Stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen

Av Jan Erik Amilén den 22 March 2017

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ inom Svenska kyrkans stift, det vill säga den regionala nivån. Det kan jämföras med ett regionalt parlament, och har alltså ansvar för den regionala pastorala nivån. Det finns totalt 13 stift i Svenska kyrkan. Antalet ledamöter i en stiftsfullmäktige kan variera, och bestäms av stiftsfullmäktige själv, men måste innehålla minst 41 stycken ledamöter. Till stiftsfullmäktiges ansvar och uppgifter hör att besluta om större principiella frågor såsom mål och riktlinjer för stiftet i stort samt diverse former av en mängd ekonomiska frågor, exempelvis kyrkoavgiften eller stiftets budget. Man väljer även nämnder (se nedan). Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission – stiftet får även lämna bidrag till internationell diakoni och mission.

Stiftsstyrelsen

Arbetet i stiftet leds av stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsens ledamöter väljs av stiftsfullmäktige, och måste vara minst åtta stycken (plus ett antal ersättare), men det exakta antalet bestäms av stiftsfullmäktige. Varje ledamot väljs för en mandatperiod, det vill säga på fyra år. Ordförande för stiftsstyrelsen är biskopen i varje stift, och domprosten är biskopens ersättare. Vice ordförande och eventuell andre vice ordförande väljs av stiftsfullmäktige.

Stiftsstyrelsen bedriver det exekutiva maktutövandet i stiftet, och det arbetet syftar till att stödja de lokala församlingarna i deras arbete samt att hjälpa dem i deras utveckling. Praktiskt yttrar sig detta bland annat i att: styrelsen bereder eller yttrar sig om handlingar som ska handläggas av stiftsfullmäktige; genom att sköta stiftets ekonomi; verkställa beslut som tagits av stiftsfullmäktige; samt att ha tillsyn över de olika nämndernas verksamhet.

Nämnderna är grupper som tillsätts av stiftsfullmäktige, för att ta hand om diverse uppgifter som annars sköts av stiftsstyrelsen. Fullmäktige både bestämmer antalet ledamöter av nämnden såväl som vilka som ska väljas till posterna. Fullmäktige beslutar också vem som är ordförande och vem som är förste och eventuellt andre vice ordförande. Det är även fullmäktige som bestämmer vad nämndens uppgifter ska vara. Även biskopen har rätt att delta i nämndens sammanträden, delta i överläggningarna och att få sin åsikt nedtecknad i protokollet – biskopen har dock inte rätt att delta i beslutsfattandet