Strukturutredningen

Svenska kyrkan tillsatte för några år sedan en utrdedning om sin framtida struktur. I senaste Kyrkans tidning presenterades en sammanfattning. Mer än så har jag inte hunnit läsa.

Sju modeller på remiss

Modell A liknar dagens organisation, men församlings- och samfällighetsgränser anpassas efter kommungränserna. Direkta val på tre nivåer behålls.

I Modell B regleras bara församlingsnivån. Olika former av samverkan och samfälligheter tillåts. Tre direkta val behålls.

Modell C vänder på begreppen och reglerar bara pastoratsnivån. Kyrkofullmäktige i pastoratet får rätt att besluta om församlingsindelningen inom pastoratet. Lokala beslutade samfälligheter tillåts. Tre direkta val blir kvar.

I modell D finns bara ett pastorat i varje kommun. Pastoratets kyrkofullmäktige får besluta om församlingsindelning och tre direkta val behålls

I modell E finns 125 regioner som motsvarar kontrakten. De blir arbetsgivare för alla lokalt anställda. Regionen beslutar om kyrkoavgift i församlingarna. Region och församlingsindelning beslutas av stiftsstyrelsen Fyra direkta val görs till kyrkofullmäktige, regionfullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Modell F ger stiftet ett tyngre ansvar. Stiftet beslutar om kyrkoavgiften, som blir lika hög för alla församlingar i stiftet. Bara enförsamlingspastorat tillåts. Tre direkta val blir kvar.

Den sista modellen, modell G, är mest radikal. Hela Svenska kyrkan får en gemensam kyrkoavgift i alla församlingar, som beslutas av kyrkomötet. Stiften reduceras till att bli ett tillsynsorgan och väljs indirekt. Direkta val blir kvar till kyrkomötet och församlingarna.

Utredningen i sin helhet finns att läsa här.