Nätverk för valda

Av Jan Erik Amilén den 22 March 2017

Som vald för Frimodig kyrka står du inte ensam. Du är alltid välkommen att ta kontakt när du känner behov av detta. Börja gärna med att tala med någon i din stiftsavdelnings styrelse. De i riksstyrelsen som har särskilt uppdrag att stödja nätverken hittar du genom att klicka här.

Några goda råd i förberedelserna inför ett fullmäktige hittar du här.

Nätverk för gruppledare i stifts- och kyrkofullmäktige

Du som utses till gruppledare har ett särskilt ansvar för att engagera såväl ledamöter som ersättare. Ni i gruppen kan behöva en typ av regelbundna möten och kontakter, t.ex. inför ett fullmäktige.

Du som gruppledare bör delge övriga i er grupp viktig information. Du har ett särskilt ansvar för att sätta en god prägel på era möten. Inled gärna med t.ex. ett bibelord och bön.

Som gruppledare ingår du i ett nätverk med motsvarande representanter i andra stift och församlingar. Du bör gärna delge ert arbete, som motioner och ställningstaganden, så andra får stöd av hur ni gjorde. Det personerna i nätverket som skapar innehållet och utbytet. Styrelsen har resurspersoner som står till nätverkets förfogande, och som även kan göra inspel.

Nätverk av valda i stifts- och kyrkofullmäktige

Frimodig Kyrkas nätverk för valda ledamöter och ersättare i Stifts- & kyrkofullmäktige syftar till att ge stöd och inspiration i arbetet på stifts- & kyrkofullmäktigenivå för att påverka med vårt budskap i de forum där FK är invalda.

Här kan:

– du som varit med förr berätta vad du/ni gjort
– du som är ny hitta mentorer
– vi dela idéer till tal och motioner
– vi ge varandra råd i knepiga ärenden
– vi dela motioner med varandra

Länk till nätverket. klicka här.
Logga in med ditt Google-konto om du inte ser gruppen.

För dig som är vald ledamot och ersättare i Stifts- & kyrkofullmäktige och inte kommer in i nätverket, kontakta Torkel Lindahl.

Som ledamot och ersättare är du en del i ett större nätverk. Oftast kan kontakterna med fördel gå via gruppledaren. Alla valda redovisas i bilaga till verksamhetsberättelsen. Du får gärna bidra med information till riksstyrelsen om ändringar, när någon byts ut bland de valda.

Som ledamot (och ersättare) deltar så aktivt du orkar och kan till helheten. Det är gruppen som helhet som samtalar om och förbereder sammanträdena. Försök gärna göra en fördelning av ansvar efter lämplighet, samt även ge alla olika lämpliga tillfällen att tala för ett visst ställningstagande vid möten i t.ex. fullmäktige. Ett särskilt ansvar ligger på gruppledaren så att ledamöternas olika gåvor tas till vara.