Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd

Församlingen utgör kyrkans lokala pastorala nivå, och till dess verksamhet hör att fira gudstjänst, samt att bedriva undervisning, diakoni, och mission. Varje församling ska ha en församlingsinstruktion som anger hur församlingen bedriver sina grundläggande uppgifter. Flera församlingar i samverkan utgör ett pastorat. Kyrkofullmäktige är den grupp av ledamöter som har beslutanderätt inom församlingen (eller pastoratet). Styrelsen i en församling som ingår i ett pastorat kallas för församlingsråd, och styrelsen i ett pastorat kallas för kyrkoråd. Även styrelsen för en församling som inte ingår i ett pastorat kallas för kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utgör högsta beslutande organ i en församling som ej ingår i ett pastorat; om församlingen ingår i ett pastorat så är kyrkofullmäktige pastoratets högsta beslutande organ. Till kyrkofullmäktiges uppgift hör att ta beslut om större och principiella frågor, till exempel vilka mål och riktlinjer församlingen/pastoratet ska ha, sköta församlingens budget och andra ekonomiska frågor, med mera. Kyrkofullmäktige väljs av alla röstberättigade i församlingen. Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som ska finnas, och antalet beror delvis på församlingens storlek. Alla ledamöter väljs på fyra år, och fullmäktige väljer även vem som är ordförande samt vem som är första och eventuellt andre vice ordförande. Även kyrkoherden har rätt att närvara, och att få sin åsikt i en fråga protokollförd, men ej att delta i beslutsfattandet. Antalet sammanträden bestäms av fullmäktige själv, men måste även ske om kyrkorådet eller minst en tredjedel av alla ledamöter kräver det.

Fullmäktige får bara handlägga ärenden om minst hälften av deltagarna är närvarande. Enligt kyrkoordningen får fullmäktige ta beslut i frågor som har väckts av: kyrkorådet; en ledamot genom en motion; kyrko- eller stiftsstyrelsen och domkapitlet; samt av revisorerna, om det berör deras ansvarsområde. Alla ärenden måste dock först beredas av kyrkorådet, såvida det inte är brådskande. Alla sammanträden är offentliga och leds av ordföranden. Beslut fattas genom att ledamöterna svara ja eller nej på det förslag till beslut som ordföranden lägger fram; en ledamot kan om den vill begäras omröstning också. Vid omröstning gäller att det förslag som får mer än hälften av rösterna vinner – om det blir lika är ordförandens röst avgörande.

Kyrkoråd / Församlingsråd

Kyrkorådet ledet församlingslivet tillsammans med kyrkoherden för att se till så att församlingens grundläggande uppgifter utförs. Kyrkorådet bereder alla ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige, sköter församlingens ekonomiska förvaltning, och verkställer beslut som tagits av kyrkofullmäktige. Man väljer även kyrkvärdar. Fullmäktige väljer ledamöterna till kyrkorådet, och vilket antal – men minst sex stycken. Fullmäktige utser även kyrkorådets ordförande samt en eller två vice ordförande. Kyrkoherden är självskriven ledamot av kyrkorådet. Minst två av kyrkvärdarna måste ingå i kyrkorådet antingen som ledamot eller ersättare. Alla ledamöter väljs för fyra år. Kyrkorådet bestämmer själv var och när de vill sammanträda, men sammanträden måste också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna eller kyrkoherden eller ordföranden begär det. Mer än hälften av ledamöterna måste vara närvarande för att kunna ta beslut.