Innehållsförteckning – Profilfrågor 2017

Av Jan Erik Amilén den 23 January 2017 om: Okategoriserade

Under januari har våra profilfrågor publicerats på bloggen. Kanske har du missat någon? Du kan välja att klicka på “Bloggarkiv” (januari 2017) så kommer rubrikerna upp. Eller så klickar du i nedanstående innehållsförteckning så hamnar du i rätt avsnitt.

**

Innehåll:

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission

 1. Gudstjänsten – trons källa med levande vatten
 2. Undervisning – en trons växtplats
 3. Diakoni – i kärlekens tjänst
 4. Mission – att bära det glada budskapet vidare

Kyrkans organisation

 1. Församlingen – trons hem
 2. Demokrati
 3. Församlingstillhörighet
 4. Församlings- och pastoratssammanläggningar
 5. Personalen – med tro som yrke
 6. Svenska kyrkans tillgångar

Övriga profilfrågor

 1. Barn och unga – församlingens samtid och framtid
 2. Skapelsen, tro och förvaltarskap
 3. Flerspråkighet
 4. Äktenskap och vigsel
 5. Försoning i ämbetsfrågan
 6. Kyrkorelationer – trons utblick
 7. Religionsdialog 
 8. Svenska kyrkans närvaro i utlandet
 9. Om musikens betydelse

Slutord

Jesus i centrum!

 

Jesus i centrum! (slutord till våra profilfrågor 2017)

Av Jan Erik Amilén den 22 January 2017 om: Okategoriserade

Med dessa rader avslutar vi dokumentet profilfrågor 2017.

Hela dokumentet finns tryckt som ett 16-sidigt A5-häfte som kan beställas, för att delas ut till intresserade. Tack för all hjälp med att sprida våra ståndpunkter!!

**

Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Kyrkan ”är grundad i Guds heliga ord, såsom det är oss givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter” (Kyrkoordningen 1 kap, 1§).

Det finns en väldig sprängkraft i Jesus egna ord, som alltså är Guds heliga ord, när Han säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Jesus är inte en av vägarna till Gud, utan enda vägen till Gud, vår himmelske Fader!

Vi lever i en mångkulturell tid men kraven på homogenitet är, paradoxalt nog, påtagliga. I sin iver att behålla så många medlemmar som möjligt har Svenska kyrkan alltmer försökt anpassa det kristna budskapet till sekulära värderingar. Den kristna kyrkan är kallad att leva i sin samtid, men utan att ge avkall på sin tro.

Genom att vara fast rotad i Guds ord kan Svenska kyrkan obekymrat möta alla människor, utan att avskärma sig ifrån omvärlden. Svenska kyrkan får inte vara rädd för att gå emot tidsandan, när så krävs, för att stå upp för det glada budskapet om Jesus Kristus.

 

Om musikens betydelse

Av Jan Erik Amilén den 21 January 2017 om: Okategoriserade

Musik är en Guds gåva, till glädje för många. Kyrkomusiken är ett verktyg för att sprida evangeliet. Läs våra tankar om detta, en av våra längsta texter till våra profilfrågor.

**

Evangeliet förkunnas inte bara med ord. Musiken har alltid varit en naturlig del av kyrkans liv. Genom ett mångfacetterat tonspråk når evangeliet in i skilda kulturer och var och en ges möjlighet att tillbe Gud utifrån sina förutsättningar. Kyrkans tvåtusenåriga tradition rymmer många musikaliska skatter samtidigt som varje tid kan ge ytterligare bidrag till denna skattkammare.

Karaktäristiskt för kyrkans musik är att den, oavsett genre eller tidsepok, kan kännas igen på att den är den troendes bön eller lovsång till den Gud som kyrkan i alla tider bekänt som den treenige Guden.

Om detta av Anden ledda bönens språk går att känna igen eller inte, är en viktig fråga vid val av musik till gudstjänsten. Vi vill här hänvisa till kritiken av kyrkohandboksförslaget 2016/2017.

I församlingens verksamhet bland barn och unga är musiken en ovärderlig resurs. Babysång, barnkör, lovsångsband och konfirmandmusikaler är exempel på musikens möjligheter att synliggöra evangeliet till unga människor.

Det är hela församlingens uppdrag att med musik och sång lovsjunga Gud men i Svenska kyrkan är kyrkomusikern den som har ett övergripande ansvar att samordna och utforma församlingens musikliv.

Han eller hon har en särskild kompetens i att förvalta det rika musikaliska arvet och hitta rätt balans mellan olika tonspråk. I sitt uppdrag att leda församlingens lovsång och tillbedjan kan musikern med sin kunskap också inspirera och leda andra grupper av instrumentalister och sångare. Dessa sammanhang, inte minst körövningarna, ger möjlighet för medlemmarna att själva fördjupas i Guds ord. Det är viktigt att både sångare och musiker, inom ramen för sin övning och medverkan, själva ges möjlighet att växa i tron.

Svenska kyrkans närvaro i utlandet

Av Jan Erik Amilén den 20 January 2017 om: Okategoriserade

Svenska kyrkan är verksam inte endast i Sverige. För boende utomlands, för besökare osv.

**

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) skapar ett ovärderligt kontaktnät mot alla svenskar som befinner sig i utlandet. Detta arbete blir allt viktigare eftersom allt fler svenskar befinner sig utomlands. Utlandsförsamlingarnas huvuduppgift skall precis som i Sverige vara att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det är viktigt att fungerande och levande utlandsförsamlingar har möjlighet att få finnas kvar och fortsätta att utvecklas utifrån sina olika förutsättningar och sin egen karaktär.

Utlandsförsamlingarna bör på samma sätt som församlingar i Sverige ha ett avgörande inflytande över vilka som anställs på tjänster i församlingen. Lönen för de anställda bör bekostas av församlingens kyrkotillhöriga så långt insatsen gäller medlemmarna i församlingen. Allt övrigt arbete för dem som vistas i församlingen (turister, tillfälliga arbetare eller andra icke församlingstillhöriga) bör bekostas av Svenska kyrkan genom strukturbidrag.

Högsta beslutande organ i utlandsförsamlingarna bör vara en kyrkostämma.

Religionsdialog

Av Jan Erik Amilén den 19 January 2017 om: Okategoriserade

Religionsdialog, med Jesu ord som bakgrund: “Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Nu är förföljda kristna ett debattämne inom Svenska kyrkan, tyvärr!, något som #mittkors-kampanjen visat. Det är våra systrar och bröder i tron som förföljs, torteras och dödas! Inte minst i Syrien-krigets fasor. Det måste vara självklart att stödja förföljda kristna!

**

Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan fortsätter bekänna Jesus som den enda vägen och den enda sanningen. Som en konsekvens av detta bör inte mångreligiösa gudstjänster firas i Svenska kyrkans lokaler eller med hennes personal inblandad.

Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är skapade av Gud och lika mycket värda. Kyrkan har inget monopol på godheten utan ska där så är möjligt samverka med alla människor av god vilja. Religionsdialog kan därför vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja förståelse mellan människor och kulturer. Respekt och tolerans mot den andres trosövertygelse är grundläggande. Samtidigt måste kyrkan alltid våga uttala ett tydligt stöd till förföljda kristna.

Kyrkorelationer – trons utblick

Av Jan Erik Amilén den 18 January 2017 om: Okategoriserade

Vi har all anledning att umgås med kristna “systerkyrkor”, som de i Lutherska Världsförbundet och Borgågemenskapen, och där söka goda relationer. Svenska kyrkan som en brobyggarkyrka är något att sträva efter.

**

Globalt växer den kristna kyrkan. Samtidigt brottas Svenska kyrkan med vikande medlemstal. Sverige behöver fler levande och växande församlingar.

Svenska kyrkan måste lära sig mer om varför många kyrkor i världen, inte minst i den lutherska gemenskapen, växer och drar till sig både unga och äldre så att de kommer till tro på evangeliet. Frimodig kyrka menar att Svenska kyrkan behöver ha ett utökat och strukturerat utbyte med avsikt att ta tillvara erfarenheter från dessa kyrkor.

Vi måste som kristna ta Jesu egen bön, om att vi skall bli ett, på allvar. Det innebär att vi som kyrka bör bedriva en ansvarstagande ekumenik. Frimodig kyrka vill återupprätta Svenska kyrkan till den brobyggarkyrka hon en gång varit, och har i sitt arv sedan Nathan Söderbloms dagar.

I samtalen mellan den romersk-katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet har Svenska kyrkan gått in under förpliktelser att börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens. Detta bör vara vägledande också i relation till de inomkyrkliga fromhetsinriktningarna och väckelserörelserna, så att dessa tas tillvara såsom en värdefull resurs i kyrkans liv.

Försoning i ämbetsfrågan

Av Jan Erik Amilén den 17 January 2017 om: Okategoriserade

Bland annat frågan om kvinnliga präster och s.k. kvinnoprästmotståndare. Båda “sorterna” finns i Frimodig kyrka, och uppträder respektfullt mot varandra! Detta är dock ett svårt ämne att samtala om i Svenska kyrkan. Kanske kan de fem imperativen för samtal mellan kyrkorna (se nedan) vara en god kompass på vägen mot försoning? Det vill vi tro!

**

Svenska kyrkan är djupt splittrad av ämbetsfrågan. Många, både inom och utom kyrkan, upplever den som en av de mest förödande motsättningarna i den svenska kristenhetens historia. En följd av konflikten har blivit en rädslans kultur, där många har starka åsikter men där det finns få forum där det är möjligt att med ömsesidig respekt diskutera sakfrågan. Frimodig kyrka menar att mer arbete skall läggas på att finna konstruktiva lösningar som värnar om alla inblandade. Frimodig kyrka vill därför att kyrkan aktivt och intensivt skall arbeta för försoning i ämbetsfrågan. Personer med olika hållning i sakfrågan skall behandlas lika vid t.ex. tjänstetillsättningar.

Frimodig kyrka vill medverka till att de fem ekumeniska imperativen som Lutherska Världsförbundet och Katolska kyrkan enats om ska prägla relationerna även inom Svenska kyrkan.

De fem ekumeniska imperativen handlar om att vi bör

 • börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens,
 • låta oss själva förändras,
 • söka synlig enhet,
 • gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet,
 • vittna tillsammans om Guds barmhärtighet.

Äktenskap och vigsel

Av Jan Erik Amilén den 16 January 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka står fast vid att ett kyrkligt äktenskap är för en man och en kvinna. Inte PK – men bibliskt!

**

Jesus är tydlig med att äktenskapet är till för man och kvinna. Frimodig kyrka anser därför att Svenska kyrkan inte har mandat att viga samkönade par. Det vore på det hela taget önskvärt att Svenska kyrkan lämnade ifrån sig vigselrätten; vi är ju inte längre statskyrka och borde därför värna vår integritet, alldeles oberoende av den sekulära statens hållning i enskilda frågor. Kyrkan uppgift är välsignelse – myndighetsutövning är statens uppgift. Frimodig kyrka tar avstånd från alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning.

Flerspråkighet

Av Jan Erik Amilén den 15 January 2017 om: Okategoriserade

Det är ett lutherskt arv att få lyssna till Guds ord på sitt eget språk.

**

Församlingarnas möjlighet att fira gudstjänst och erbjuda kyrkliga handlingar och själavård på nationella minoritetsspråk behöver stärkas och eventuellt måste delar av det operativa ansvaret återgå till stiften. Vid behov, t.ex. i samband med personalrekryteringar och fortbildning för präster och diakoner, bör stiften aktivt bistå församlingarna med flerspråkig kompetensförstärkning.

Frimodig kyrka vill att kyrkan särskilt prioriterar barn och unga genom att integrera flerspråkigheten i befintlig verksamhet bland barn, konfirmander och unga vuxna. Genom att ge barn och unga en självklar plats förbättrar vi deras situation i kyrkan och i samhället.

Ett särskilt fokus ska riktas på urfolk (ursprungsfolk), nationella minoriteter och teckenspråkiga.  En beredskap från kyrkan att möta stora invandrargrupper med evangeliet på deras eget språk är också viktigt.

Skapelsen, tro och förvaltarskap

Av Jan Erik Amilén den 12 January 2017 om: Okategoriserade

Miljöfrågor är viktiga för Svenska kyrkan. Såhär skriver vi:

**

Gud har i stor kärlek skapat världen och allt den rymmer. Han har anförtrott åt oss människor att förvalta den på bästa sätt, intill den dag Jesus kommer åter. Detta förtroende har vi brutit och istället våldfört oss på skapelsen. Denna brist på respekt och vördnad gentemot det skapade har uppmärksammats alltmer på senare tid, men fortfarande tycks många inte riktigt vilja se hur allvarlig situationen i världen verkligen är. I Svenska kyrkans uppdrag ingår att visa på den kristna förvaltarskapstanken gentemot skapelsen. Därför vill Frimodig kyrka att Svenska kyrkans arbete – lokalt, nationellt och internationellt – ska präglas av hänsyn till klimat, hållbar utveckling och en rättfärdig fördelning av jordens resurser.