Frimodig kyrkas valplattform i Uppsala stift 2013

Frimodig kyrka vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre ska vara tydlig i Svenska kyrkan. Portalparagrafen i Kyrkoordningen som kyrkomötet enhälligt beslutat om klargör att Bibeln och bekännelsen utgör Kyrkans grund. Vi önskar att denna frimodiga bekännelse skall styra allt arbete och alla beslut i Uppsala stift. I anslutning till Frimodig kyrkas valplattform på riksplanet vill vi i Uppsala stift verka för:

Gudstjänsten som en trons kraftkälla

Gudstjänsten gör oss till en kristen församling och den ska prägla hela församlingens liv. Gudstjänsten är den naturliga miljön för rekrytering av både kyrkoarbetare och förtroendevalda.

Undervisning som en trons växtplats

Jesus uppdrog åt sin kyrka att döpa och lära. Undervisning och själavård är därför grundläggande för den kristna församlingen. Den tro vi en gång döptes till tar ett helt liv att lära. En viktig del i detta är att föra den kristna traditionen vidare till nya generationer.

Diakonin som trons handlingar

Diakonin är kyrkans öppna famn mot varje människa och särskilt mot dem som ber om hjälp. Kyrkans kallelse är att arbeta i Jesu fotspår: att lindra nöd, besöka sjuka, trösta sörjande och upprätta dem som fallit.

Mission som trons delande

Mission är uppdraget att göra Jesus känd, trodd, bekänd och älskad. Många döpta behöver påminnas om den tro de är döpta till, en växande skara odöpta behöver få veta vem Jesus är och för människor av annan tro är vi kallade att vittna om Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus.

Missionsuppdraget gäller hela kyrkan i hela världen, lokalt och globalt.

Svenska kyrkan har mycket både att ge och få i fördjupad samverkan med kämpande och växande kyrkor runt om i världen.

I Uppsala stift vill Frimodig kyrka verka för:

  • att uppmuntra alla former av ideellt arbete inom kyrkan
  •  att församlingsråden i pastorat med flera församlingar ska väljas av de enskilda församlingarna och inte av pastoratets kyrkofullmäktige
  • att stiftet inte driver församlings- och pastoratsregleringar mot församlingens uttryckliga vilja
  • att stiftet tar tillvara och sprider de erfarenheter i de gudstjänstfirande församlingar som växer
  • att stiftet aktivt verkar för att missionsperspektivet får prägla allt arbete i församlingarna, särskilt deras gudstjänster, undervisning och diakoni
  • att kyrkan har plats för personer med olika uppfattningar och att motsättningar i kyrkan överbryggas genom samtal och bön där båda sidor respekteras
  • att församlingarna i större utsträckning får besluta vart kollekten ska gå.
  • att den enskilde medlemmen får möjlighet att välja vilken församling han eller hon ska tillhöra.