Valplattform för Göteborgs stift 2017

Du kan ladda ner valplattformen i PDF-format här. Skriv gärna ut och sprid!

Jesus är Vägen, Sanningen och Livet.    

Frimodig kyrka vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre, skall vara tydlig i Svenska kyrkan. Portalparagrafen (1 kap. 1§) i kyrkoordningen, som kyrkomötet enhälligt beslutat om, uttrycker klart denna bekännelse. ”Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”

Självklart skall vår kyrka, precis som andra trossamfund, styras utan inblandning av politiska partier. Frimodig kyrka önskar att Svenska kyrkan skall växa i frimodig kärlek till och förtroende för Ordet, välkomna alla människor, och ivrigt verka för att allt fler kommer in i en levande relation med Jesus Kristus.

Detta har vi medverkat till

Under den tid vi bidragit till arbetet i Göteborgs stift har vi inte så sällan förlorat omröstningar och ibland reserverat oss mot fattade beslut, men det har också hänt att vi fått gehör för våra synpunkter och kunnat medverka till viktiga beslut i stiftet. Några exempel

 • Åh stiftsgård avvecklades inte utan fortsätter och utvecklar sin verksamhet.
 • En rådgivningsbyrå för asylsökande och flyktingar har öppnat i Göteborg.
 • Sammanslagningar av församlingar och pastorat har blivit måttliga och i möjligaste mån skett i samförstånd med dem det berör.
 • Ett tvåårigt missionsprojekt har skapats kring mission på hemmaplan.
 • Anställning av nyvigda diakoner har uppmuntrats genom lönebidrag första året.
 • Skolungdomsorganisationen Credo har fått något höjt stiftsbidrag.
 • Servicebyråernas tjänster betalas i huvudsak av dem som utnyttjar tjänsterna och belastar bara i mindre grad stiftsavgiften.
 • Stiftsavgiften blev 3,5 öre för 2017, inte som planerat 4 öre. Frimodig kyrka verkade för oförändrad avgift 3 öre, men förlorade voteringen knappt.
 • Ingen nomineringsgrupp har skrivit fler motioner än Frimodig kyrka. Just nu finns två motioner under behandling, en om trygghetsboende för hotade asylsökande, främst unga kristna bekännare, och en om ekonomiskt stöd till församlingar som vill visstidsanställa ungdomar för teamarbete i syfte att öka rekryteringen till kyrkans profilutbildningar.

Detta vill vi verka för

Gudstjänsten är det centrala i församlingens liv och arbete

 • Stiftets resurser skall först och främst användas för att stödja och främja församlingarnas gudstjänstliv.
 • Gudstjänst, oftast med mässa, erbjuds församlingen alla sön- och helgdagar. Lekmannaledda gudstjänster uppmuntras där det saknas präst. Regelmässig sammanlysning bör undvikas eftersom detta på sikt raserar gudstjänstlivet. Då är det bättre att samma präst leder två eller flera gudstjänster.
 • Direkta val på församlingsnivå ger en tydligare bild av en församlingssyn med gudstjänsten i centrum. Ökat ansvar kring den egna kyrkan ökar också engagemanget lokalt.

Undervisning har alltid varit en viktig uppgift för Kyrkan

 • Alla församlingar i stiftet bör erbjuda regelbunden bibelundervisning. Bibelskolor genom samverkan mellan församlingarna ges ekonomiskt stöd.
 • Stiftet tar initiativ till en bred fortbildningskurs i apologetik – trons försvar.
 • Stiftets församlingar utarbetar utvecklingsplaner för det ideella arbetet. De engagerade medlemmarnas tid, gåvor och erfarenheter tas till vara. Alla anställda i församlingsvården är möjliggörare, inte bara utförare.
 • Arbetet med smågrupper/cellgrupper för studier, omsorg och bön uppmuntras.
 • Stiftets tillsynsuppdrag fordrar att förtroendevalda på lokal nivå garanteras nödvändiga baskunskaper.

Diakonin ger stöd åt de svaga i samhället och värnar alla människors lika värde

 • Internationell diakoni genom lokalt förankrade projekt uppmuntras.
 • Integrationsarbetet blir även under nästa mandatperiod en viktig angelägenhet för stiftet och församlingarna.
 • Präster och diakoner bör få likvärdig introduktionstjänst efter vigningen.

Mission är Jesu eget uppdrag till Kyrkan och gäller både i Sverige och utomlands

 • Stiftet satsar sina ekonomiska och personella resurser mindre på kulturarrangemang och mer på missionsuppdraget. En långsiktig och målmedveten missionsstrategi bör utarbetas.
 • Stiftet främjar aktivt utvecklingen mot en missionsformad kyrka. Ett missionsråd med betoning på inre mission skapas. Stiftet främjar arbetet i de församlingar som målmedvetet vill pröva ”Nya sätt att vara kyrka…” för att evangeliet om Jesus Kristus skall nå ut till nya grupper.
 • ”Mission i retur” i olika former välkomnas som inspirationskälla.
 • Religionsdialog med syfte att främja förståelsen mellan olika religioner uppmuntras, men mångreligiösa gudstjänster undviks.
 • Stiftets resurser används mer med målsättningen att forma lärjungar och mindre med målet att bara behålla medlemmar.
 • Stiftet utnyttjar medvetet den resurs som finns i de inomkyrkliga rörelserna, t.ex EFS, aKF, Kyrkliga förbundet, OAS-rörelsen, Credo och ELM.
 • Stiftets resurser för barn- och ungdomsarbetet vidgas till att omfatta fler grupper och församlingar än bara de som är engagerade i Svenska kyrkans unga. Avtal kan slutas även med andra, t. ex Credo och Salt.

Kyrkans Organisation :  ( Vissa beslut måste fattas på nationell nivå)

Frimodig kyrka vill att det avspeglas i alla beslut att församlingen är basen i Svenska kyrkan.

 • Frimodig kyrka vill verka för en friare församlingstillhörighet
 • Stiftet bör ledas utan partipolitisk inblandning.
 • Stiftsfullmäktiges sammanträden uppfattas som ideellt arbete och arvodet avskaffas därför. Resekostnader och kostnader för förlorad arbetsinkomst ersätts som tidigare.
 • Möjlighet till icke-territoriella församlingar, inom ramen för stiftets tillsyn, övervägs.
 • Inga pastoratsregleringar genomförs utan stor enighet i de berörda församlingarna.
 • Servicebyråns tjänster erbjuds dem som önskar dessa, men de bör inte subventioneras av stiftet. Stiftskansliets personalökning måste noga övervägas.

Antagen av årsmötet i Buråskyrkan, Göteborg 2017-03-12