Vision

Vision – Frimodig kyrka i Linköpings stift

Frimodig kyrka i Linköpings stift har som vision och målsättning att Svenska kyrkan i Kristi och apostlarnas efterföljd:

·       lever ett församlingsliv med mässan i centrum och diakoni och vittnesbörd som självklara konsekvenser därav.

·       ser sig som en del av Kristi kropp, sänd till mänsklighetens frälsning och världens nyskapelse.

·       samarbetar i den världsvida kyrkans gemenskap, strävar efter kyrkans enhet och tar vara på andra kyrkors erfarenheter, lärdomar och andliga traditioner.

·       utgår från den gudstjänstfirande församlingen i såväl pastoralt handlande som beslutsfattande.

·       står fri från inflytande från de politiska partierna i alla sina beslutande organ.

·       förkunnar, utformar sina gudstjänstordningar, undervisar och fattar beslut med utgångspunkt i Guds Ord och Svenska kyrkans bekännelseskrifter, berikat av Svenska kyrkans egna andliga traditioner.

Arbetsplan

·       Medlemmarna sprider kontinuerligt kunskap om att föreningen finns och försöker uppmuntra till medlemskap.

·       Ledamöter och särskilt styrelsemedlemmar försöker bevaka den svenskkyrkliga utvecklingen och skriva insändare & artiklar och vara verksamma på sociala medier.

·       Ledamöter hämtar inspiration till stiftsfullmäktige genom motioner från andra stiftsavdelningar samt från Frimodig Kyrka på riksnivå.

·       Ledamöter påverkar frimodigt genom motioner den kyrkliga utvecklingen i vårt stift.

·       Styrelsen sammanträder kontinuerligt med huvudsakligt syfte att analysera den svenskkyrkliga utvecklingen och planera inför nästkommande kyrkoval.

Kortsiktiga mål

·       Minst fyra ledamöter i Stiftsfullmäktige efter nästa kyrkoval.

·       Minst två ledamot i Kyrkomötet efter nästa kyrkoval.

·       Engagerade ledamöter i minst 6 lokala församlingar efter nästa kyrkoval.

·       Att vi rekryterar medlemmar från olika samfund (förutsatt att de är medlemmar i Svenska kyrkan).

Långsiktigt mål

Att en majoritet av ledamöterna i stiftsfullmäktige och kyrkomötet består av ledamöter som representerar Frimodig kyrka.

Linköping 2019-02-17