Valupptaktsfest lördag 24 september i Hässleholm

Av Jan Erik Amilén den 29 August 2016 om: Okategoriserade

Om ett år är det kyrkoval, den 17 september 2017. Nu genomför Frimodig kyrka en rad inspirerande möten runt om i vårt land. Först ut är Lunds stiftsavdelning med “valupptaktsfest”. Festligt ska det vara! Det brukar sägas att “de frimodiga har det roligast”!

Medverkande (bl.a.) Fredrik Sidenvall, Dag Sandahl och Dan Sarkar.

Anmälan (för maten, som du bjuds på!) till Ann Lång på 0733-74 67 33 eller ann.lang@hotmail.com. Välkomna!

(Inte endast medlemmar och inte endast de som bor i Lunds stift. Ta gärna med en sympatisör eller en intresserad!)

Valupptaktsfest Lund

 

 

Mitt kors/My cross

Av Jan Erik Amilén den 18 August 2016 om: Okategoriserade

Initiativet #mittkors uppmanar att bära ett kors i solidaritet med förföljda kristna. Dikten nedan handlar om vad korset kan betyda, även om det inte bärs synligt.

A Cross in My Pocket
 ©  Mrs. Verna Mae Thomas

I carry a cross in my pocket
A simple reminder to me
Of the fact that I am a Christian
No matter where I may be.

This little cross is not magic,
Nor is it a good luck charm
It isn’t meant to protect me
From every physical harm.

It’s not for identification
For all the world to see
It’s simply an understanding
Between my Savior and me.

When I put my hand in my pocket
To bring out a coin or a key
The cross is there to remind me
Of the price He paid for me.

It reminds me, too, to be thankful
For my blessings day by day
And to strive to serve Him better
In all that I do and say.

It’s also a daily reminder
Of the peace and comfort I share
With all who know my Master
And give themselves to His care.

So, I carry a cross in my pocket
Reminding no one but me
That Jesus Christ is the Lord of my life
If only I’ll let Him be.

Motion nr 69: En kyrka grundad på nådens tecken, inte maktens redskap

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

Den längsta och troligen mest teologiskt bearbetade motionen presenteras som den 13:e och sista från Frimodig kyrkas ledamöter 2016. Motionären är Fredrik Sidenvall. Fredrik utvecklar sin motion över 5 A4-sidor och formulerar även ett omfattande förslag till beslut:

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att med anledning av reformationsjubiléet ta initiativ till ett brett och djupt teologiskt och forskningsbaserat samtal om vad Kyrkan och kyrkosamfundet är och bör vara i ljuset av Bibeln och av Martin Luthers framställning om Kyrkans sju kännetecken som återfinns i skriften “Om koncilierna och kyrkan” (1535, WA 50:509-653)
  2. Kyrkomötet beslutar att följande frågeställningar bör finnas med i ett sådant samtal: Vilken egenart hade Luthers öppna kyrkosyn i en kontext av alternativa kyrkosyner? Hur har Luthers öppna teckenbaserade kyrkosyn väglett Svenska kyrkan historiskt? Hur förvaltar vi “teckenkyrkligheten” idag? Vilka konsekvenser skulle det få för Svenska kyrkans makt och liv om vi idag radialt skulle återupprätta Martin Luthers öppna kyrkosyn?
  3. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att inbjuda Biskopsmötet och Läronämndens ledamöter att delta i arbetet och beslutar att ge Biskopsmötet och Läronämnden denna motions innehåll till känna.
  4. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att under perioden 2017-2027 äska behövliga medel i budgeten för att bedriva detta projekt så att det blir till nytta för hela Svenska kyrkan.
  5. Kyrkomötet beslutar att arbetet redovisas för Kyrkomötet första gången 2020 bl a i form av seminarier.
  6. Kyrkomötet beslutar vidare att material från det arbete som motionen resulterar i, sänds ut till Svenska kyrkans församlingar 2021, för fortsatt reflektion, samtal och respons.
  7. Kyrkomötet beslutar att kyrkostyrelsen till Kyrkomötet 2023 redovisar bärande linjer från hela processen på kyrkans samtliga nivåer.
  8. Kyrkomötet beslutar att kyrkostyrelsen från och med Kyrkomötet 2023 och under en period av fyra år (två mandatperioder bör påverkas) återkommer med skrivelser med anledning av arbetet, allt under bön om att Svenska kyrkan ska framträda allt mer som en autentisk och öppen kristen kyrka.

Läs hela motionen här, oerhört välskriven och genomtänkt i kyrkomötesgruppen.

 

Motion nr 56: Avgångna och utköpta präster

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

Här presenteras Dag Sandahls fjärde motion 2016. Det finns i Svenska kyrkans matrikel intressanta individer att intervjua (om dessa själva vill). Kategori ett är “avgångna”, de som velat förklaras som obehöriga. De har avsagt sig ämbetet för gott. Kategori två gör annat än tjänst som präst eller diakon, men har kvar sin vigning.

Därtill kommer såklart utköpta präster, trist nog att konstatera.

Genom att be dem som inte ägnar sig åt sin vigningstjänst att berätta om anledningarna till att det blivit så ökar vi kunskapen och kan reflektera över svaren.

Läs motionen här.

Motion nr 55: Innovationsarbete

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

Dag Sandahl (FK) föreslår ett anslag om 30 miljoner kronor för Biskopsmötet att disponera under 2016–2019, med slutredovisning 2019. Beloppet ska inte användas i enskilt stift utan för biskoparnas kollektiva arbete med att förnya kyrkolivet. Utöver dessa konkreta innovationsinsatser ska också det kollegiala biskopar emellan kunna utvecklas.

Dokumentationen förväntas ha ett stort värde då även idéer som inte fått tid och resurser kan komma till användning i andra sammanhang längre fram. Av Biskopsmötet förväntas alltså kreativt arbete som inte nödvändigtvis stupar på egen budgets begränsningar.

Läs motionen här.

Motion nr 54: Kyrkomötets arbetsordning

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

I Kyrkomötet finns inte (längre) möjlighet att ställa en interpellation eller fråga. Detta ifrågasätter Dag Sandahl (FK) i en motion. Dessa parlamentariska instrument är ledamöternas möjlighet att få upp ärenden som inte riktigt har motionskaraktär eller handlar om händelser i närtid, som behöver klarläggas.

Dag föreslår att Kyrkomötet återinför interpellations- och frågeinstituten.

Läs motionen här.

Motion nr 53: Relationen till Mekane Yesus-kyrkan

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

Dag Sandahl (FK) är verkligen en flitig skribent och motionär. I år lämnar Dag fyra motioner. Denna första återkopplar till Frimodig kyrkas studieresa till Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien, vilken tillsammans med lutherska kyrkan i Tanzania utgör de båda största lutherska kyrkorna i världen. Dag har därtill hunnit med att vara på ett återbesök i Etiopien som representant för Frimodig kyrka, så hans erfarenheter kommer väl till pass som ämne för en motion!

Det är illa att Svenska kyrkans relation till denna stora systerkyrka varit och är så skadad. Dag påpekar att det inte endast handlar om Svenska kyrkans beslut om samkönad vigsel, utan om en upplevelse av ett agerande som uppfattas som “kolonialt, översittaraktigt och okänsligt”. På mycket goda skäl att utreda vilka slutsatser som kan dras för vårt eget kyrkoliv och för det ekumeniska arbetet.

Förslaget begär en utredning av vilka teologiska och icke-teologiska faktorer som skapat konflikten med Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien.

Läs motionen genom att klicka här.

 

Motion nr 52: Strategi för undervisning och mission bland invandrare

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

Om mission bland invandrare motionerar Dan Sarkar (FK).  Ur lokala erfarenheter sammanfattar Dan exempel på förhållanden som pekar på att en strategi behöver tas fram. Målet är att invandrare ska finna en andlig hemvist i Svenska kyrkans församling.

Fyra exempel (läs mer i motionen):

Människor är nyfikna på evangeliet.

Människor vill bli kristna.

Människor vill bli likabehandlade.

Människor vill bli svenskkyrkliga.

Fler aspekter och uppgifter kommer sannolikt att uppstå under arbetet med en strategi. Dan föreslår helt enkelt att Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram en strategi för mission och undervisning bland invandrare.

Läs motionen här.

 

Motion nr 23: Själavård, sekretess och IT

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

Berth Löndahl (FK) påpekar i sin motion att själavårdande korrepondens sker även via e-post. Sådan lagras på servrar och kan läsas av viss personal, utöver den som har den specifika e-postadressen. Det faktum att åtkomst över huvud taget är möjlig kan inte betraktas som förenligt med själavårdssekretessen, menar Berth och säkert många med honom.

Förslaget är att utreda sekretesskyddet för själavårdande e-postkorrespondens på Svenska kyrkans servrar.

Motion kan du läsa här.

 

Motion nr 22: Utvärdering av gudstjänstslivet

Av Jan Erik Amilén den 11 August 2016 om: Okategoriserade

Berth Löndahl (FK) har inkommit med tre motioner. Denna, om gudstjänstlivet, bekymrar sig över det minskade deltagandet i huvudgudstjänsten (enligt tydlig statistik). Samtidigt finns det gudstjänster som firas med högt, och ökande, antal deltagare. Går det att se vad som förenar dessa gudstjänster i olika församlingar och på olika orter?

Berth lämnar goda exempel på frågeställningar som bör besvaras av en utvärdering.

Motionen kan du läsa här.