Flitigt!

Av Jan Erik Amilén den 29 August 2017 om: Okategoriserade

Ni har säkert noterat att kyrkomötets ledamöter är flitiga motionärer!
Frimodig kyrka är en liten grupp på 12 ledamöter (5 % av kyrkomötet.)

2017 lämnades 50 motioner in, av totalt 158. Detta utgör 32 %.

Även tidigare år har gruppen presterat riktigt många motioner, mycket mer än “5 %”:

2016: 13 motioner av 89 (15 %)
2015: 12 av 108 (11 %)
2014: 20 av 109 (18 %)
2013: 13 av 100 (13 %)
2012: 14 av 62 (23 %)
2011: 18 av 98 (18 %)
2010: 15 av 79 (19 %)

50 motioner 2017

Av Jan Erik Amilén den 15 August 2017 om: Okategoriserade

Med ambitionen att göra Frimodig kyrkas arbete känt och uppskattat har samtliga årets motioner till Kyrkomötet sammanfattats härpå bloggen, samt länkats till Facebook och Twitter.

Som läsare finner du vissa mer intressanta än andra. Stort och smått blandas. Där du känner sympati ber vi dig dela din läsning vidare, på sociala medier eller på länkat annat sätt.

På främst Facebook får gärna ett kommentarsflöde byggas upp. I det goda samtalet hörs såväl “hejarop” som invändningar.

Riksstyrelsen i Frimodig kyrka har vid sitt sammanträde 14 augusti med stor tacksamhet noterat våra företrädares stora aktivitet och engagemang.
Välsignelse över er i Kyrkomötet och våra andra representanter i olika organ.

För styrelsen // Jan Erik Amilén, ordförande

Motion 50: Försoningskommission och kriskommission

Av Jan Erik Amilén den 15 August 2017 om: Okategoriserade

Den 50:e motionen (den sista i år) från Frimodig kyrka till årets Kyrkomöte presenteras här. Motionen är djupt allvarlig och har undertecknats av hela Frimodig kyrkas grupp genom Bertil Murray, Leif Nordlander, Evelina Johansson, Dag Sandahl, Dan Sarkar, Berth Löndahl, Berit Simonsson, Hans Weichbrodt, Fredrik Sidenvall, John-Erik Sturesson, Stefan Aro och Kjell Petersson.

Du kan läsa hela motionen (nr 151) genom att klicka här.

Ur texten:

En viss resurs torde fortfarande finnas i de inomkyrkliga väckelserörelserna. Så samlar t.ex. OAS-rörelsen årligen ett stort antal människor. Ingen väckelserörelse går dock i ett nordiskt perspektiv att jämföra med den gammal-laestadianska, där sommarfesten är Nordens största med ca 75.000 besökare. (!)

Just laestadianerna tydliggör samtidigt den smärta som ligger i en fortsatt och i vissa stycken fördjupad splittring kristna emellan.

Det är ingen hemlighet att denna splittring är av djup och svårläkt karaktär. Under femtio år kom den s.k. ämbetsfrågan (om förståelsen av prästuppdragets innebörd och kvinnors möjlighet att prästvigas) att utgöra det tydligaste exemplet på ett antal väckelserörelsers självvalda eller tilldömda marginalisering. De senaste åren har till denna lagts vigselfrågan (om förståelsen av äktenskapets innebörd). Dessa båda frågor har tillsammans kommit att försvåra eller omöjliggöra ett gemensamt, nära, förtroligt och pastoralt strategiskt arbete i Svenska kyrkan där såväl majoritet som minoritet dras in och tas tillvara.

Historien har många gånger visat att en gemensam  fiende har kunnat få grupper som annars bekämpar varandra att sluta sig samman. Den gemensamma “fienden” är för Svenska kyrkan idag den kraftfulla process som hotar att fullständigt marginalisera kyrkan. Svenska kyrkan behöver idag en kraftsamling.

En sådan kraftsamling behöver, för att nå verklig framgång, samla medlemmar som annars har en tendens att betrakta varandra som motståndare. Den tillit som då förutsätts är svår men inte omöjlig.

Uppdraget för kriskommissionen skulle vara att söka en bred genomlysning av vad som påverkat skeendet samt om, och i så fall hur, den negativa trenden kan vändas. Kommissionen skulle ges mandat att se till såväl organisatoriska och kommunikativa som andliga och teologiska frågor. Detta inrymmer såväl de splittrande frågorna inom kyrkan som de frågor som orsakat massmedial kritik utifrån.

Parallellt med nämnda kriskommission bör också en försoningskommission tillsättas. Det är vår djupa övertygelse att en ljusare framtid för Svenska kyrkan är förbunden med en försoningsprocess där bredden av kyrkliga rörelser dras in.

Det vore av stort värde, kanske nödvändigt, att några personer med skilda synsätt är desamma i de båda kommissionerna. Dessas mandat är av åtskild karaktär men de har ändå beröringspunkter.

 

Motion 49: Sanctus / Helig, text

Av Jan Erik Amilén den 15 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år 50 motioner (av totalt 158) till höstens Kyrkomöte. Imponerande!

Bertil Murray föreslår kyrkomötet besluta om textförändringar i förslaget till ny handbok, förändringar som är enkla att åstadkomma i relation till medodin.

Du kan ladda ner motionen (nr 154) genom att klicka här.

Förändring nr 1 i “Helig 2” i förslaget till kyrkohandbok:

Förslaget till ny handbok: Herre Gud allsmäktig
Bertil Murray föreslår nuvarande formulering oförändrad: Herre Gud Sebaot

Förändring nr 2 i “Helig 2” i förslaget till kyrkohandbok:

Förslaget till ny handbok: Ära åt Gud i höjden
Bertil Murray föreslår det vedertagna: Hosianna i höjden

 

Motion 48: Utred Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Av Jan Erik Amilén den 15 August 2017 om: Okategoriserade

Till höstens Kyrkomötet bidrar Frimodig kyrkas ledamöter med 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Dag Sandahl föreslår att Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att teologiskt och rättsligt utreda principfrågorna om Svenska kyrkan som arbetsgivare.

Läs hela motion (nr 104) genom att klicka här.

Brödtexten till motionen innehåller sälta! Som så ofta! Exempel:

S:t Paulus markerar sitt ekonomiska oberoende och sin frihet. Se Apg.20:33-34 och 1 Kor. 9:18.

Med den organisation och den lönepolicy Svenska kyrkan fått är vi långt ifrån apostelns livssyn.

 

Motion 47: Ordning för vigsel

Av Jan Erik Amilén den 15 August 2017 om: Okategoriserade

Till årets Kyrkomöte lämnar Frimodig kyrkas ledamöter 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Dag Sandahl (i motion nr 103) lämnar fyra förslag för ordningen för vigsel. Du kan läsa motionen i sin helhet genom att klicka här.

Förslag:
Kyrkomötet beslutar att

  1. lovprisningen inte ska vara fakultativ
  2. lovprisningens andra sats ska lyda: “Underbart har du skapat man och kvinna”
  3. vid Tillkännagivandet utgår meningen: “Era löften om ömsesidig kärlek och trohet påminner om Guds omsorg och kärlekens gåva”
  4. förbönen ska uttrycka att man och kvinna förenats i äktenskapet

Motion 46: Prefation på Mariadag

Av Jan Erik Amilén den 15 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter presterar i år hela 50 motioner till Kyrkomötet (av totalt 158). Imponerande!

Fredrik Sidenvall föreslår en omformulering av bön att användas på Mariadagar under kyrkoåret. Motionen kan du ladda ner här.

Ur texten:

En ny prefation har formulerats med syfte att användas på Mariadagar, ett helt legitimt sätt för kyrkan att uppmärksamma vad Gud utför i och genom kvinnan. Dock är det svårt att förstå hur de som vakar över ett inklusivt språk har kunnat gå med på formuleringen, där det står:

“Du möter oss i din Son, född av Maria”

 

Nytt förslag:

Kyrkomötet beslutar att bönen på Mariadag formuleras:

“Du möter oss i din och Marias Son”

Motion 45: Framställningen av Gud i inledningsorden, enligt förslag ill Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

Av Jan Erik Amilén den 15 August 2017 om: Okategoriserade

I år motionerar Frimodig kyrkas ledamöter hela 50 gånger (av totalt 158 motioner till årets Kyrkomöte). Imponerande!

Fredrik Sidenvall lämnar en motion (nr 97) där han fortsatt vill se inledningsorden i mässa eller gudstjänst utformade efter 1986 års Kyrkohandbok.

Ur textens avslutning:

Tendensen i det nya materialet i inledningsorden är tydlig. Här talar en kyrka som tackar nej när den Evige och Helige Gud träder oss till mötes ur det fördolda och gör sig känd för oss som Jesu Kristi Fader, som genom den Helige Ande vill att vi ska lära känna honom som Abba, vår käre far. Istället för den befrielse och växtkraft som föds ur den trygga anknytningen och den innerlighet  som en sådan relation kan präglas av, för oss kyrkohandbokens texter ut mot den kyligt okände och det opersonligt oförtrogna. Det enda som sticker ut är en tendens till panteism där Gud knyts till, eller möjligen identifieras med, naturfenomen och samhällsfenomen, som en del människor och politiska ideologier kan gilla. Det är tjäle i kyrkans örtagård. Om kommittén på allvar har syftat till att “bärande kristna föreställningar…inte förändras” så är resultatet inte lyckat.

Motionen kan du ladda ner här.

Motion 44: Nattvardsbönerna

Av Jan Erik Amilén den 15 August 2017 om: Okategoriserade

Hela 50 motioner (av Kyrkomötets totalt 158) kommer i år från Frimodig kyrkas ledamöter. Imponerande!

Fredrik Sidenvall skriver i motion nr 96 (Kyrkomötets numrering) om nattvarden, ur lutherskt perspektiv. Motionen ges med en utvecklad motivering, med teologiskt djup.

Du kan ladda ner hela motionen om du klickar här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar

  • att handbokens förslag till nattvardsböner skall utformas så, att den lutherska insikten om att i nattvarden, “i, med och under bröds och vins gestalt”, kommunikanterna får del av Kristi kropp och blod, kommer till uttryck tydligt, om än på olika sätt.
  • att bruket av epikles över element inte framställs som regel utan so undantag, i enlighet med luthersk lära och svenska kyrkans lärotradition.
  • att framställningen av Gud som vår moder i nattvardsbön 6 utgår ur förslaget.

Motion 43: Fasta moment i mässa

Av Jan Erik Amilén den 15 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år 50 motioner till Kyrkomötet (av totalt 158). Imponerande!

Fredrik Sidenvall motionerar (nr 95) om fasta moment i mässan (som alltså alltid ska var med).

Ur texten som motiverar motionens förslag:

Lutherska kristna tror och tänker att mässan ska vara ett möte mellan
Kristi sanna kropps närvaro i brödets och vinets gestalt och
Kristi sanna kropps närvaro i den troende församlingens gestalt.

Motionen kan du läsa om du klickar här.

Förslaget lyder:

Kyrkomötet beslutar att momenten Sursum corda, Praefatio, Sanctus och Agnus Dei skall vara fasta i Mässa, även när den inte firas som huvudgudstjänst.