Bloggposter på ämnet Begravningsväsendet:

Utredning om huvudmannaskap för begravningsväsendet – Motion 7

Av Jan Erik Amilén den 19 August 2015 om: Begravningsväsendet, Dagens Frimodiga, Frimodig Kyrka, Medlemskap i Svenska kyrkan, Organisation, Svenska kyrkans identitet

Dag Sandahl motionerar till Kyrkomötet 2015 om en utredning av begravningsväsendet. Läs motionen här.

Motionens text kan du också läsa här:

Arbetet med att skapa nya relationer mellan Svenska kyrkan och staten var ett arbete som präglades av kompromisser. En sådan var att Svenska kyrkan fick ansvaret för begravningsverksamheten men det är ett ansvar som börjat ifrågasättas både principiellt och praktiskt. Det är inte säkert att det som för snart en generation sedan uppfattades vara en fördel för Svenska kyrkan längre är det. Tanken att ett trossamfund på sikt ska svara för begravningsverksamheten i ett samhälle som säger sig vara mångkulturellt tycks inte riktigt rimlig och än mindre rimlig när Svenska kyrkans medlemstal understiger 50% av befolkningen. Förr eller senare kommer beslut i frågan att fattas. Och beslut fattas – antingen av oss, av någon annan eller av sig själva

Det vore av värde att nu tillsätta en utredning för att få fram inte bara ett underlag för hur Svenska kyrkans egen begravningsverksamhet skulle kunna se ut när staten i ett mångkulturellt Sverige behöver finna andra former för begravningsväsendet än att detta sköts av ett trossamfund.

En utredning behöver också utvärdera för– och nackdelar med nuvarande ordning.

Till nackdelarna hör möjligtvis att Svenska kyrkan i begravningsfrågor måste framträda som myndighet, med de begränsningar i pastoral omsorg som en sådan funktion innebär.

Till fördelarna kan höra att begravningsverksamheten i nuvarande form sköts väl. Hur kan en sådan good will förvaltas om eller när staten förändrar huvudmannaskapet?

 

Efter beslut kommer här att redovisas hur motionen mottagits.

 

 

Begravningar även på lördagar

Av Jan-Anders Ekelund den 17 April 2011 om: Begravningsväsendet, Gudstjänst, Stiftsfullmäktige Göteborg

Begravningar åter på lördagar i Göteborg, är det viktigt för Frimodig kyrka? Om man läser i Frimodig kyrkas valplattform står det enbart en mening om de kyrkliga handlingarna. Det är t.o.m. så att de kyrkliga handlingarna står inom parantes i denna mening. Men en mening räcker om den är tydlig!

FRIMODIG KYRKA anser att resurserna skall satsas på kärnverksamheten, alltså fira gudstjänst (inklusive kyrkliga handlingar), bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Jo, de kyrkliga handlingarna är viktiga för Frimodig kyrka.Det finns ingen annan kyrka i Sverige som är i närheten av Svenska kyrkans kontaktnät i relation till svenska folket. Detta kontaktnät skall självklart Svenska kyrkan värna. Naturligtvis inte genom att man ändrar i det kristna budskapet för att behålla medlemmarna. Däremot är det alldeles utmärkt att anpassa gudstjänsttiden för begravningar så det passar så många som möjligt 2011. Ifall vi är övertygade om att vi har världens bästa och helt avgörande budskap så kan det inte vara någon större uppoffring att ge möjligt för begravningsgudstjänster även på lördagar, åtminstone i de större församlingarna. Frimodig kyrka motionerade för övrigt om detta i Göteborgs stiftsfullmäktige redan för fyra år sedan genom Eva B Gärtner. Vem vet, det vara kanske denna motion som satt stenen i rullning? Under alla omständigheter så är samfällighetens beslut i Göteborg mycket klokt.

Ni kan läsa mer om beslutet i GP och Kyrkans tidning.

Begravningsutredningen

Av Jan-Anders Ekelund den 2 April 2010 om: Begravningsväsendet, Frimodig Kyrka

I slutet av förra året presenterades statens begravningsutredning.

Följande avsnitt är ett av de intressantaste: De begravningsavgifter medborgarna betalar varierar i dag beroende på
vilken begravningshuvudman man tillhör. I betänkandet föreslås att alla
avgiftsskyldiga inom en kommun ska betala begravningsavgift enligt
samma avgiftssats. Förslaget är en övergångslösning. På sikt bör i stället
en ordning med en huvudman för begravningsverksamheten per kommun
genomföras. Det senare förslaget jämnar inte bara ut avgifterna utan kan
också bidra till större effektivitet i verksamheten. Regeringen bör ta
initiativ till en överenskommelse med Svenska kyrkan om hur en ordning
med en huvudman per kommun kan åstadkommas.

Risken är uppenbar att Svenska kyrkans struktur kommer att anpassas efter begravninngsväsendet. Församlingssammanslagningar kommer att fortsätta och vi riskerar att få enheter som motsvarar kommunernas storlek för att kunna få en gemensam begravningsavgift. Är det verkligen rimligt att Svenska kyrkan skall administrera begravningsväsendet i det sekulära och mångreligiösa Sverige 2010?

Följande reservation skrev Frimodig kyrka genom Tord Nordblom och Per-Olof Hermansson i stiftsstyrelsen i Göteborgs stift angående stiftets remissyttrande:
(more…)