Kontanthantering, Motion 2014:042

Berth Löndahl, Frimodig kyrkas ena ledamot från Lunds stift, har varit en flitig motionär. Hela nio (9!) motioner har hans underskrift i Kyrkomötet 2014. Imponerande.

Motion 42 om kontanthantering har Berth Löndahl som ensam undertecknare. Läs gärna motionen. Berth funderar kring kollekter, serveringsavgifter, gåvor och bidrag mm

Ekonomi- och egendomsutskottet hade uppgiften att skriva ett betänkande, och föreslår att motionen avslås. Motivering är att arbetet redan pågår.

Utskottet konstaterar att kyrkostyrelsens pågående projekt om kontanthantering verkar i motionen anda. Det har även utvidgats till att omfatta andra delar av kontanthanteringen utöver det som är kopplat till kollekthantering, såsom exempelvis insamlingsverksamhet och serveringsintäkter.
Inom projektet kartläggs, prövas, utvärderas och upphandlas olika alternativ till kontanthantering. Information om alternativa lösningar kommer löpande att publiceras på intranätet och de upphandlade tjänsterna kommer att erbjudas församlingar och pastorat.
Med anledning av ovanstående föreslår utskottet att motionen avslås.