Vision

Vision – Frimodig kyrka i Linköpings stift

Vision

Frimodig kyrka i Linköpings stift har som vision och målsättning att Svenska kyrkan i Kristi och apostlarnas efterföljd:

• lever ett församlingsliv med mässan i centrum och diakoni och vittnesbörd som självklara konsekvenser därav.

• ser sig som en del av Kristi kropp, sänd till mänsklighetens frälsning och världens nyskapelse.

• samarbetar i den världsvida kyrkans gemenskap, strävar efter kyrkans enhet och tar vara på andra kyrkors erfarenheter, lärdomar och andliga traditioner.

• utgår från den gudstjänstfirande församlingen i såväl pastoralt handlande som beslutsfattande.

• står fri från inflytande från de politiska partierna i alla sina beslutande organ.

• förkunnar, utformar sina gudstjänstordningar, undervisar och fattar beslut med utgångspunkt i Guds Ord och Svenska kyrkans bekännelseskrifter, berikat av Svenska kyrkans andliga traditioner.

Arbetsplan

• Medlemmarna sprider kontinuerligt kunskap om att föreningen finns och försöker uppmuntra till medlemskap.

• Ledamöter och särskilt styrelsemedlemmar försöker bevaka den svenskkyrkliga utvecklingen och skriva insändare & artiklar och vara verksamma på sociala medier.

• Ledamöter hämtar inspiration till stifts- & kyrkofullmäktige, stiftsstyrelse & kyrkoråd, genom motioner från andra stiftsavdelningar samt från Frimodig Kyrka på riksnivå.

• Ledamöter påverkar frimodigt genom motioner den kyrkliga utvecklingen i vårt stift.

• Styrelsen verkar för att skapa en jämn geografisk medlemsspridning inom stiftet.

• Styrelsen sammanträder kontinuerligt med huvudsakligt syfte att stödja de förtroendevalda, följa den svenskkyrkliga utvecklingen, sprida engagemang till medlemmarna i stiftet och planera inför nästkommande kyrkoval.

Kortsiktiga mål

• Minst fyra ledamöter i Stiftsfullmäktige efter nästa kyrkoval.

• Minst två ledamöter i Kyrkomötet efter nästa kyrkoval.

• Engagerade ledamöter i minst 10 lokala församlingar/pastorat efter nästa kyrkoval.

• Att vi rekryterar medlemmar från olika samfund.

Långsiktigt mål

Att en majoritet av ledamöterna i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet består av ledamöter som representerar Frimodig kyrka.

Linköping 2022-02-13