Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och värt att läsa mer om ifall man vill veta vilka som bestämmer i Svenska kyrkan.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter. Sedan år 2000 väljs dessa ledamöter genom direktval vart fjärde år precis som i ett riksdagsval. Samtidigt väljs ledamöter till stiftsfullmäktige i varje stift och till kyrkofullmäktige och/eller kyrkoråd i församling, samfällighet och pastorat. Även Svenska kyrkans fjorton biskopar deltar i kyrkomötets arbete. De har däremot inte rösträtt.

Kyrkomötet sammanträder varje år i två sessioner (i september resp. oktober månad). Under första sessionen arbetar ledamöterna i utskott. Utskotten är arbetsgrupper med femton ledamöter i varje som förbereder de frågor som kyrkomötet ska diskutera. Utskotten är uppdelade efter teman, t.ex. finns budgetutskott, kyrkorättsutskott och gudstjänstutskott. Det är i utskotten huvuddelen av arbetet sker och ofta blir utskottens förslag kyrkomötets beslut senare i den andra sessionen.

Kyrkomötet leds av ett presidium bestående av ordförande och två vice ordföranden. Presidiet leder kyrkomötet och ser till att det följer kyrkomötets arbetsordning, de regler som styr kyrkomötesarbetet.

Vilka beslut fattas i Kyrkomötet?

Kyrkomötet utser ledamöterna i kyrkostyrelsen som sköter Svenska kyrkans löpande verksamhet under året. Ärkebiskopen är kyrkostyrelsens självskrivne ordförande och behöver inte väljas.

Kyrkomötet beslutar om Svenska kyrkans kyrkoordning, det regelverk som styr Svenska kyrkan, och andra övergripande frågor. Evangeliebok, psalmbok och kyrkohandbok fastställs av kyrkomötet. Kyrkomötets beslut är nästan alltid antingen en ändring i kyrkoordningen eller ett uppdrag till Kyrkostyrelsen.

Lärofrågor

Att kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ innebär att det också fattar beslut i lärofrågor. Motioner och skrivelser som berör lärofrågor behandlas dock först i läronämnden innan de kommer upp i ett utskott. Läronämnden består av biskoparna samt åtta av kyrkomötet valda ledamöter.

Vem är valbar?

Valbar till kyrkomötet är döpt medlem i Svenska kyrkan som är folkbokförd i Sverige och senast på valdagen har fyllt 18 år.

Vem får rösta?

Alla medlemmar över 16 år har rösträtt på lokal (församling, pastorat, samfällighet), regional (stift) och riksnivå (kyrkomöte).

Läs mer på Svenska kyrkans hemsida.