Stadgar för stiftsavdelningen Frimodig kyrka i Göteborgs stift

§ 1 Namn

Föreningens namn är ”Frimodig kyrka i Göteborgs stift”, nedan kallad stiftsavdelningen.

§ 2 Grundval

Allt stiftsavdelningens arbete skall grundas på och utgå från Svenska kyrkans bekännelse, grundad i Guds heliga Ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen, samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, samt är förklarad och kommenterad i Konkordieboken.

§ 3 Ändamål

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp för kyrkliga val inom Svenska kyrkan. Syftet är att, fri och obunden från politiska partier och kyrkliga intresseorganisationer, nominera kandidater med förankring i den gudstjänstfirande församlingen.

 § 4 Medlemskap 

Medlem kan enskild person bli som instämmer med stiftsavdelningens grundval och ändamål (§§ 2-3) samt betalar medlemsavgift.

Medlem ansluter sig direkt till riksorganisationen och detta innebär samtidigt medlemskap i stiftsavdelningen i det stift där medlemmen bor. Medlem betalar årligen av riksårsmötet fastställd medlemsavgift. Stiftsavdelningen kan genom årsmötesbeslut besluta om egen tillkommande medlemsavgift. ( § 5 p 9)

Riksstyrelsen äger rätt att utesluta medlem som motarbetar eller allvarligt skadar föreningens verksamhet.

§ 5 Årsmöte

Årsmötet är stiftsavdelningens högsta beslutande organ och skall hållas senast den 15 april varje år. På årsmötet har stiftsavdelningens alla medlemmar rösträtt.

Kallelse skickas skriftligen – elektroniskt eller på papper – till varje medlem senast fyra veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges tid och plats för årsmötet, ärendelista och senaste datum för inlämnande av motioner. Alla medlemmar som så önskar ska före årsmötet även få tillgång till styrelsens förslag och inkomna motioner.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas (p 13-17 endast efter valår):

1. val av mötesordförande

2. val av mötessekreterare

3. val av justerare tillika rösträknare

4. fastställande av röstlängd för mötet

5. fråga om mötets stadgeenliga utlysande

6. godkännande av ärendelistan

7. styrelsens verksamhetsberättelse och kassaredogörelse samt revisionsberättelse

8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.  ev. beslut om egen tillkommande medlemsavgift

10. behandling av förslag från styrelsen

11. behandling av motioner från medlemmarna

12. val av ombud till riksårsmötet

13. val av ordförande i styrelsen för fyra år

14. val av 6 styrelseledamöter för fyra år

15. val av ersättare i styrelsen för fyra år

16. val av två revisorer och två revisorsersättare för fyra år

17. val av valberedning med sammankallande för fyra år

18. Ev. fyllnadsval

Beslut fattas med acklamation om ingen begär votering. Vid personval skall sluten omröstning användas om votering begärs. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Vid lika röstetal har stiftsavdelningens ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning avgör lotten.

Motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. (Enligt datum i kallelsen.)

§ 6 Extra medlemsmöte (årsmöte)

Extra medlemsmöte (årsmöte) hålls om styrelsen, båda ordinarie revisorerna, eller minst en tredjedel av medlemmarna kräver det.

Kallelse till extra medlemsmöte (årsmöte) skickas ut senast fyra veckor före mötet. I övrigt gäller för extra medlemsmöte (årsmöte) i tillämpliga delar samma regler som för ordinarie årsmöte.

§ 7 Styrelsen

Styrelse väljs av årsmötet för att sköta stiftsavdelningens löpande verksamhet och är stiftsavdelningens beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden, eller då minst hälften av ledamöterna begär det.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas skriftligen – elektroniskt eller på papper – av ordföranden till alla ledamöter i god tid före sammanträdet, och ska ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. I brådskande fall kan kallelse till sammanträde ske muntligen. Styrelsen beslutar då om att godkänna kallelsen i efterhand.

Styrelsen är beslutsmässig om kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet ledamöter, eller ersättare för dessa, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sammanträdets ordförande utslagsröst.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, firmatecknare och efter behov andra för-troendeuppdrag.

Vid sammanträde skall föras protokoll som anger datum, deltagare, behandlade ärenden samt beslut. Protokollet ska undertecknas av sammanträdets sekreterare och justeras av sammanträdets ordförande jämte en för mötet utsedd justerare.

Det åligger styrelsen att:

  • nominera kandidater till de kyrkliga valen enligt §§ 9-10
  • leda valrörelsen i stiftet
  • förbereda och sammankalla årsmöten
  • verkställa av årsmötet fattade beslut
  • företräda föreningen utåt och
  • förvalta föreningens tillgångar

§ 8 Förvaltning

Stiftsavdelningens verksamhetsår motsvarar kalenderår. Räkenskaperna skall lämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall avlämna revisionsberättelse senast vid årsmötet.

§ 9 Inför val till stiftsfullmäktige

Styrelsen i stiftsavdelningen nominerar kandidater i stiftsfullmäktigevalet i Göteborgs stift. Riksstyrelsen ska hållas informerad om arbetet.

§ 10 Inför val till kyrkomöte

Styrelsen i stiftsavdelningen upprättar förslag till nominering av kandidater till kyrkomötesvalet. Förslaget lämnas till riksstyrelsen för fastställande.

§ 11 Förtroendevalda

Den som kandiderar för Frimodig kyrka, skall vara medlem, måste bejaka stiftsavdelningens grundval och ändamål (§§ 2-3) och får inte samtidigt kandidera för någon annan nomineringsgrupp vid val till stiftsfullmäktige eller till kyrkomötet.

Därutöver har de som valts till någon beslutande församling för Frimodig kyrka rätt att i varje enskild fråga hävda sin personliga uppfattning och rösta enligt sin personliga övertygelse.

§ 12 Valplattform

Inför ett val åligger det styrelsen att ta fram ett förslag till valplattform. Valplattformen fastställs av årsmötet.

§ 13 Lokalföreningar och lokala grupper

Lokalföreningar och lokala grupper som går under Frimodig kyrkas namn bildas på lokalt initiativ. Sådana föreningar och grupper ansluter sig till Frimodig kyrka. Grupperna i Göteborgs stift samverkar med stiftsavdelningen.  Valsedlar till lokala val under namnet Frimodig kyrka fastställs lokalt där s.k. kontaktperson för en nomineringsgrupp utsetts.

§ 14 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs antingen ett enhälligt årsmötesbeslut (enhällighet) eller 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten (årsmöten) varav minst ett är ordinarie årsmöte.

Ändring av §§ 2 och 3 görs av Frimodig kyrkas riksårsmöte.

§ 15 Upplösning

Beslut om upplösning av Frimodig kyrka i Göteborgs stift tas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuell behållning går till riksorganisationen eller, om även den lagts ner, till ett kyrkligt ändamål som det sista årsmötet beslutar om.

 

 

Revisionshistoria

Revision Kommentarer
A Stadgar antagna vid konstituerande möte 2007-11-18
B Stadgerevision enhälligt beslutad vid årsmöte 2009-02-28
C Stadgerevision enhälligt beslutad vid årsmöte 2013-03-09