Valplattform 2013

Frimodig kyrkas valplattform i Stockholm 2013

Frimodig kyrka vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre skall vara tydlig i Svenska kyrkan. Portalparagrafen i Kyrkoordningen, som kyrkomötet enhälligt beslutat om, klargör att Bibeln och bekännelsen utgör Kyrkans grund. Vi önskar att denna frimodiga bekännelse skall styra allt arbete och alla beslut i Stockholms stift. I anslutning till Frimodig kyrkas valplattform på riksplanet vill vi i Stockholms stift verka för:

Gudstjänsten som en trons kraftkälla

Gudstjänsten gör oss till en kristen församling och den ska prägla hela församlingens liv. Gudstjänsten är den naturliga miljön för rekrytering av både kyrkoarbetare och förtroendevalda.

Undervisning som en trons växtplats

Jesus uppdrog åt sin kyrka att döpa och lära. Undervisning och själavård är därför grundläggande för den kristna församlingen. Den tro vi en gång döptes till tar ett helt liv att lära. En viktig del i detta är att föra den kristna traditionen vidare till nya generationer.

Diakonin som trons handlingar

Diakonin är kyrkans öppna famn mot varje människa, och särskilt de som ber om hjälp. Kyrkans kallelse är att arbeta i Jesu fotspår: att lindra nöd, besöka sjuka, trösta sörjande och upprätta dem som fallit.

Mission som trons delande

Mission är uppdraget att göra Jesus känd, trodd, bekänd och älskad. Många döpta behöver påminnas om den tro de är döpta till, en växande skara odöpta behöver få veta vem Jesus är och för människor av annan tro är vi kallade att vittna om Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus.

I Stockholms stift vill Frimodig kyrka verka för:

  • att uppmuntra alla former av ideellt arbete inom kyrkan
  • att församlingsråden i pastorat med flera församlingar ska väljas av de enskilda församlingarna och inte av pastoratets kyrkofullmäktige
  • att stiftet inte driver församlings- och pastoratsregleringar mot församlingens uttryckliga vilja
  • att stiftet tar till vara och sprider de erfarenheter som finns i de gudstjänstfirande församlingar som växer
  • att stiftet stöder och uppmuntrar till evangelisation
  • att kyrkan har plats för personer med olika uppfattningar och att motsättningar överbryggas genom samtal där båda sidor respekteras
  • att församlingarna i större utsträckning får besluta om vart kollekten ska gå
  • att den enskilde medlemmen får möjlighet att välja vilken församling han eller hon ska tillhöra

På hemsidan finns adresser och information, www.frimodigkyrka.se

Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet den 15 september 2013!