Bloggposter på ämnet EFS:

Kort årsmötesrapport 1

Av Jan Erik Amilén den 18 April 2016 om: Dagens Frimodiga, EFS, Efterföljelse, Ekumenik, Levande församlingar, Mission, Systerkyrkor i världen, Väckelse

Frimodig kyrka höll sitt årsmöte lördagen den 16 april i Johannebergskyrkans församlingshem i Göteborg. Lokalen fylldes faktiskt upp precis lagom med kanske ett 100-tal deltagare (några fler kom på förmiddagens program än vid eftermiddagens årsmötesförhandlingar) – föga överraskande något fler än vid ett genomsnittligt årsmöte. Så har ju Frimodig kyrka också många medlemmar inom bekvämt resavstånd från Göteborg.

Årsmötet inleddes av Rune Imberg, forskningschef på Församlingsfakulteten i Göteborg. Han fick hastigt ta över ämnet “Svensk mission under 150 år”, eftersom Erik Johansson fått förhinder. 1866 landsteg EFS första missionärer i dagens Eritrea och därmed börjar den svenska missionshistorien.

Under cirka en vecka i januari besökte Frimodig kyrkas kyrkomötesgrupp Etiopien och byggde upp en kontakt med Mekane Yesus-kyrkan. Fredrik Sidenvall höll föredrag under rubriken “Vad kan vi lära oss av Etiopien idag?” Leif Nordlander och Dag Sandahl berättade sedan om deras resa till Mekane Yesus-kyrkans teologdagar nu i april, dit representanter för Frimodig kyrka bjudits in.

Katriina Fyrlund hade förberett några samtalsfrågor och vi bildade spontana grupper i en workshop. Samtalet om mission i våra egna liv gav underlag till mycket tankar och delade erfarenheter!

Förmiddagen avslutades med Rune Imbergs föredrag om Carl Olof Rosenius (född 1816, död 1868, därmed i år 200 år sedan Rosenius föddes). “Publicist, själavårdare och predikant” blev tre nyckelord för att sammanfatta en intensiv livsgärning för denne gigant i svensk kristen historia. Väckelserörelserna inom Svenska kyrkan betyder fortfarande mycket för de delar av landet där de en gång väckte upp människor till en personlig tro och bibelläsning, blev “läsare” som det heter.

Svensk mission 150 år

Av Jan Erik Amilén den 16 March 2016 om: Dagens Frimodiga, EFS, Frimodig Kyrka, Mission, Systerkyrkor i världen

Den 15 mars 1866 räknas som start för svensk mission. Då landsteg EFS missionärer Lange, Carlsson och Kjellberg i Massaua, Etiopien (dagens Eritrea).

Se EFS för mer information: http://www.efs.nu/imission150/

På Frimodig kyrkas årsmöte den 16 april i Göteborg kommer vi att få möjlighet att lyssna till ett missionshistoriskt föredrag av EFS missionssekreterare Erik Johansson. Det ser vi fram emot.

Årsmötets tema är (inte överraskande): Mission – vårt uppdrag.

Samrådsgrupp för gudstjänstlivet – Motion 3

Av Jan Erik Amilén den 18 August 2015 om: Barn och ungdomar, Dagens Frimodiga, EFS, Ekumenik, ELM, Frimodig Kyrka, Gudstjänst, Ideellt arbete, Levande församlingar, Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans unga

Dan Sarkar skriver i en motion till Kyrkomötet 2015 om den negativa gudstjänsttrenden (att färre deltar i gudstjänsterna). Du kan ladda ner motionen här.

Ur motionens text citeras:

Svenska kyrkans gudstjänstfirande befinner sig i fritt fall. På 25 år har deltagandet i huvudgudstjänster mer än halverats. Hur ska Svenska kyrkan möta den utvecklingen?

Dans konstaterar att samtidigt som antalet besökare i gudstjänsten minskar så tillhör många av de trognaste gudstjänstfirarna någon eller några av de många inomkyrkliga rörelser som ofta är kritiska till (delar av) Svenska kyrkans utveckling. Flera av dessa högkyrkliga/lågkyrkliga/gammalkyrkliga/karismatiska grupper har dessutom ett starkt barn- och ungdomsarbete, ett uthålligt kyrkopolitiskt engagemang och goda internationella ekumeniska kontakter.

Ett av flera initiativ som behöver tas för att kurvorna skall kunna vändas måste vara att Svenska kyrkan tar initiativ till inomkyrklig ekumenik och inleder strategiska samtal med just de inomkyrkliga grupper som på många ställen bär upp gudstjänstlivet. Kyrkostyrelsen bör tillsätta en samrådsgrupp med uppgift att lyssna in synpunkter från företrädare för dessa grupper och sedan återkomma till kyrkomötet med rapport och om möjligt konstruktiva förslag om vad som kan, bör och behöver göras för att vända kurvorna.

Motionären föreslår Kyrkomötet besluta att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att tillsätta en samrådsgrupp kring hur den negativa gudstjänsttrenden kan vändas och eventuellt återkomma till kyrkomötet med förslag.

Efter beslut i Kyrkomötet kommer vi att redovisa hur motionen blev behandlad.

 

 

Partipolitikerna vill ha bort EFS?

Av Jan-Anders Ekelund den 11 May 2013 om: EFS, Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2013, Moderaterna, Partipolitisering, POSK, Socialdemokraterna, Struktur, Svenska kyrkans identitet, Väckelse

Vi ser det återigen, det spelar inte så stor roll vilket politiskt parti man tillhör inom Svenska kyrkan – man tycker oftast lika ändå. Jag har tidigare skrivit om att Skarpnäcks församling sagt upp samarbetsavtalet med EFS kring Hammarbykyrkan. I veckans Kyrkans Tidning försvar de ansvariga politikerna ifrån  socialdemokraterna och moderaterna beslutet.  De hävdar t.o.m. att POSK stödde beslutet med undantag av en person. Det låter besynnerligt.

Artikeln andas upprördhet över att EFS -föreningen kritiserat uppsägningen av avtalet.  Dag Sandahl kommenterar kyrkopolitikerna i Skarpnäcks artikel på sin blogg:

Och så kyrkofullmäktiges (S) och kyrkorådets (M) ordföranden i Skarpnäcks församling, som kommenterar schismen med EFS-föreningen. Bilden är rätt klar. EFS hamnar bortom övervägandena när Skarpnäck reducerar. Kyrkopolitikerrna uppfattar att få av EFS-arna bor i församlingen och så är saken klar. Men så kommer det bästa:

“EFS-föreningens höga tonläge bidrar tyvärr inte till att skapa förutsättningar för framtida samarbete.” Klara besked till EFS-arna – bråkar ni med oss, får det konsekvenser.

“Vad som bekymrar oss särskilt är föreningens angrepp på två kvinnliga företrädare inom Svenska kyrkan, biskopen och kyrkoherden. Angreppen är av ett slag som inte hör hemma i Svenska kyrkan.” Där fick EFS-arna igen! Hör inte hemma i Svenska kyrkan!!

Etablissemanget inom Svenska kyrkan talar oftast om mångfald i Svenska kyrkan men när det kommer till praktisk handling så är mångfalden som bortblåst. EFS och den lågkyrkliga väckelsen (precis som exempelvis den högkyrkliga förnyelsen) är en oumbärlig del av Svenska kyrkan. Samarbetsavtalen skall inte sägas upp utan fler skall istället skapas. När alltfler församlingar inom Svenska kyrkan knappt går på styrfart och tappar terräng behövs den andliga vitalisering som de inomkyrkliga rörelserna kan ge.  Tyvärr så är många politiker helt främmande för denna realitet eftersom man inte själv har någon erfarenhet av dessa rörelser.  Jag har skrivit det tidigare, samarbetsavtalen ger bara vinnare. EFS har en stor potential att driva församlingsarbetet vilket kommer alla som bor kring samarbetskyrkan till godo. Det mest kända exemplet är St Clara kyrka i Stockholms domkyrkoförsamling  som drivs av EFS-föreningen St Claras vänner.

Det tål att på nytt upprepa vad Frimodig kyrka skriver i sin valplattform:

Frimodig kyrka är emot den stordrift av församlingsverksamheten som vi nu ser tydliga tendenser till. I stället bör Svenska kyrkan utnyttja sina olika idéburna rörelser för att församlingarna skall kunna fortsätta att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Modellen med samverkans- och samarbetsavtal mellan den lokala församlingen och EFS bör ligga till grund för liknande avtal med andra inomkyrkliga rörelser. På så sätt skulle det folkliga inflytandet stärkas och Svenska kyrkan finna vägar att fördjupa sin identitet som verklig folkkyrka.

Svenska kyrkan och ekumeniken

Av Jan-Anders Ekelund den 9 February 2013 om: Äktenskapet, Ärkebiskopen, EFS, Ekumenik, Frimodig Kyrka, Jesus, Partipolitisering, Svenska kyrkans identitet, Systerkyrkor i världen

Världens snabbaste växande lutherska kyrka Mekane Yesus i Etiopien bryter nu sina förbindelser med Svenska kyrkan beroende på Svenska kyrkans nya äktenskapssyn. Mekane Yesus kyrkan har tidigare varnat Svenska kyrkan, i ett brev till ärkebiskop Anders Wejryd , att detta drastiska besked kan komma ifall inte Svenska kyrkan ändrar sitt beslut. Wejryd antyder nu i tidningen Dagen att han mer eller mindre inte vetat om denna varning ifrån Mekane Yesus kyrkan.

Frimodig kyrka varnade för denna utveckling när beslutet togs på Kyrkomötet 2009. Svenska kyrkan har som en av sina identitetsmarkörer använt ordet brobyggarkyrka. Ända sedan biskop Natan Söderbloms dagar har ekumeniken varit ett prioriterat fält inom Svenska kyrkan. Varför har det varit det? Jo, därför att Jesus själv manar oss till enhet. Splittring är synd. Svenska kyrkan och andra västerländska kyrkor kan inte självsvåldigt ändra Kyrkans lära utan att det får konsekvenser i form av splittring.

Konsekvenserna kan bli enorma. Inte bara rent praktiskt för Svenska kyrkans och EFS folk just nu nere i Etiopien, utan frågan är framförallt vilka framtida följder detta kan få? När världens näst största lutherska kyrka vågar trotsa Svenska kyrkan, trots allt ekonomiskt stöd, så kan även mindre lutherska kyrkor gå samma väg. Svenska kyrkan har redan genom beslutet 2009 distanserat sig än mer ifrån de stora historiska kyrkorna.

Svenska kyrkan har skjutit ekumeniken i sank genom sitt beslut 2009. Hur har Svenska kyrkan och dess ledning tänkt reda upp detta? Kan det vara så att man egentligen inte bryr sig så mycket om kristen enhet innerst inne? Det viktigaste är att man får framstå som en progressiv kraft i det svenska sekulära samhället. De politiska partierna som styr på Kyrkomötet bryr sig inte. I min församling uteblir de partipolitiska företrädarna ofta ifrån ekumeniska samlingar. Kristen enhet är inget för dem.

Vi får se vad som händer. Erik Johansson styrelseledamot i Frimodig kyrka befinner sig just nu Etiopien för EFS räkning. Spännande att höra vad han har att säga när han kommer hem.

Likriktning och Centern

Av Jan-Anders Ekelund den 2 February 2013 om: Äktenskapet, Ärkebiskopen, Centern, EFS, Kyrkomötet, Partipolitisering

Veckans Kyrkans tidning (verkar enbart finnas i papperstidningen)  skriver om att Johannelunds teologiska högskola inte skall ges möjlighet att fullt ut, som det är nu,  utbilda präster som skall tjänstgöra i Svenska kyrkan. Det sista praktiska året måste man göra på Svenska kyrkans nya utbildningsinstitut.

Johannelund har varit föregångare med en integrering mellan teori och praktik tidigt på prästutbildningen istället för att den pastorala utbildningen (det praktiska hantverket) enbart ligger under sista året. Det är samma utveckling vi ser i många andra akademiska utbildningar. En tandläkarstudent får träffa på en riktig patient tidigt i studierna.

En klar fördel med Johannelunds utbildning är att den gett bredd och mångfald i Svenska kyrkan samtidigt som den varit trogen Svenska kyrkans bekännelse.  Den teologiska likriktningen riskerar att öka om utbildningsinstitutet skall sköta all pastoral utbildning. Risken finns naturligtvis också, precis som Johannelunds rektor Thomas Nygren säger, att EFS utvecklas till en egen evangelisk-luthersk kyrka. Ärkebiskop em Gunnar Weman är inne på samma linje. Återigen ser vi att avgörande beslut i Svenska kyrkan leder till likriktning och riskerar splittring.

Kyrkans tidning skriver också om Centerns nya idéprogram. Centern är tredje största gruppen i Kyrkomötet. Idéprogrammet är därför inte ointressant för Svenska kyrkan. Karin Perers, gruppledare för Centern på Kyrkomötet, tar avstånd ifrån både månggifte och platt skatt. Det tackar vi för men likväl så förs det en diskussion om månggifte i en av Kyrkomötes största grupper. Karin Perers är noga med att påpeka att hon är vald till ordförande i den kyrkopolitiska sektionen av partistyrelsen. Man skulle kanske tro att den senaste tidens händelser i partiet skulle ge Perers en insikt om att det är dags för Centern att lämna kyrkopolitiken. Nej, nej Perers vill att partiet skall utveckla begreppet ekohumanism vilket är förenligt med den kristna etiken och därmed legitimerar att ett sekulärt politiskt parti skall vara med i Kyrkomötet.

Centern ligger snubblande nära 4 % spärren i riksdagsvalet efter diskussionerna om idéprogrammet. Tänk om Europas rikaste politiska parti, enbart på riksnivå skall ha representation på Kyrkomötet. Det gäller att hålla sig kvar i kyrkan! Kyrkan har ingen spärr!

Hammarbykyrkan och “kyrkopolitiken”

Av Jan-Anders Ekelund den 5 January 2013 om: EFS, Ideellt arbete, Levande församlingar, Moderaterna, Socialdemokraterna

Svenska kyrkan och EFS har ett samarbetsavtal på många platser som går ut på att den lokala EFS missionsföreningen sköter en distriktskyrka inom ett pastorat. Det är en win win situation som uppstår. Engagerat kyrkfolk ifrån EFS tar hand om församlingslivet i ett distrikt samtidigt som EFS får ta del av Svenska kyrkans kontaktnät i samhället. I många av dessa församlingar finns ett sprudlande församlingsliv som verkligen kommer människorna i respektive område till godo.

Frimodig kyrka ser gärna mer av detta. I vårt förslag till valplattform skriver vi bland annat:

… Frimodig kyrka är emot den stordrift av församlingsverksamheten som vi nu ser tydliga tendenser till. I stället bör Svenska kyrkan utnyttja sina olika idéburna rörelser för att församlingarna skall kunna fortsätta att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Modellen med samverkans- och samarbetsavtal mellan den lokala församlingen och EFS bör ligga till grund för liknande avtal med andra inomkyrkliga rörelser. På så sätt skulle det folkliga inflytandet stärkas och Svenska kyrkan finna vägar att fördjupa sin identitet som verklig folkkyrka.
En bättre väg än sammanläggningar av församlingar är att samverka kring skilda administrativa frågor där förvaltningen blivit för betungande för den enskilda församlingen …

Bekymret är att Svenska kyrkan i framförallt Stockholms stift börjar vilja säga upp avtalen. Detta har skett i Akalla och Sätra. Nu är Hammarbykyrkans avtal på söder hotat. Skarpnäcks kyrkoråd vill säga upp avtalet.
Elisabeth Sandlund har skrivit en träffsäker ledare i Dagen. Det finns även en artikel i Kyrkans Tidning.

På facebook finns det en grupp som heter Rädda Hammarbykyrkan. Du har möjlighet att trycka på ”gilla” om du har Facebook.

Evangelium för Sverige

Av Anna Sophia Bonde den 5 October 2012 om: EFS, Kulturdebatt

Ibland får man syn på samma tanke på flera ställen och undrar då om det är den Helige Ande som försöker säga en något. Dels fick jag långt om länge nys om en läsvärd vision för Sverige som EFS missionsföreståndare Stefan Holmström publicerade mot slutet av sommaren i tidningen Dagen, alltså: EFS=Evangelium För Sverige. Där går han också självkritiskt tillrätta med sitt eget sammanhang:

EFS är i vissa avseenden vitalt: vi har en befriande betoning på att en kristens glädje springer ur det faktum att Gud gjort färdigt precis allt för oss genom Jesus, både i troslivets början, mitt och avslut. Vi får vila i dopets och nattvardens synliggjorda, utifrån kommande, evangelium. Det finns en längtan efter djupare liv och mer konsekvent lärjungaskap. Det finns entreprenörer. Vi har blivande präster med evangeliet i hjärtat och Gud i hågen.

Men vi är också gamla, trötta, fega, tvivlande och få. EFS glesnar på landsbygden. Vi anar att fler i Svenska kyrkan ser EFS som viktigt – men tar de initiativ så att EFS-rörelsen stärks? Vi bör för övrigt hitta någon form av stödmedlemskap för vår kallelse. Kommer EFS-föreningar i nära samarbete med kyrkoförsamlingar att föryngras och förstärkas så att det finns en bärkraftig EFS-part? Kommer den unga generationen, som ger oss mycket hopp, att vilja – och få – ta över EFS?

Artikeln är tänkvärd inte bara för efs:are utan för alla som längtar efter väckelse och liv.

Dessutom ser jag att det i dagarna startats en ny nätbaserad kulturtidskrift, som kort och gott heter Evangelium. Frånvaron av falsk blygsamhet verkar lovande! Initiativtagare är Sofia Lilly Jönsson, flitig bloggare och skribent i bl a Svenska Dagbladet. Även en av SvD:s litteraturrecensenter, Josefin Holmström, medverkar, samt Göran Greider (som bidrar med en nyskriven dikt) Ola Sigurdson och prästen Judith Fagrell. Frimodig kyrkas inspiratör Gabriel Fjellander är tidningens webbutvecklare. Särskilt nyfiken blir jag på ekonomijournalisten Carolina Johanssons intervju med ordföranden för strukturutredningen, Lars Johnsson och väntar nu ivrigt på inloggningsuppgifter så att jag kan fortsätta läsningen.

Jesusmanifestationen

Av Jan-Anders Ekelund den 12 May 2012 om: EFS, Frimodig Kyrka, Jesus

Idag är det dags för en ny Jesusmanifestation. Tusentals människor tågar genom Stockholms gator för att visa på att Jesus är relevant i deras liv. De första åren teg massmedia kring manifestationen. Nu ser vi en ändring på detta. I dagens Svenska Dagblad intervjuas Lennart Möller som är ordförande i ledningsgruppen. Lennart är också aktiv i Frimodig kyrka och sitter med i EFS riksstyrelse.

Nu har brevet kommit ifrån Etiopien!

Av Jan-Anders Ekelund den 13 January 2011 om: Äktenskapet, EFS, Ekumenik, Kyrkomötet, Svenska kyrkans identitet

Under senaste Kyrkomötet informerade Frimodig kyrka om ett brev som skulle komma till Svenska kyrkans ledning ifrån en av våra allra närmaste lutherska systerkyrkor nämligen Mekane-Yesus kyrkan i Etiopien.

Vi skrev följande i en särskild mening i betänkandet till Dan Sarkars motion om ekumenisk omorientering:

Särskild mening
Vi bejakar intentionen i motionen. Vi anser att utskottet är för överslätande i sin beskrivning av andra kyrkors reaktion på beslutet om enkönade äktenskap vid Kyrkomötet 2009. Beslutet har kraftigt försämrat de ekumeniska relationerna och vidgat avståndet mellan Svenska kyrkan och många andra kyrkor både inom den lutherska kyrkofamiljen och i en vidare gemenskap.
Vår största grannkyrka, den rysk-ortodoxa kyrkan har officiellt klippt banden med Svenska kyrkan.
Den Evangeliska Lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT), som vår kyrka har starka historiska band med, har gjort ett skarpt uttalande under året. Det står bl.a.: ”Som medlem i Lutherska världsförbundet svarar vi i ELCT att vår kyrka inte är beredd att ingå i utbyten som omfattar personer som lever i enkönade äktenskap eller som understödjer sådana äktenskap och deras legalisering. För att vara ännu tydligare: sådana personer är inte välkomna att arbeta inom Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka. Likaså avvisar vi varje form av övertalning, genom deras pengar och understöd.”
En annan stor luthersk kyrka som stått oss mycket nära under mer än 100 år är Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. Denna kyrkas kyrkomöte har beslutat att avbryta förbindelserna med Svenska kyrkan. Svenska kyrkan skall få ett år på sig att ändra sitt äktenskapsbeslut. Mekane Yesus-kyrkan har än så länge inte verkställt beslutet. Se vidare: www.eecmy.org/?page=!news&article=51
Mekane Yesus kyrkans vice president Dereje Jemberu sade följande på EFS årskonferens den 13 maj 2010 i Kalmar ”Vi vill inte dela predikostol med dem som har en teologi, som godtar enkönade äktenskap”.
Skarpa reaktioner har bl.a. också kommit ifrån våra systerkyrkor i Litauen, England, Kenya, Finland och Estland. För mer information gå in på http://kyrkligsamling.se/dodoma.pdf
Vi är allvarligt oroade över den splittring av Kristi kropp som uppstått genom vår kyrkas vägval.

Uppsala 2010-09-30

Jan-Anders Ekelund (FK), Kjell Petersson (FK) och Margit Borgström (kd)

Det vi sa viftades bort, bl.a. så trodde många att våra trossyskon i Etiopien inte skulle verkställa sitt beslut genom att inte sända brevet till Svenska kyrkan. Men nu har brevet kommit. I brevet kallas beslutet ett medvetet avsteg från bibelns auktoritet och luthersk identitet, och förhoppningen är att Svenska kyrkan ska ångra sig och böja sig för bibelns auktoritet. Man avbryter ännu inte förbindelserna men brevet är en mycket tydlig markering att Svenska kyrkan är på fel väg. Du kan läsa mer om brevet här.

DU FINNER HELA BREVET HÄR. Läs det gärna.

Dagen