst. Det villkoret är inte av konstitutiv karaktär. Det ligger tillika i biskopens vigningsansvar att göra en helhetsbedömning av kandidatens lämplighet, eftersom biskopens ansvar är att ”upprätthålla och värna vår kyrkas ordning och främja enheten i Kristus”. (Den svenska kyrkohandboken Del II, 1987)
Läronämnden menar att det strider mot kyrkans ordning att införa villkor av icke-konstitutiv karaktär som begränsar biskopens vigningsansvar.

Läronämnden bedömer att detta yttrande berör en sådan lärofråga där den särskilda beslutsordningen enligt 11 kap. 18 § i kyrkoordningen kan bli tillämplig.

Läs Kyrkoordningen 11 kap. 18 § här. För beslut i strid med detta krävs 75% av Kyrkomötets röster. I praktiken blir det nu svårt för motionärerna att få ett bifall i Kyrkomötet – även om det inte är helt uteslutet. Vi är inte ovana vid att enskilda ledamöter i grupperna avviker från gruppmajoritetens linje.

Så en avslutande fundering: Hur känner de fem partierna sig nu efter Läronämndens yttrande? Är det ändå inte lite illa att – utöver ett löftesbrott – ha valt detta ämne för en så¨bred” motion?

JESUS FÖR DIG!

Av Jan Erik Amilén den 1 September 2016 om: Efterföljelse, Helighet, Jesus, Mission, Okategoriserade, Väckelse

Välkommen att hitta in på hemsidan www.jesusfordig.nu

Varje måndag kl 21 inbjuds du att delta i ett bönenätverk som du kan följa online. Bönestunden är cirka 10 minuter. Framöver planeras bön kl 21 flera dagar utöver måndagar.

Du kommer direkt till rätt plats för 21-bönen (Niobönen) via www.jesusfordig.nu/Bon/nio. Här kan du även lyssna på tidigare sändningar. Via Facebook kan man lämna in förslag på böneämnen. Denna vecka ber vi för Sveriges ledning, och särskilt riksdagen inför dess öppnande efter sommaren.

Jesus för dig

 

 

Valupptaktsfest lördag 24 september i Hässleholm

Av Jan Erik Amilén den 29 August 2016 om: Okategoriserade

Om ett år är det kyrkoval, den 17 september 2017. Nu genomför Frimodig kyrka en rad inspirerande möten runt om i vårt land. Först ut är Lunds stiftsavdelning med “valupptaktsfest”. Festligt ska det vara! Det brukar sägas att “de frimodiga har det roligast”!

Medverkande (bl.a.) Fredrik Sidenvall, Dag Sandahl och Dan Sarkar.

Anmälan (för maten, som du bjuds på!) till Ann Lång på 0733-74 67 33 eller ann.lang@hotmail.com. Välkomna!

(Inte endast medlemmar och inte endast de som bor i Lunds stift. Ta gärna med en sympatisör eller en intresserad!)

Valupptaktsfest Lund

 

 

Mitt kors/My cross

Av Jan Erik Amilén den 18 August 2016 om: Okategoriserade

Initiativet #mittkors uppmanar att bära ett kors i solidaritet med förföljda kristna. Dikten nedan handlar om vad korset kan betyda, även om det inte bärs synligt.

A Cross in My Pocket
 ©  Mrs. Verna Mae Thomas

I carry a cross in my pocket
A simple reminder to me
Of the fact that I am a Christian
No matter where I may be.

This little cross is not magic,
Nor is it a good luck charm
It isn’t meant to protect me
From every physical harm.

It’s not for identification
For all the world to see
It’s simply an understanding
Between my Savior and me.

When I put my hand in my pocket
To bring out a coin or a key
The cross is there to remind me
Of the price He paid for me.

It reminds me, too, to be thankful
For my blessings day by day
And to strive to serve Him better
In all that I do and say.

It’s also a daily reminder
Of the peace and comfort I share
With all who know my Master
And give themselves to His care.

So, I carry a cross in my pocket
Reminding no one but me
That Jesus Christ is the Lord of my life
If only I’ll let Him be.

Motion nr 69: En kyrka grundad på nådens tecken, inte maktens redskap

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

Den längsta och troligen mest teologiskt bearbetade motionen presenteras som den 13:e och sista från Frimodig kyrkas ledamöter 2016. Motionären är Fredrik Sidenvall. Fredrik utvecklar sin motion över 5 A4-sidor och formulerar även ett omfattande förslag till beslut:

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att med anledning av reformationsjubiléet ta initiativ till ett brett och djupt teologiskt och forskningsbaserat samtal om vad Kyrkan och kyrkosamfundet är och bör vara i ljuset av Bibeln och av Martin Luthers framställning om Kyrkans sju kännetecken som återfinns i skriften “Om koncilierna och kyrkan” (1535, WA 50:509-653)
  2. Kyrkomötet beslutar att följande frågeställningar bör finnas med i ett sådant samtal: Vilken egenart hade Luthers öppna kyrkosyn i en kontext av alternativa kyrkosyner? Hur har Luthers öppna teckenbaserade kyrkosyn väglett Svenska kyrkan historiskt? Hur förvaltar vi “teckenkyrkligheten” idag? Vilka konsekvenser skulle det få för Svenska kyrkans makt och liv om vi idag radialt skulle återupprätta Martin Luthers öppna kyrkosyn?
  3. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att inbjuda Biskopsmötet och Läronämndens ledamöter att delta i arbetet och beslutar att ge Biskopsmötet och Läronämnden denna motions innehåll till känna.
  4. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att under perioden 2017-2027 äska behövliga medel i budgeten för att bedriva detta projekt så att det blir till nytta för hela Svenska kyrkan.
  5. Kyrkomötet beslutar att arbetet redovisas för Kyrkomötet första gången 2020 bl a i form av seminarier.
  6. Kyrkomötet beslutar vidare att material från det arbete som motionen resulterar i, sänds ut till Svenska kyrkans församlingar 2021, för fortsatt reflektion, samtal och respons.
  7. Kyrkomötet beslutar att kyrkostyrelsen till Kyrkomötet 2023 redovisar bärande linjer från hela processen på kyrkans samtliga nivåer.
  8. Kyrkomötet beslutar att kyrkostyrelsen från och med Kyrkomötet 2023 och under en period av fyra år (två mandatperioder bör påverkas) återkommer med skrivelser med anledning av arbetet, allt under bön om att Svenska kyrkan ska framträda allt mer som en autentisk och öppen kristen kyrka.

Läs hela motionen här, oerhört välskriven och genomtänkt i kyrkomötesgruppen.

 

Motion nr 56: Avgångna och utköpta präster

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

Här presenteras Dag Sandahls fjärde motion 2016. Det finns i Svenska kyrkans matrikel intressanta individer att intervjua (om dessa själva vill). Kategori ett är “avgångna”, de som velat förklaras som obehöriga. De har avsagt sig ämbetet för gott. Kategori två gör annat än tjänst som präst eller diakon, men har kvar sin vigning.

Därtill kommer såklart utköpta präster, trist nog att konstatera.

Genom att be dem som inte ägnar sig åt sin vigningstjänst att berätta om anledningarna till att det blivit så ökar vi kunskapen och kan reflektera över svaren.

Läs motionen här.

Motion nr 55: Innovationsarbete

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

Dag Sandahl (FK) föreslår ett anslag om 30 miljoner kronor för Biskopsmötet att disponera under 2016–2019, med slutredovisning 2019. Beloppet ska inte användas i enskilt stift utan för biskoparnas kollektiva arbete med att förnya kyrkolivet. Utöver dessa konkreta innovationsinsatser ska också det kollegiala biskopar emellan kunna utvecklas.

Dokumentationen förväntas ha ett stort värde då även idéer som inte fått tid och resurser kan komma till användning i andra sammanhang längre fram. Av Biskopsmötet förväntas alltså kreativt arbete som inte nödvändigtvis stupar på egen budgets begränsningar.

Läs motionen här.