Frimodig kyrka motionerar

Motionerna till årets kyrkomöte ligger nu på Svenska kyrkans hemsida. Jag har redan presenterat ett par motioner tidigare. Ifrån Carina på posk-bloggen hämtar jag följande sammanställning:

20 motioner är skrivna av POSKare.
13 motioner är skrivna av Frimodig kyrka.
12 motioner är skrivna av (S) Socialdemokraterna.
10 motioner är skrivna av .kr (kristdemokraterna)
9 motioner är skrivna av FISK (folkpartister i Svenska kyrkan)
9 motioner är skrivna av C (Centern)
7 motioner är skrivna av M (moderater)
7 motioner är skrivna av ÖKA (Öppen kyrka för alla)
7 motioner är skrivna av Mp (Miljöpartier)
6 motioner är skrivna av Sd (Sverigedemokraterna)
2 motioner är skrivna av ViSK (vänstern i Svenska kyrkan)
1 motion är skriven av KySv (Kyrklig samverkan på Gotland)

Frimodig kyrka håller en hög aktivitet på kyrkomötet. Ifall man utgår ifrån antalet mandat så har Frimodig kyrka en ansenlig del av motionerna, flest! En röst på Frimodig kyrka ger mycket tillbaks. När det gäller talartid i plenum brukar också Frimodig kyrka ligga i topp. Frimodig kyrkas representanter tar sitt uppdrag på allvar.

Frimodig kyrkas har många spännande motioner. Flera handlar om att bevara äktenskapet mellan enbart man och kvinna. Dag Sandahl har en viktig motion om apologetisk nysatsning och en om mission. Vi är några som motionerar om att alla kyrkomötesledamöterna skall få bekännelseskrifterna. Eftersom Kyrkoordningens första paragraf slår fast följande: Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära,
som gestaltas i gudstjänst och liv,
är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och
apostoliska skrifter,
är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den
oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530,
är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593,
är förklarad och kommenterad i Konkordieboken
samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument

måste ledamöterna veta vad som står i exempelvis augsburgska bekännelsen. Okunskapen är stor. För tio år sedan i ett av utskotten frågade en prost: Vad är bekännelseskrifterna för något? Är det en bok man kan köpa?

Jag det är det, nu tycker vi att boken skall köpas in till alla ledamöterna. Man kan inte fatta beslut i lärofrågor utan att ha koll på läran!

Tillägg 090906
Jag såg att Markus Holmberg i öka räknat om siffrorna, efter hur många ledamöter de olika grupperna har. Nu blir det helt andra siffror. Statistik kan bevisa det mesta. Under alla omständigheter så ger en röst på Frimodig kyrka mycket tillbaks. Det finns en stor passivitet hos många ledamöter. Kyrkomötets storlek bör minskas.

Frimodig kyrka (7 mandat–13 motioner)
Milöpartister i SvK (4 mandat-7 motioner)
Sverigedemokraterna (4 mandat-6 motioner)
Öppen kyrka ÖKA (7 motioner-7 mandat)
Kyrklig samverkan i Visby stift (1 mandat-1 motion)
Vänstern i SvK (3 mandat-2 motioner)
Folkpartister i SvK (15 mandat-9 motioner)
Kristdemokrater i SvK (17 mandat-10 motioner)
POSK (34 mandat-20 motioner)
Centern (41 mandat-9 motioner)
Socialdemokraterna (71 mandat-12 motioner)
Moderaterna (45 mandat-7 motioner)