Stadgar för Frimodig kyrka

Här är Frimodig kyrkas nuvarande stadgar. Om du vill kan du ladda ner dem i PDF-format här.

§ 1 Namn

Föreningens namn är Frimodig kyrka.

§ 2 Grundval

Allt föreningens arbete skall grundas på och utgå från Svenska kyrkans bekännelse, grundad i Guds heliga Ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen, samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, samt är förklarad och kommenterad i Konkordieboken.

§ 3 Ändamål

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp för kyrkliga val inom Svenska kyrkan. Syftet är att, fri och obunden från politiska partier och kyrkliga intresseorganisationer, nominera kandidater med förankring i den gudstjänstfirande församlingen.

§ 4 Medlemskap

Medlem kan enskild person bli som instämmer med föreningens grundval och ändamål (§§ 2-3) samt betalar medlemsavgift.

Medlem ansluter sig direkt till riksorganisationen och detta innebär samtidigt medlemskap i en eventuell stiftsavdelning i det stift där medlemmen bor. Medlem betalar årligen av riksårsmötet fastställd medlemsavgift.

Riksstyrelsen äger rätt att utesluta medlem som motarbetar eller allvarligt skadar föreningens verksamhet.

§ 5 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas senast den 30 juni varje år. Årsmötet består av trettio ombud från stiftsavdelningarna samt föreningens ordförande. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Ombuden från stiften fördelas så att varje stiftsavdelning först får ett ombud. Antalet medlemmar i stiftsavdelningarna delas sedan med antalet kvarvarande ombud att fördela och därefter delas antalet medlemmar i varje stiftsavdelning med det tal som blir resultatet av den beräkningen. Varje gång som antalet medlemmar i en stiftsavdelning är jämnt delbart med detta tal får stiftsavdelningen ett ombud. Om inte alla ombud kan fördelas på detta sätt, får stiftsavdelningarna de återstående ombuden i tur och ordning efter hur stort överskott var och en av dem får vid beräkningen. Om överskottstalen är lika stora i två eller flera stiftsavdelningar, skall man genom lottning avgöra vilken som skall få ombudet.

Styrelsen fastställer tid och plats för årsmötet samt fördelningen av ombud från stiften före den 15 februari varje år. Beräkningen ska baseras på medlemsantalet den 31 december föregående år.

Kallelse till årsmöte skickas skriftligen – elektroniskt eller på papper – till stiftsavdelningarna senast två månader före mötet. I kallelsen skall anges tid och plats för årsmötet, ärendelista och senaste datum för inlämnande av motioner. Handlingar till årsmötet, inklusive inkomna motioner, skall vara tillgängliga för varje ombud och stiftsavdelning senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. val av mötesordförande
 2. val av mötessekreterare
 3. val av justerare tillika rösträknare
 4. fastställande av röstlängd för mötet.
 5. fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 6. godkännande av ärendelistan
 7. styrelsens verksamhetsberättelse och kassaredogörelse samt revisionsberättelse
 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. beslut om medlemsavgift för nästkommande år
 10. styrelsens eventuella förslag till budgetramar för det kommande verksamhetsåret.
 11. behandling av förslag från styrelsen
 12. behandling av motioner från medlemmarna
 13. val av ordförande i styrelsen för ett år
 14. val av minst 4 stycken styrelseledamöter för två år
 15. ev. fyllnadsval till styrelseledamöter som avgått
 16. val av ersättare för ett år
 17. val av två revisorer och två revisorsersättare för ett år
 18. val av valberedning med sammankallande för ett år

Beslut fattas med acklamation om ingen begär votering. Votering vid personval sker alltid med sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgats. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning avgör lotten.

Motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls om styrelsen, revisorerna eller minst en tredjedel av stiftsavdelningarna kräver det.

Kallelse till extra årsmöte skickas ut fyra veckor före mötet. I övrigt gäller för extra årsmöte i tillämpliga delar samma regler som för ordinarie årsmöte.

§ 7 Styrelsen

Styrelse väljs av årsmötet för att sköta föreningens löpande verksamhet och är föreningens beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av ordförande och minst åtta ledamöter. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär det.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas skriftligen av ordföranden till alla ledamöter och ersättare i god tid före sammanträdet och ska ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. I brådskande fall kan kallelse till sammanträde ske muntligen. Styrelsen beslutar då om att godkänna kallelsen i efterhand.

Styrelsen är beslutsmässig om kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet ledamöter, eller ersättare för dessa, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sammanträdets ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde skall föras protokoll som anger datum, deltagare, behandlade ärenden samt beslut. Protokollet ska undertecknas av sammanträdets sekreterare och justeras av sammanträdets ordförande jämte en för mötet utsedd justerare.

Det åligger styrelsen att:

 1. nominera kandidater till kyrkomötet efter samråd med stiftsavdelningarna,
 2. leda nomineringsgruppen i valrörelsen,
 3. förbereda och sammankalla årsmöten,
 4. verkställa av årsmötet fattade beslut,
 5. företräda föreningen utåt
 6. förvalta föreningens tillgångar.

Styrelsen har rätt att nominera i kyrkliga val på lokal- och stiftsplan där ingen annan gör det.

§ 8 Förvaltning

Föreningens verksamhetsår motsvarar kalenderår. Räkenskaperna skall lämnas till revisorerna senast två månader före årsmötet.

§ 9 Förtroendevalda

Den som kandiderar för Frimodig kyrka måste bejaka föreningens grundval och ändamål (§§ 2- 3) och får inte samtidigt kandidera för någon annan nomineringsgrupp vid val till stiftsfullmäktige eller till kyrkomötet.

Därutöver har de som valts till någon beslutande församling för Frimodig kyrka rätt att i varje enskild fråga hävda sin personliga uppfattning och rösta enligt sin personliga övertygelse.

§ 10 Val till kyrkomöte

Styrelsen beslutar om nomineringen av kandidater till kyrkomötesvalet efter förslag från stiftsavdelningarna.

§ 11 Val till stiftsfullmäktige

Stiftsavdelningarna organiserar nomineringen av kandidater inför stiftsfullmäktigevalet i samråd med styrelsen. Styrelsen har rätt att nominera kandidater i stift där stiftsavdelningen inte gör det.

§ 12 Valplattform

Inför ett val åligger det styrelsen att ta fram ett förslag till valplattform. Valplattformen fastställs av årsmötet.

§ 13 Lokalföreningar och lokala grupper

Lokalföreningar och lokala grupper som går under Frimodig kyrkas namn bildas på eget initiativ. Sådana föreningar och grupper ansluter sig till Frimodig kyrka.

Grupperna samverkar med respektive stiftsavdelning eller med riksstyrelsen, i stift där det inte finns någon stiftsavdelning.

Valsedlar till lokala val under namnet Frimodig kyrka fastställs i första hand lokalt, där s.k. kontaktperson för en nomineringsgrupp utsetts, eller i andra hand av stiftsavdelningen, eller av riksstyrelsen, i stift där det inte finns någon stiftsavdelning, på förslag från lokal grupp.

§ 14 Stiftsavdelningar

Stiftsavdelning bildas på initiativ av riksstyrelsen eller av medlemmarna i ett stift. Medlem i stiftsavdelningen är de av Frimodig kyrkas medlemmar som bor i stiftet.

§§ 2 och 3 i stiftsavdelningens stadgar får inte avvika från motsvarande paragrafer i riksstadgarna. §§ 1 och 4 i stiftsavdelningens stadgar får inte avvika i sak från riksstadgarna, annat än under en övergångsperiod.

Stiftsavdelningen föreslår kandidater till kyrkomötesvalet för riksstyrelsen. Stiftsavdelningen fastställer kandidatlistor till stiftsfullmäktigeval och lokala val.

Lokalföreningar och lokala grupper under namnet Frimodig kyrka uppmuntras och stöds av stiftsavdelningen. I mån av behov har stiftsavdelningen alla direkta kontakter med den lokala nivån.

§ 15 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs enhällighet eller 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie.

§ 16 Upplösning

Beslut om upplösning av Frimodig kyrka tas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuell behållning tillfaller ett kyrkligt ändamål som det sista årsmötet beslutar om.

Reviderade vid årsmötet 2011-05-07