Valet i Svenska kyrkan – goda skäl för indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte

Valdeltagandet i 2017 års kyrkoval, som var en toppnotering, låg på 19,08% Omkostnaden för kyrkovalet är beräknad till minimum 160 miljoner kronor. Finns det bättre alternativ? Ja! Det anser Frimodig kyrka.

Kyrkans identitet

Valsystemet bör spegla Svenska kyrkans identitet och kyrkosyn. Basen för Svenska kyrkan är församlingarna. Där utförs den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Där kan medlemmarna lära känna de förtroendevalda.
När församlingens förtroendevalda väljer representanter till stift och nationell nivå kallas detta för indirekta val. Svenska kyrkan hade indirekta val före år 2000, då nuvarande system med direkta val till pastorat, till stift och till nationell nivå infördes. Kostnaden för direkta val är många tiotals miljoner kronor dyrare än för indirekta val. Genom att ändra systemet frigörs pengar som kan användas bättre. Systemet med direkta val är också främmande för andra kyrkor. Genom ekumeniska överenskommelser bör Svenska kyrkan samverka med andra kyrkor i gemensam kyrkosyn.
Frimodig kyrka är övertygad om att indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte är en bättre ordning än nuvarande valsystem. Med indirekta val kommer Svenska kyrkan att byggas starkare genom församlingarna.

För en minskad politisering

På sikt bidrar indirekta val till att partipolitiseringen minskar. De partipolitiska grupperna dominerar idag Svenska kyrkan. Även om kyrkan år 2000 blev fri från staten minskade inte riksdagspartiernas inflytande. Nuvarande valsystem gör att ledamöter utan kännedom om sin församling kan väljas in i stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Vi menar att alla förtroendevalda bör rekryteras ur den lokala församlingsgemenskapen, där man lär känna vad kyrkan är.

Kyrkomötets uppdrag är att värna Svenska kyrkans bekännelse och lära. Stiftsfullmäktiges uppdrag är att främja församlingens grundläggande uppgift. Båda dessa uppdrag lämpar sig dåligt i en politiserad valrörelse. Kyrkans uppdrag behöver ta form i trons gemenskap, den som skapas och fördjupas i församlingen.

Hållbar demokrati

Ur demokratisk synvinkel är indirekta val väl etablerat. Alla stora folkrörelser, som idrottsrörelsen, fackföreningsrörelsen och de politiska partierna har indirekta val till högsta beslutande organ och detta är det ursprungliga även för Svenska kyrkan.
Trots att återinförandet av ett indirekt valsystem kan innebära att Frimodig kyrkas inflytande minskar driver vi frågan. Det gör vi, för att ge medlemmarna bättre insyn, för att förenkla systemet, för att frigöra ekonomiska resurser till bättre ändamål och för att vinna tillbaka Svenska kyrkans sanna identitet.