Lunds stiftsavdelning

Välkommen till Frimodig kyrka i Lunds stift!

Vi har representation både i Kyrkomötet och i Stiftsfullmäktige i Lunds stift.

Du hittar alla nyheter på Frimodig kyrka i Lunds stift och kan ”samtala” med din styrelse på https://www.facebook.com/Frimodig-kyrka-i-Lunds-stift-175904539132491/ eller via mail till: leonard.hagberg@gmail.com

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Lunds stiftsavdelning

https://gansub.com/t/v/0_MzAxMjYwNzE5NTQ3Mg==/

Kära medlemmar i Frimodig kyrka

Vi inleder nu det nya året 2022. Låt oss fästa blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare (Heb.12:2). Be och sjung gärna med Lina Sandells ord:
Låt mig börja med dig, o min Frälsare kär, varje år som du giver mig än. Låt mig börja med dig varje dag du beskär, och förnya mitt uppsåt igen, att vara och bliva din egen.
Låt mig börja med dig, i ditt heliga namn, som allena har frälsning i sig. Håll mig tätt intill dig, i din trofasta famn. Där är trygghet och vila för mig, trots oron där ute i världen.
Låt ditt levande ord bli det ljus, i vars sken jag alltjämt vandrar fram på din stig. Varje gryende dag två mig vit, två mig ren i det blod som har runnit för mig från korset en gång, Herre Jesus.
Låt mig börja med dig, men dock ännu en bön: Låt mig sluta min vandring med dig. Och när dagen är slut, giv mig vilan så skön, tills ur sömnen du uppväcker mig, att leva med dig i ditt rike.

Bakom oss lämnar vi år 2021, ett kyrkovalår med intensitet i valrörelse och installerande av ledamöter i kyrkofullmäktigen, stiftsfullmäktigen och kyrkomötet. Till er som under hösten avslutat ert förtroendeuppdrag tackar vi för den viktiga insats ni gjort och för er som fortsätter och er som träder in i nya uppdrag ber vi om Guds vägledning. Låt er inte dras med i onödiga strider utan sök Herren och den stig han leder er att gå. Jag är glad över de nätverksträffar Frimodig kyrka har haft via Zoom under hösten, för att knyta kontakt mellan er som är Frimodig kyrkas förtroendevalda, för utbyte av erfarenheter, tankar och idéer i uppdraget. Till er alla som är Frimodig kyrkas medlemmar vill jag uppdra att be för våra förtroendevalda och när det finns tillfälle, samtala med och uppmuntra dem och varandra. Vi står allt för ofta ensamma i våra sammanhang och behöver varje omsorg och gott ord som kan ges. Detta gäller också dem som inte tillhör våra egna grupper. Var generös i din omsorg och förböner också för dessa andra.

Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän!
Säg till de förskrämda: »Fatta mod, var inte rädda!  Jesaja 35:3

I Frimodig kyrkas arbete behöver vi under kommande mandatperiod på ett särskilt sätt lyfta fram våra lokala sammanhang och tillsammans i våra stiftsavdelningar vägleda till det som bygger upp församlingslivet i vår tid. I detta är vi viktiga allesamman och jag vill särskilt uppmuntra till att vara trogen gudstjänstgemenskapen så långt det finns möjlighet och att vi anstränger oss lite extra för att lära känna någon eller några fler bland gudstjänstfirarna i Svenska kyrkan. Ett vänskapligt och gott samtal som delar tro och liv är en avgörande växtplats för den enskilde likväl som för församlingen som helhet. Någon av er kanske även kan bjuda in till bönegemenskap i vardagen. Kom också ihåg att uppmuntra församlingens anställda och visa intresse för vad de gör. Det finns flertalet vittnesbörd inom Frimodig kyrka hur detta öppnar upp för tro och det liv som vi önskar se mer av i Svenska kyrkan. Så var frimodig att göra mer av det! Be också för förberedelserna av vårens årsmöten i stiftsavdelningarna och för riksorganisationen i Jönköping 23-24 april. Be för valberedningarnas uppdrag att tillse att vi får rätt personer på plats i våra styrelser för denna period och be om ny energi och vision genom den Helige Ande i Frimodig kyrkas arbete för det som är angeläget lokalt, i våra stift och för hela Svenska kyrkan. Be också för din ort, vårt land och vår värld.

Till sist vill jag med Jeremias ord hälsa och påminna om, att du är högt älskad av den högste, Herren själv, med evig kärlek (Jer.31:3). Herren vet vilka tankar han har för oss. Välgång, inte olycka. Han ger oss framtid och hopp (Jer.29:11).

Var välsignad i ditt liv där du är och med de människor du delar vardag och helg.

Bästa nyårshälsningar
Maria Andersson
Ordförande i Frimodig kyrkas riksstyrelse

 Frimodige Berth Löndahl säger sanningen 😍
 
https://www.dagen.se/debatt/2021/11/30/kyrkomotet-har-varken-uppdrag-eller-kompetens-for-ett-apartheidbeslut/
 

REAKTION PÅ KYRKOMÖTETS ANTISEMITISKA BESLUT
 
Mellanösterns enda demokrati, Israel smutskastas av företrädare för (S), (C) och POSK – glöm aldrig det, bakom motionen står Anna Karin Hammar (S), Lisa Tegby (Posk), Roberth Krantz (S) och Daniel Tisell (C).
 
Nu har våra judiska vänner reagerat – Frimodig kyrka i Lunds stift stöder denna reaktion och rättfärdiga kritik!
 
https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/judiska-organisationer-ser-allvarligt-pa-folkrattsarende
 
Judiska centralrådet menar att kyrkomötets beslut att lyfta frågan om folkrätten i Israel och Palestina skadat relationen mellan kyrkan och de judiska församlingarna. Judiska ungdomsförbundet kallar beslutet vedervärdigt.
 
Uppdateras
 
Kyrkomötet beslutade i tisdags ”att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina, även utifrån FN:s apartheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid, i internationella och ekumeniska organ, i synnerhet i Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet”
 
Båda organisationerna har tolkat det som att Svenska kyrkan beslutat utreda om staten Israel är en apartheidstat.
 
Aron Verständig, ordförande för centralrådet, säger att den motion till kyrkomötet vars behandling ledde fram till beslutet, var värre. Men att den och själva beslutet i grund och botten är samma sak:
 
– Man pekar ut den enda judiska staten, man lyfter frågan i stället för att utreda den, som föreslogs i motionen. Skillnaden är inte så stor.
 
Han menar att beslutet fokuserar ensidigt på ett enda land, och det är inte första gången det sker.
 
– Vad jag har kunnat se har man inte tagit upp situationen i andra länder där kristna är utsatta. Med den historia man har som europeisk luthersk kyrka bör man vara försiktigt med att ensidigt kritisera just den judiska staten.
 
Vissa israeliska människorättsorganisationer anklagar Israel för en apartheidliknande politik. Hur ser ni på att Svenska kyrkan vill granska Israel och Palestina utifrån apartheidstadgan, bland annat?
 
– Det finns en intern debatt om ockupationen i Israel, men det är en annan sak om en luthersk kyrka återkommer till att kritisera Israel, och enbart just Israel, säger Aron Verständig.
 
– I den israeliska kontexten finns en tuff kritik mot Israels politik, med det är ofta organisationer långt ut på vänsterkanten som använder ordet apartheid.
 
Centralrådet beskriver beslutet som ett försök att frånta Israel dess legitimitet. Vad menar rådet med det?
 
– I kyrkomötets beslut ligger en implicit anklagelse mot Israel för att vara en apartheidstat och det minskar statens legitimitet. Vi i centralrådet företräder inte Israel, men i det här fallet ansåg vi att det var så pass allvarligt att vi behövde markera.
 
Aron Verständig berättar att han har kontaktats av väldigt många medlemmar i Svenska kyrkan som uttryckt sin besvikelse över kyrkomötets beslut.
 
– De förstår inte den utrikespolitiska rollen som Svenska kyrkan tar på sig. Jag har också svårt att förstå den.
 
– Svenska kyrkan är en stor organisation. Om man väljer att agera utrikespolitiskt, måste man vara konsekvent. Jag har inget problem med att Svenska kyrkan stöder palestinska kristna, men jag har inte sett att kyrkomötet kritiserat något annat land för att kristna behandlas illa där.
 
– Israel är en demokratisk stat där det råder religionsfrihet. Varför kritiserar Svenska kyrkan bara Israel? Ser kyrkan Israel som den värsta av alla stater?
 
Varför kritiserar Svenska kyrkan bara Israel? Ser kyrkan Israel som den värsta av alla stater?
 
Aron Verständig tycker att Svenska kyrkan, om den vill verka för fred i Mellanöstern, riskerar att bli betraktad som en part som tagit ställning om den gör ensidiga anklagelser.
 
Judiska centralrådet skriver att beslutet har skadat relationerna mellan Svenska kyrkan och de svenska judiska församlingarna. Hur menar rådet att relationerna skadats?
 
– Vi upplever beslutet som en markering mot församlingarna och inte bara mot Israel. Frågan är vad kyrkans ledning vill ha för relation med de judiska församlingarna? Jag har inte hört något från någon i kyrkans ledning. Det vore intressant att höra hur man ser på det. Nu ligger den här frågan i händerna på kyrkostyrelsen.
 
Benjamin Blecher, ordförande för Judiska ungdomsförbundet i Sverige, tycker inte att det är bättre att ”lyfta frågan” än att utreda den:
 
– Det säger ju ändå något om hur ens åsikter ligger. Och att ens utreda om Israel är en apartheidstat är absurt, enligt oss. Genom att säga så eldar man bara på antisemitiska föreställningar om judars makt och illvilja i världen.
 
Han menar att Svenska kyrkan legitimerar den föreställningen i förlängningen. Den skapar en demonisering av den judiska staten som inte hjälper någon, som inte kommer inte lösa någon konflikt och inte hjälper den den judiska befolkningen i Sverige, anser Benjamin Blecher.
 
– Vad Svenska kyrkan säger är viktigt för många, så därför går vi ut och säger ”Nämen, det här stämmer ju inte”. Det är fel väg att ta. Om man vill ha konfliktlösning så tror jag att det är bättre att fokusera på att lösa konflikter, i stället för att hänga ut olika parter.
 
– Det är underligt att om man inte gör utrikespolitiska uttalanden vanligtvis, varför då ett sådant fokus på Israel? Det finns ju väldigt många konflikter. Det är lite underligt.
 
Anklagelser om att Israel för en apartheidliknande politik har gjorts av israeliska människorättsorganisationer också. Hur ser ni på det.
 
– Det är ingen skillnad om det kommer från dem eller från kyrkan. Det är felaktigt och påverkar den judiska gruppen negativt i förlängningen.
 
Vad är det som skadar relationerna mest med beslutet?
 
– Det skadar förtroendet. Hur ska vi kunna lita på Svenska kyrkans arbete mot antisemitism – det blir inte trovärdigt om man väljer att bedriva utredningar kring ämnen som, enligt vår mening, inte stämmer. Att utreda att Israel bedriver en apartheidpolitik, och ge den föreställningen legitimitet, är något som vi tycker är absurt och väldigt underligt. Det skadar ju, säger Benjamin Blecher.
Fakta: Så skriver de judiska organisationerna
 
JC reagerar på Svenska kyrkans beslut att utreda staten Israel
 
Judiska Centralrådet beklagar djupt att Svenska kyrkans kyrkomöte beslutat att utreda huruvida staten Israel är en apartheidstat. Centralrådet ser mycket allvarligt på detta försök att frånta den judiska staten Israel dess legitimitet. Denna ensidiga fixering vid staten Israel är historielös och kan inte bidra till en lösning av den pågående konflikten. Att Svenska kyrkans högsta beslutande organ valt att fatta detta beslut har skadat relationerna mellan Svenska kyrkan och de svenska judiska församlingarna.
 
https://www.judiskacentralradet.se/single-post/jc-reagerar-p%C3%A5-svenska-kyrkans-beslut-att-utreda-staten-israel
 
Judiska ungdomdförbundet i Sverige på twitter
 
JUS finner det vedervärdigt att Svenska kyrkan vid sitt kyrkomöte igår valde att utreda huruvida staten Israel är en apartheidstat.
 
Att delegitimera den judiska staten på detta historielösa och ensidiga sätt och samtidigt hävda att man arbetar mot antisemitism är skrattretande. Detta gör att JUS förtroende till den Svenska kyrkan nu har nått ett nytt lågvattenmärke.
https://twitter.com/JudiskaUngdom/status/1463404505823858692

RAPPORT FRÅN KYRKOMÖTET Nr5
Samarbete. . . nu även med kommunisterna 🤮https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/nastan-hela-kyrkostyrelsen-omvaldes

RAPPORT FRÅN KYRKOMÖTET Nr4
 
Fädernas kyrka” . . . 😇
https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/psalmboken
Kyrkomötet vill gå vidare med psalmboksrevisionen i enlighet med kyrkostyrelsens förslag. Ärkebiskopen betonade under debatten behovet av att hålla psalmboken ständigt aktuell.
Kyrkostyrelsen fick stöd för sin plan för psalmboksrevisionen. Men kyrkomötet vill inte bestämma att Fädernas kyrka ska tas in i psalmboken igen.
Gudstjänstutskottet ställde sig bakom kyrkostyrelsens skrivelse om psalmboken. Den innebär dels att nya psalmer ska hämtas in, dels att möjligheterna för en revision, vad gäller upphovsrätt, tidsåtgång och kostnader ska klargöras.
Utskottet vill också, liksom kyrkostyrelsen, att revisionsarbetet ska inkludera externa experter och att psalmbokens roll som kulturbärare i kyrka och samhälle ska tas tillvara.
Ärkebiskop Antje Jackelén talade för kyrkostyrelsen. Hon betonade bland annat behovet av att aktualisera psalmboken i varje tid, men att inte bara ”just nu” kan prägla hela psalmboken. Hon pekade på behovet av ekumeniska perspektiv och av att kyrkan är en del av den världsvida kyrkan.
Hon betonade också psalmbokens kulturbärarroll, att normkritiska perspektiv ska finnas med, mångfaldsperspektiv, liksom barns och ungas perspektiv.
En reviderad psalmbok måste innehålla mer av vad som saknas: fler psalmer för kris och katastrof, för kyrkliga handlingar och psalmer med koppling till kyrkoåret, sade ärkebiskopen.
Per-Olof Andrén och Torvald Johansson, båda Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, hade motionerat för att Svenska kyrkan ska äga alla psalmer i den nya psalmboken, för att undvika att det blir problem med upphovsrättsinnehavare som inte vill göra psalmerna tillgängliga digitalt
Utskottet yrkade på avslag för att det inte ville att kyrkan ska binda sig till en enda form av upphovsrätt och för att det skulle kunna skapa problem i det ekumeniska arbetet om Svenska kyrkan skulle äga alla psalmer.
Kyrkomötet delade inte motionärernas oro och sa nej till deras förslag
Två motioner av ledamöter i Sverigedemokraterna (SD) fick inte stöd. I en motion föreslogs att ge kyrkostyrelsen i uppdrag dels att göra framtagandet av psalmboken till en bred process, dels att ta hänsyn till nuvarande psalmboken, beprövad liturgi och svenska språkets ställning.
I en annan motion föreslog SD att kyrkomötet skulle uttala att ”Fädernas kyrka” ska vara med i den svenska psalmboken.
Men kyrkomötet biföll inte heller dessa motioner.

RAPPORT FRÅN KYRKOMÖTET Nr3

Mellanösterns enda demokrati, Israel smutskastas av företrädare för (S), (C) och POSK – glöm aldrig det, bakom motionen står Anna Karin Hammar (S), Lisa Tegby (Posk), Roberth Krantz (S) och Daniel Tisell (C).
 
Tack till företrädare för Frimodig kyrka & biskop Sören Dalevi 💖
https://www.dagen.se/nyheter/2021/11/23/kyrkomotet-sa-ja-till-apartheidmotion-om-israel/

RAPPORT FRÅN KYRKOMÖTET Nr2

Skandal, men Frimodig kyrka står raka i ryggen – lågvattenmärke av 123 ledamöter, heder åt 107 som röstade nej och jag undrar varför 6 ledamöter avstod.
 
Heder också åt FK:s ledamöter: “FK-ledamoten Kjell O Leijon såg mönster: I kyrkomötet argumenteras för samarbete med Islamic relief som är antisemitiska och israelfientliga, och för en utredning av om Israel är en apartheidstat. Han pekade på att kyrkan länge fått hård kritik för sin vänsterorientering, vilken han menade har koppling till Israelkritiken. Hur ser andra på det vi gör? frågade han.” Biskop Sören Dalevi säger också sanningen!
 
Glöm aldrig bort att bakom motionen står Anna Karin Hammar (S), Lisa Tegby (Posk), Roberth Krantz (S) och Daniel Tisell (C).
 
https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/polariserat-kring-folkratt-i-israel-och-palestina

RAPPORT FRÅN KYRKOMÖTET Nr1

Vi är Frimodiga – darrar inte när (S) och ÄB tar avslöjade antisemiter i försvar 😇
 
– Jag är inte emot något av det som görs i Act-alliansen, utan jag vill lyfta det som inte görs, sa motionären Kjell O Leijon, Frimodig kyrka, när Svenska kyrkans medlemskap i Act alliance debatterades.
 
I sin motion föreslog Kjell O Leijon dels att programmet Interreligiös praktik för fred ‒ en värld av grannar, avslutas. Dels en avveckling av medlemskapet i Act alliance.
 
En värld av grannar samverkar med hjälporganisationen Islamic relief, som anklagats för att ha kopplingar till islamistiska organisationer som Muslimska brödraskapet.
 
Ekumenikutskottet ville avslå motionen, bland annat eftersom En värld av grannar ändå ska avslutas februari 2022 och för att Islamic relief har granskats av biståndsmyndigheten Sida och godkänts som samarbetsorganisation. Enligt utskottet innebär medlemskapet i Act-alliansen att man dels kan samarbeta i katastrof- och biståndsarbete med kompetenta kyrkliga biståndsorganisationer och kyrkor över hela världen, dels med arbetet evangelisation och teologisk utbildning.
 
I debatten förtydligade Kjell O Leijon (FK) att han inte är emot arbetet som görs i Act och att han inte är emot religionsdialog.
 
– Jag har lagt motionen för att lyfta det som inte görs. Jag vill höja missionsperspektivet. Det finns en problematik i att inte tänka in missionsperspektivet, för vi vill väl att alla ska nås av evangeliet?
 
Kopplingen till Islamic relief, som anklagas för att ha band till Muslimska brödraskapet, ser han som djupt problematisk.
 
– Jag vill inte minska samarbetet med andra organisationer, men om det finns antisemitism – lyft den problematiken.
 
I debatten fick han stöd av Berth Löndahl, också han FK, och Torbjörn Aronson, Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR), som båda ville betona missionsperspektivet starkare.
 
Även Sverigedemokraternas Daniel Engström yrkade bifall till motionens krav på att avsluta En värld av grannar, på grund av samverkan med Islamic relief.
 
Men dessa anklagelser fick mothugg.
 
Roland Samuelsson, Socialdemokraterna (S), sa att det är djupt problematiskt att använda islamofobiska argument. Det blir svårt att riva murar och ge alla möjlighet till upprättelse om vi inte ska kunna samverka, sa han också..
 
Lars G Linder, också han S, sa att Act alliance ger tillgång till ett stort nätverk av kyrkliga biståndsorganisationer och lokala partnerskap. Han argumenterade för att mission kan vara att sprida kunskap i samtal med andra, att diakoni visar på evangeliet.
 
– Och det gör vi genom Act!
 
Daniel Tisell, Centerpartiet (C) och andre vice ordförande i kyrkostyrelsen, förespråkade en holistisk syn på evangelisation och mission: Kyrkan ska i ord och handling förkunna evangeliet. Därför är det viktigt att främja fred och rättvisa.
 
Ärkebiskop Antje Jackelén höll med om att missionsbegreppet är brett och att det ska vara holistiskt
 
Hon försvarade också Islamic relief. Hon berättade att i En värld av grannar ingår en judisk organisation som uppskattar samarbetet med Islamic relief och det skulle den inte göra om Islamic relief var antisemitisk, argumenterade hon.
 
– När jag samverkade med Islamic relief på COP 26 kontrollerade de mig och min bakgrund, i enlighet med sina regler. En av deras företrädare sa att just i Sverige upprepas lögnerna om Islamic relief på ett unikt sätt, sa ärkebiskop Antje Jackelén.
 
MSB:s diarienummer:
DNR 2017-1287
https://rib.msb.se/filer/pdf/28248.pdf?fbclid=IwAR1QKoErLdjFTyIp8InaY4QQjvVKxspJM33sKKmmJM0-sOWLIOKxHIVw5-o
 
https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/frimodig-kyrka-lyft-missionsperspektivet-avveckla-medlemskapet-i-act

Till dig som är förtroendevald för Frimodig kyrka i Lunds stift– ordinarie och ersättare i Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomöte.

INSPIRATION – INFORMATION och en möjlighet till NÄTVERKANDE!

Lördag den 27 november kl.12.00.-ca 15.30. på restaurang Madame Moustache på Norra Storgatan 9 i Helsingborg http://madamemoustache.se/ vi bjuder på lunch.

Efter lunch samlas vi först till ett pass med information och inspiration från bl.a. Berth Löndahl, Fredrik Sievert, Jan Erik Amilén, Mikael Grenstedt, Linus Sjödahl och Elisabet Aronsson där tonvikten är lagd på Kyrkoråd & Kyrkofullmäktige – viss information & inspiration kommer att ges gällande Stiftsfullmäktige & Kyrkomöte också.

Vi räknar med kaffe-/tepaus vid ca 14.00. och efter en halvtimme ges tid till frågor från oss alla till den sakkunniga panelen och inte minst att vi alla lär känna varandra lite mer.

Anmälan till Fredrik Sievert Fredrik@bergius.se eller mobil 0766-770303, med information om ev. allergi, vegetarian/vegan o.d. senast den 19 november.

Välkommen å styrelsens vägnar

Leonard Hagberg

Styrelseordförande i Frimodig Kyrka i Lunds stift

Här hittar du det digitala utbildningspaketet https://frimodigkyrka.se/stod-for-valda/utbildningspaket-2018/


Vi får väl ändå glädjas åt detta – siffrorna för församlingarna har jag fått av vår alltid lika rara Jan Erik Amilén 😇 övriga siffror via SvK:s webb 21 september / Leonard
(2017 i parentes)
 
Kristianstad 3 (0)
Åstorp 3 (0)
Hässleholm 3 (1)
Helsingborg 4 (3)
Åhus 2(1)
Lund 2 (2)
Malmö 2 (2)
STIFTSFULLMÄKTIGE
3 (3)
KYRKOMÖTET
8 (10)