Stadgar

§ 1 Namn

Föreningens namn är Frimodig kyrka i Lunds stift.

§ 2 Grundval

Allt föreningens arbete skall grundas på och utgå från Svenska kyrkans bekännelse, grundad i Guds heliga Ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen, samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, samt är förklarad och kommenterad i Konkordieboken.

§ 3 Ändamål

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp för kyrkliga val inom Svenska kyrkan. Syftet är att, fri och obunden från politiska partier och kyrkliga intresseorganisationer, nominera kandidater med förankring i den gudstjänstfirande församlingen.

§ 4 Medlemskap

Medlem kan enskild person bli som instämmer med föreningens grundval och ändamål (§§ 2-3) samt betalar medlemsavgift. Medlem ansluter sig direkt till riksorganisationen och detta innebär samtidigt medlemskap i en eventuell stiftsavdelning i det stift där medlemmen bor. Medlem betalar årligen av riksårsmötet fastställd medlemsavgift. Stiftsavdelning eller lokalförening kan genom årsmötesbeslut besluta om egen tillkommande medlemsavgift.

Riksstyrelsen äger rätt att utesluta medlem som motarbetar eller allvarligt skadar föreningens verksamhet.

§ 5 Årsmöte

Årsmötet är avdelningens högsta beslutande organ och skall hållas senast den 15 april varje år. På årsmötet har avdelningens alla medlemmar rösträtt.
Kallelse skickas skriftligen – elektroniskt eller på papper – till varje medlem senast fyra veckor före mötet. I kallelsen skall anges tid och plats för årsmötet, ärendelista och senaste datum för inlämnande av motioner. Alla medlemmar som så önskar ska före årsmötet även få tillgång till styrelsens förslag och inkomna motioner.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1.  val av mötesordförande
 2. val av mötessekreterare
 3. val av justerare tillika rösträknare
 4. fastställande av röstlängd för mötet
 5. fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 6. godkännande av ärendelistan
 7. styrelsens verksamhetsberättelse och kassaredogörelse samt revisionsberättelse
 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. ev. beslut om egen tillkommande medlemsavgift *
 10. behandling av förslag från styrelsen
 11. behandling av motioner från medlemmarna
 12. val av ombud till riksårsmötet

Vid årsmöte året efter kyrkoval genomförs val enligt p. 13, 16 och 17. Vid årsmöte året före och året efter kyrkoval genomförs val enligt p. 14-15. **

 1. val av ordförande i styrelsen för fyra år
 2. val av minst 2 stycken styrelseledamöter för fyra år.
 3. val av ersättare för fyra år
 4. val av två revisorer och två revisorsersättare för fyra år
 5. val av valberedning med sammankallande för fyra år Vid årsmöte andra år görs fyllnadsval vid behov.

Beslut fattas med acklamation om ingen begär votering. Vid personval skall sluten omröstning användas. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgats. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning avgör lotten. Motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet enligt datum i kallelsen.

§ 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls om styrelsen, revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna kräver det.
Kallelse till extra årsmöte skickas ut senast fyra veckor före mötet. I övrigt gäller för extra årsmöte i tillämpliga delar samma regler som för ordinarie årsmöte.

§ 7 Styrelsen

Styrelse väljs av årsmötet för att sköta avdelningens löpande verksamhet och är föreningens beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär det.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas skriftligen – elektroniskt eller på papper – av ordföranden till alla ledamöter i god tid före sammanträdet, ska ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. I brådskande fall kan kallelse till sammanträde ske muntligen. Styrelsen beslutar då om att godkänna kallelsen i efterhand.

Styrelsen är beslutsmässig om kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet ledamöter, eller ersättare för dessa, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sammanträdets ordförande utslagsröst.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, firmatecknare och efter behov andra för- troendeuppdrag.

Vid sammanträde skall föras protokoll som anger datum, deltagare, behandlade ärenden samt beslut. Protokollet ska undertecknas av sammanträdets sekreterare och justeras av sammanträdets ordförande jämte en för mötet utsedd justerare. Det åligger styrelsen att:

 • nominera kandidater till de kyrkliga valen enligt §§ 9-10
 • leda valrörelsen i stiftet
 • förbereda och sammankalla årsmöten
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • företräda föreningen utåt och
 • förvalta föreningens tillgångar

§ 8 Förvaltning

Föreningens verksamhetsår motsvarar kalenderår. Räkenskaperna skall lämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall avlämna revisionsberättelse senast vid årsmötet.

§ 9 Val till stiftsfullmäktige

Styrelsen i stiftsavdelningen nominerar kandidater i stiftsfullmäktigevalet i xxx stift. Riksstyrelsen ska hållas informerad om arbetet.

§ 10 Val till kyrkomöte

Styrelsen i stiftsavdelningen upprättar förslag till nominering av kandidater till kyrkomötesvalet. Förslaget lämnas till riksstyrelsen för fastställande.

§ 11 Förtroendevalda

Den som kandiderar för Frimodig kyrka måste bejaka föreningens grundval och ändamål (§§ 2-3) och får inte samtidigt kandidera för någon annan nomineringsgrupp vid val till stiftsfullmäktige eller till kyrkomötet.
Därutöver har de som valts till någon beslutande församling för Frimodig kyrka rätt att i varje enskild fråga hävda sin personliga uppfattning och rösta enligt sin personliga övertygelse.

§ 12 Valplattform

Inför ett val åligger det styrelsen att ta fram ett förslag till valplattform. Valplattformen fastställs av årsmötet.

§ 13 Lokalföreningar och lokala grupper

Lokalföreningar och lokala grupper som går under Frimodig kyrkas namn bildas på eget initiativ. Sådana föreningar och grupper ansluter sig till Frimodig kyrka.
Grupperna samverkar med respektive stiftsavdelning eller med riksstyrelsen, i stift där det inte finns någon stiftsavdelning. Valsedlar till lokala val under namnet Frimodig kyrka fastställs i första hand lokalt, där s.k. kontaktperson för en nomineringsgrupp utsetts, eller i andra hand av stiftsavdelningen, eller av riksstyrelsen, i stift där det inte finns någon stiftsavdelning, på förslag från lokal grupp.

§ 14 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs enhällighet eller 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie.
Ändring av §§ 2 och 3 görs av Frimodig kyrkas riksårsmöte.

§ 15 Upplösning

Beslut om upplösning av Frimodig kyrka i Lunds stift tas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuell behållning går till riksorganisationen eller, om även den lagts ner, till ett kyrkligt ändamål som det sista årsmötet beslutar om.

*******

Stadgarna reviderade vid årsmötet den 27 mars 2012. Stadgarna träder i kraft fr.o.m. 2014, efter kyrkovalen 2013.

*Riksorganisationens beslutade medlemsavgift uppbärs av riksorganisationen. Egen tillkommande medlemsavgift utdebiteras självständigt av stiftsavdelningen eller lokalföreningen.
** För beslut enl. § 5 p. 14 väljs hälften av styrelseledamöterna för mandatperioden 2014-2018.
Hälften av styrelseledamöterna väljs för mandatperioden 2014-2016, för att rullande val av styrelseledamöter ska kunna ske framöver. Vid årsmötet 2016 väljs därefter för en fyraårig mandatperiod 2016-2020.