Vision

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Vision – Frimodig kyrka i Linköpings stift

Frimodig kyrka i Linköpings stift har som vision och målsättning att Svenska kyrkan i Kristi och apostlarnas efterföljd:

 • lever ett församlingsliv med mässan i centrum och diakoni och vittnesbörd som självklara konsekvenser därav.
 • ser sig som en del av Kristi kropp, sänd till mänsklighetens frälsning och världens nyskapelse.
 • samarbetar i den världsvida kyrkans gemenskap, strävar efter kyrkans enhet och tar vara på andra kyrkors erfarenheter, lärdomar och andliga traditioner.
 • utgår från den gudstjänstfirande församlingen i såväl pastoralt handlande som beslutsfattande.
 • står fri från inflytande från de politiska partierna i alla sina beslutande organ.
 • förkunnar, utformar sina gudstjänstordningar, undervisar och fattar beslut med utgångspunkt i Guds Ord och Svenska kyrkans bekännelseskrifter, berikat av Svenska kyrkans egna andliga traditioner.

Arbetsplan

 • Medlemmarna sprider kontinuerligt kunskap om att föreningen finns och försöker uppmuntra till medlemskap.
 • Ledamöter och särskilt styrelsemedlemmar försöker bevaka den svenskkyrkliga utvecklingen och skriva insändare & artiklar och vara verksamma på sociala medier.
 • Ledamöter hämtar inspiration till stifts- & kyrkofullmäktige genom motioner från andra stiftsavdelningar samt från Frimodig Kyrka på riksnivå.
 • Ledamöter påverkar frimodigt genom motioner den kyrkliga utvecklingen i vårt stift.
 • Styrelsen verkar för att skapa en jämn geografisk medlemsspridning inom stiftet.
 • Styrelsen sammanträder kontinuerligt med huvudsakligt syfte att följa den svenskkyrkliga utvecklingen, sprida engagemang till medlemmarna i stiftet och planera inför nästkommande kyrkoval.

Kortsiktiga mål

 • Minst fyra ledamöter i Stiftsfullmäktige efter nästa kyrkoval.
 • Minst två ledamöter i Kyrkomötet efter nästa kyrkoval.
 • Engagerade ledamöter i minst 6 lokala församlingar efter nästa kyrkoval.
 • Att vi rekryterar medlemmar från olika samfund (förutsatt att de är medlemmar i Svenska kyrkan).

Långsiktigt mål

Att en majoritet av ledamöterna i stiftsfullmäktige och kyrkomötet består av ledamöter som representerar Frimodig kyrka.

Linköping 2020-02-16