Friare församlingstillhörighet

Av Jan-Anders Ekelund 20 July 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Fri församlingstillhörighet, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

2009 är det en självklarhet att få välja det mesta i samhället. Vi väljer läkare, tandläkare, skola, elbolag, telefoni, pensionssparande mm. Valen är så många att vi kan bli alldelse matta. Hälften hade varit nog. Men en sak får vi inte välja, det är vilken församling vi skall tillhöra. Vad är viktigast att få välja elbolag eller vilken församling man skall tillhöra? För många är församlingsgemenskapen betydligt viktigare än vilket elbolag man har. Därför är vi några stycken som skrivit en motion om detta till höstens kyrkomöte. Det är ingen ny fråga utan den har varit uppe många gånger tidigare. Men det är hög tid att det händer något nu. Svenska kyrkan har ett stort intresse av att anpassa budskapet till vad man tror folket vill ha, men när det gäller en fråga som inte direkt har med bekännelsen att göra är förändringstakten betydligt långsammare. Vi som skrivit motionen kandiderar alla för Frimodig kyrka i höstens val. Micke Martinsson har lämnat kristdemokraterna för Frimodig kyrka.
Här ser ni motionen:

Friare församlingstillhörighet

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra åt Kyrkostyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att Svenska kyrkans skall kunna införa regler som innebär att en person har rätt att tillhöra annan territoriell församling än folkbokföringsförsamlingen.

Motivering

Under flera decennier har det motionerats på kyrkomötet om friare (rörligare) församlingstillhörighet. Tiden går, men inget har hänt fastän en utredning varit tillsatt. Det har fortfarande inte redovisats några teologiska hinder för att reformera tillhörighetsbegreppet som strider mot våra bekännelseskrifter.
För människor idag är det en självklarhet med exempelvis fritt läkarval, fritt val av vilken skola barnen skall gå i, fritt val av telefoni och elbolag. Listan kan göras lång, men det som betyder än mer för en del, att få välja vilken församling man vill tillhöra inom Svenska kyrkan det får man inte göra år 2009.
För framförallt unga människor är det svårt att förstå att de inte kan få vara med och ta sitt demokratiska ansvar i den församling där de firar gudstjänst. Många människor kan ha ett djupgående engagemang i en församling men detta engagemang kan inte kopplas ihop med förtroendemannaskapet eller till medlemsavgiften. Svenska kyrkan vill tydligt framstå som en demokratisk folkkyrka. Det är då angeläget att hålla samman församlingens fyra grundläggande uppgifter att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission med församlingens styre. Tyvärr omöjliggör nuvarande tillhörighetsregler att detta samband upprätthålls fullt ut.

Det är hög tid nu att Svenska kyrkan lättar på sina mycket rigida regler på detta område och anpassar dem till vår tid. Denna anpassning strider inte mot Bibeln och vår bekännelse. Det finns mycket här att lära av exempelvis folkkyrkorna i Danmark och England som har en mer verklighetsanpassad syn på församlingstillhörighetsbegreppet.

Örby, Ekerö, Henån och Uppsala den 10 juli 2008

Jan-Anders Ekelund(FK) Michael Martinsson (KD) Berit Simonsson (FK) Bertil Murray (FK)