Bristande bibelkunskap

Roland Hellsten, känd frikyrkopastor ifrån Göteborg, oroas över den försämrade bibelkunskapen hos dagens människor.

Roland Hellsten är en förkunnare som under hela sin tjänst arbetat för att ge människor kunskap om hela Bibeln. Men i dag märker han hur den kunskapen blir allt grundare. Han får tänka sig för när han lägger upp sina predikningar eftersom det inte längre är självklart att åhörarna känner till huvudgestalterna i Gamla testamentet eller centrala delar i Bibeln skriver tidningen Dagen.

Roland rör sig i frikyrkovärlden. Tyvärr så tror jag inte att bibelkunskapen är högre bland folket i mitt eget samfund, Svenska kyrkan.

Roland Hellsten säger vidare: Eftersom Bibeln inte är så lättillgänglig kan det bli den som stryker på foten, då vi vill ha snabbkaffe. Sen är det en andlig fråga i botten, för när väckelsen bränner till blir det alltid ett oerhört bibelintresse, säger han.
Han betonar att det är viktigt att läsa hela Bibeln, både det Gamla och det Nya testamentet. Men han tycker sig se en tendens där många församlingar istället enbart fokuserar på evangelietexterna skriver Dagen.

Hellsten säger vidare: Det är oerhört viktiga texter, men det blir ändå en begränsad bibelyta som man blir förtrogen med. Man går miste om helhetssynen på frälsningsplanen. Det finns en sammanhållande röd tråd som går genom hela Bibeln, samma tema återkommer i alla 66 böckerna.
I Svenska kyrkan har vi en möjlighet att följa den röda tråden genom söndagens tre läsningar som är samlade i evangelieboken.
Det är av stor vikt att våra präster, förtroendevalda och gudstänstfirare är väl insatta i bibelordet och kan följa den röda tråden. Djupast sett så är det den helige Ande som leder oss in i ordets hemligheter.
Vi kan säkert alla instämma i den nöd som Hellsten känner över den begränsade bibelkunskapen. Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan skall öka sin kärlek och trohet till Bibeln. Frimodig kyrka skriver följande om undervisning i valmanifestet:

Undervisning – trons växtplats
Undervisning har alltid varit en viktig uppgift för Kyrkan. FRIMODIG KYRKA vill att undervisningen skall prioriteras i församlingslivet. Svenska kyrkan har ett ansvar för att sakligt och ärligt presentera den kristna tron. FRIMODIG KYRKA vill att den kristna tron levandegörs på nytt för varje generation på olika sätt. Dop- och konfirmationsundervisning, söndagsskola, alphakurser och bibelstudiegrupper är arbetsformer som bör tas till vara och utvecklas. I mötet med det omgivande samhället – inte minst i skolmiljöer – behöver Svenska kyrkan utveckla funktionella metoder för att presentera den kristna tron på ett levande och äkta sätt. Utbildning i den kristna tron för anställda och förtroendevalda behöver också prioriteras. Dessutom måste predikans undervisande roll lyftas fram starkare än idag. Meningsfulla möten med företrädare för andra religioner förutsätter att man har gedigna kunskaper i den egna tron. Svenska kyrkan får inte dölja de rika skatter som den kristna tron innehåller för våra medmänniskor. FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan frimodigt skall dela med sig av evangeliet och inte skämmas för den kristna tron.