Bloggposter på ämnet ÖKA:

Vilka väljer du? Närmast Jesus!

Av Jan-Anders Ekelund den 27 March 2013 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Jesus, Kyrkovalet 2013, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

vilka väljer du

 

Kyrkans tidning har gett ut en kyrkovalsbilaga. Innehållet kan man ha många synpunkter på. Den moderna teologin skall presenteras som en självklarhet för folket. Frimodig kyrka kan i alla fall glädja sig över att en av våra sympatisörer syster Marianne på Alsike kloster, omnämns som ett föredöme i sitt arbete med flyktingar. Tron får konsekvenser för Frimodig kyrka!

Grupperna har själva fått lägga in sig i en graf utifrån fyra parametrar  (sid 15). Frimodig kyrka har lagt sig närmast Jesus! Sossarna har varit ärliga och lagt in sig i det partipolitiska fältet. Hur POSK har tänkt är svårt att förstå!

Det finns också fem frågor på sid 15 där vi får klara besked. Kristdemokraterna ställer sig bakom strukturutredningen och vill behålla vigselrätten.  ÖKA säger på nytt att kyrkan kan styras av de politiska partierna fast svaret verkar vara något svävande.  Frimodig kyrka är den grupp som avviker tydligast ifrån Sverigedemokraterna, fyra av fem svar.

Motionera mera…..

Av Jan-Anders Ekelund den 30 July 2012 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, ÖKA, POSK, Struktur

Svensk kyrkans hemsida presenterar all motionerna till årets Kyrkomöte här. Mats Rimborg för statistik på Posk:s blogg. Ännu en gång visar det sig att Frimodig kyrka motionerar flitigast. Våra representanter på Kyrkomötet tar sitt uppdrag på allvar. Till årets Kyrkomöte är det färre motioner än vanligt. Höstens stora fråga är strukturutredningen. Frimodig kyrka är starkt kritisk till denna utredning som bestått av representanter ifrån de borgerliga regeringspartierna, (s) plus Posk. Många av våra motioner handlar just om utredningen. Det råder en stor samstämmighet mellan de nomineringsgrupper som ingått i utredningen kring dess innehåll. Detta innebär att de mycket sparsamt motionerat kring utredningen.

Den allra märkligaste motionen är en ifrån Bo Hanssons ÖKA. ÖKA framställer sig som partipolitiskt obundet men Hansson argumenterar för de politiska partiernas självklara existensberättigande på Kyrkomötet. Liknande tankar har Hansson framfört tidigare i andra sammanhang. Finns det mer än två partipolitiskt obundna alternativ på Kyrkomötet, Frimodig kyrka och Posk?

Det är tydligen värre att tycka fel än göra fel …

Av Jan-Anders Ekelund den 5 December 2010 om: Äktenskapet, ÖKA

Domkapitlet i Göteborg har som bekant avhandlat ett ärende där tre präster avsagt sig sig vigselrätten pga att Svenska kyrkan ändrat äktenskapsuppfattning. Tord Nordblom är präst i Kungälv och ordförande för FK i Göteborgs stift. Inom FK finns olika syn kring om man skall avsäga sig vigselrätten eller inte. Tord argumenterar väl för sin syn i den länkade artikeln till Kyrkans Tidning.

Yngve Kalin skriver på sin hemsida om ett annat ärende i samma domkapitel. En känd kyrkomötesledamot (ifrån en nomineringsgrupp som oftast tycker tvärt emot FK och gärna vill framstå som en garant för att alla skall vigas) och präst har blivit fråntagen sitt vigseluppdrag pga att han misskött det. Läs Yngves mycket tänkvärda artikel.

Här kan ni också läsa Yngves artikel:

Göteborgs domkapitel har fått syssla mycket med vigseluppdraget på sista tiden. Tre präster hade som bekant ansökt hos den ansvariga statliga myndigheten Kammarkollegiet att bli befriade från uppdraget som vigselförrättare i juridisk mening, som Svenska kyrkan ansökt om också för deras del helt i enlighet med Kyrkomötets beslut. Svenska kyrkan sökte i princip för alla präster – och alla fick ett personligt förordnande med namn och allt.
Men vad som är mindre bekant är att Domkapitlet också haft att hantera frågan om en kyrkoherde med viktiga uppdrag både i stiftet och på nationell nivå, som förrättat en olaglig vigsel genom att hinderprövningen inte längre var giltig. När man läser handlingarna är det ingen tvekan vem det är som äger frågan om vigseluppdraget. Det är staten genom Kammarkollegiet som “anmodar Svenska kyrkan att inkomma med yttranden” ibland med en så kort tidsfrist som 14 dar. Trossamfundet sänder ärendena till sin tillsynsnivå d.v.s. domkapitlen, för om Svenska kyrkan inte sköter sitt uppdrag tillfredställande kan hela uppdraget äventyras enligt § 3 Lagen om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund. Den ogiltiga vigseln gör att Svenska kyrkan anmodas redogöra för hur vigselverksamheten är organiserad, hur utbildning och fortbildning och löpande kontroll etc. går till.
Staten frågar, kyrkan svarar och staten beslutar till slut. Så är ordningen.
Domkapitlet svarar den 10 okt 2010 hur vigselverksamheten i stiftet är organiserad och skriver att det “ser allvarligt på att NN förrättat en vigsel trots att giltighetsdatum passerats för hindersprövningsintyget och har förståelse för att kammarkollegiet för en viss tid återkallar NN:s förordnande som vigselförrättare.”
Kammarkollegiets beslut kommer den 5 november. Den felande prästen skiljs från uppdraget att vara vigselförrättare och i motiveringen konstateras: “Rätten att förrätta vigsel innefattar myndighetsutövning av stor vikt eftersom vigseln har ingripande och vidsträckta rättsverkningar för enskilda människor.” … “Mot bakgrund av detta får NN anses ha misskött sitt uppdrag. Enligt Kammarkollegiets praxis leder misskötsamhet av detta slag till att förordnandet att vara vigselförrättare återkallas.” Som en liten upplysning läggs det till att återkallandet inte gäller “för en viss tid.” – men trossamfundet kan söka igen och då kommer Kammarkollegiet att pröva om personen har tillräckliga kunskaper.
Domkapitlets övriga svar faller Kammarkollegiet på läppen och det deklareras sonika “att Kammarkollegiet avstår från ytterligare åtgärder gentemot samfundet i anledning av händelsen.”
Domkapitlet släpper därmed frågan om den enskilde prästen. Det är väl rimligt, alla kan ju p.g.a. försummelser göra fel – men när de gäller de tre som ansökte om befrielse av uppdraget motsätter sig Domkapitlet en befrielse med motiveringen “att det inte är möjligt att ge dispenser” efter Kyrkomötets beslut i frågan, vilket också stärks av det “enligt regelverket inte är fråga om vigselplikt i Svenska kyrkan.”
Kammarkollegiets beslut är känt. Det är visst möjligt eftersom det inte finns “någon laglig skyldighet för en … befattningshavare att vara vigselförrättare inom samfundet.
Domkapitlet låter sig inte nöjas. Man utreder vidare och vid sammanträdet den 4 nov 2010 riktas kritik mot de tre prästerna (Som i tidningarna kallades allvarlig kritik) för att de använde sig av andra vägar än opinionsbildning “för att försöka åstadkomma en förändring”. Det anser inte Domkapitlet vara lojalt med Svenska kyrkan.
Med sådana skrivningar kan all opposition mot rådande ordningar avfärdas. Sanningen är väl tyvärr den, att det i dagens svenska kyrka är värre att tycka fel och verka för en förändring än att göra fel.
Hur ska man annars förstå Göteborgs domkapitel?

Frimodig kyrka – det verkliga alternativet, det visade sig vara sant

Av Jan-Anders Ekelund den 30 September 2010 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Kyrkomötet har nu pågått i tre dagar. Första dagarna under första veckan i en mandatperiod sker alltid olika val. De olika grupperna agerar då utifrån vissa givna parlamentariska regler. Genom valteknisk samverkan kan man tillskansa sig en större representation i olika organ än vad röstresultatet i valet gav. Ett politiskt spel, utspelas där man tar hjälp av matematiska beräkningar för att få så bra utdelning som möjligt. Eftersom det finns begränsat antal poster vinner vissa i spelet och andra förlorar. För många nya ledamöter så är det en helt ny värld som öppnas. Många far rent av illa av det maktspel som utspelas.

Följande block har bildats:

S+V

Miljöpartiet plus ÖKA

Regeringsalliansen: M + Fp(FISK) + Kristdemokraterna. Oklart om centern ingår eller står utanför alliansen. Jag har hört olika uppgifter om detta.

POSK går fram under egen flagg.

Självklart så står SD utanför all samverkan

Hur blir det då med Frimodig kyrka? Frimodig kyrka kan inte av egen kraft ta sig in i utskotten, valberedningen, kyrkostyrelsen och nämnderna ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar. Vi har 13 mandat, för att inte vara beroende av ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar krävs 16 mandat. Ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar, så måste vi också göra det för att bli representerade.

Frimodig kyrka kännetecknas av två saker:

1. Vi vill stå för klassisk kristen tro
2. Vi är partipolitiskt obundna

Två naturliga samverkansmöjligheter finns.

1. POSK och ÖKA eftersom de är partipolitiskt obundna
2. Krisdemokraterna eftersom de i valrörelsen sa att de var både partipolitiskt obundna och ville stå för klassisk kristen tro.

POSK och ÖKA tackade nej. POSK pga av att de inte vann något på det och ÖKA av teologiska skäl. Denna samverkansmöjlighet har i praktiken aldrig varit aktuell.

Därför har Kristdemokraterna varit den naturliga samverkansparten. Vi uppskattade att KR (Kd heter så i kyrkan!) så tydligt i valet sa sig vara partipolitiskt obundna och ville stå för klassisk kristen tro. Vi har också känt en stor samhörighet med många i KR-gruppen. Genom en valteknisk samverkan kunde vi få två ordinarie och två ersättarplatser i Kyrkostyrelsen. Detta hade varit ett stort framsteg för klassisk kristen tro. Vi erbjöd KR tre av de fyra platserna. KR har dock avböjt detta och vill istället samverka med regeringsalliansen. Genom detta får man enbart två personer i kyrkostyrelsen (en ordinarie plus en ersättare).

Vi hade en historisk chans att få två plus två personer som säkert stod för klassisk kristen tro i kyrkostyrelsen. Det är obegripligt att KR sumpar denna chans och istället väljer regeringsalliansen.

Hur skall KR kunna förklara för sina väljare, även i nästa val, att man är partipolitiskt obundna när man samverkar med regeringsalliansen istället för med FK?

Hur skall KR förklara för väljarna att man vill stå för klassisk kristen tro när man föredrar de politiska partierna framför FK?

Hur skall KR förklara att man väljer det samarbete som gav sämst utfall nominellt?

Flera i KR-gruppen har djupt beklagat det inträffade.

Genom detta ställs Frimodig kyrka utanför ordinarie platser i utskotten, platser i Kyrkostyrelsen och i de nationella nämnderna. Det är bara att konstatera att vi fattades tre mandat. FISK har 13 mandat som vi, ÖKA och Miljöpartiet har 8 mandat. Alla tre grupperna blir representerade i kyrkostyrelsen, har ordinarie platser i utskotten och kommer in i nämnderna.

Vi förlorade spelet. Men en sak har blivit tydlig: Det var sant det vi sade i valrörelsen, vi är det verkliga alternativet. Efter nästa val tar vi oss in i utskott och kyrkostyrelse av egen kraft. Det känns också skönt att inte vara uppbunden av någon mer än Kyrkans Herre.

Dagen och Världen idag skriver också om kyrkomötet.

Tillägg, både Världen idag och Dagen har artiklar om det inträffade

Debatt i domkyrkan, 14:e september

Av Per-Olof Hermansson den 19 September 2009 om: Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

I måndags deltog jag i en debatt i Domkyrkan. Debatten leddes av Jonas Eek, som var en föredömlig debattledare. Stringent, saklig, rättvis, inte tendenciös. T.o.m fixade han en digitalklocka med tydliga tidssiffror så att vi kunde hålla tiden på våra inledande inlägg, då vi fick två minuter.

Det var en rapp debatt, med många olika moment, till stor del debattledarens och uppläggets förtjänst.

Efter min presentation (ca 1.30 minuter) så fick också jag ta ställning till en fördom om vår nomineringsgrupp. “Är ni inte bara en täckmantel för konservativa krafter?” Mitt svar var att vi inte är konservativa. Konservativ är att hålla fast vi saker och ordningar bara för att de är gamla, och att man inte vill förändra. Men Frimodig kyrka är inte konservativa: Vi vill verkligen förändra kyrkan, vi vill riva ner och bygga upp på nytt, vi vill reformera kyrkan.

(more…)

FRIMODIG KYRKA är det verkliga alternativet

Av Jan-Anders Ekelund den 16 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Nu står det klart Frimodig kyrka är det verkliga alternativet i kyrkovalet. Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)har gjort en undersökning som tydligt visar detta. SEA har intervjuat alla toppkandidaterna för nomineringsgrupperna till kyrkomötet inför kyrkovalet. Läs om undersökningen i Världen idag och Dagen.

Smakprov ur undersökningen:

Hur många ställer upp på att Bibeln är Guds ord och utgör grunden för kyrkans tro och liv? (Vår kyrkoordnings första paragraf är tydlig med detta – inte konstigt eftersom vi är en Luthersk kyrka där bibelordet är normerande)

Centern 22%
Folkpartiet (FISK): 17%
Frimodig kyrka: 100%
Kd: 64%
Kyrklig samverkan i Visby (1 person): 100% (inget rikstäckande parti)
Miljöpartiet: 0%
Moderaterna: 14%
POSK: 38 %
Lokalt parti Skanör-Falsterbo: 0%
Socialdemokraterna: 0%
SPI: 50%
Sverigedemokraterna: 40%
Vänstern: 0%
ÖKA: 0%

Flera grupper har i valet hävdat att de står för klassisk kristen tro fullt ut. Ta själv del av alla tillgängliga tabeller och se om det stämmer. Frågorna finns här också.

Läs också vad SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson och Lukas Berggren (som varit ansvarig för studien) skriver i sitt pressmeddelandet. Stefan är aktiv i EFS Betlehemskyrkan i Stockholm plus att han själv varit ledamot i kyrkomötet under en mandatperiod.

Tryck på read more:

(more…)

Vem önskar en sluten och död kyrka?

Av Per-Olof Hermansson den 15 September 2009 om: Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Frimodig kyrka deltar mycket aktivt i debatten i olika tidningar. Här kan du läsa vad Inger Lindskog skrivit i Trollhättans tidning.

Tryck på read more för att läsa

(more…)

Vad vill de olika nomineringsgrupperna?

Av Jan-Anders Ekelund den 15 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

bohusläningen

En av de bättre sammanställningarna av vad de olika nomineringsgrupperna vill i kyrkovalet har Bohusläningen gjort.

Företrädare för alla grupperna har fått svara på tre grågor. Folkpartiet(FISK) hävdar att de är ensamma om att stödja rätten till fri församlingstillhörighet. Det är absolut inte sant. Frimodig kyrka hävdar detta också. Det är roligt att även moderaterna numera står upp för detta. Det har inte varit någon självklarhet tidigare.

Nomineringsgrupperna svarar om samlevnad inför kyrkovalet

Av Jan-Anders Ekelund den 31 May 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Äktenskapet, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna

Alla nomineringsgrupperna har fått svara på frågor om samkönad samlevnad på Lets talk about loves blogg inför kyrkovalet.
Det är inte alltid så enkelt att svara ja eller nej på alla frågor, därför måste vissa tillägg få göras på en del frågor. Tillvaron är inte alltid så enkel, att allt är ja eller nej. Men man måste förundras över varför en av grupperna behöver så väldigt många ord för att få fram sin ståndpunkt. Men trots många ord kvarstår frågan, vad kommer POSK:s kandidater att verka för när de blivit valda? Väljarna har rätt att få veta vad de olika grupperna står för i den mest brännande av alla frågor. Svenska kyrkan är på väg att ändra lära i en så viktig fråga som äktenskapet. Väljarna måste få tydliga besked.

Den finske biskopskandidaten Henrik Perret berör dessa frågor på ett bra sätt när han kommenterar utnämningen av Eva Brunne som biskop i Stockholm.

Henrik Perret skriver: Det är kanske inte politiskt korrekt att nämna detta. Ändå nämner t.ex. MTV:s nyhetssida det, och uppenbart också därför att man förstår att det inte låter sig förenas med vad som traditionellt betecknas som kristen trosuppfattning. Jag tror nog att “vanliga människor” någonstans i sitt innersta inser att detta inte kan vara ett rätt kristet spår, oberoende vilka rättigheter lagstiftningen ger.

Partipolitik i kyrkan helt ok för ÖKA!

Av Jan-Anders Ekelund den 9 April 2009 om: Kyrkovalet 2009, ÖKA

I årets kyrkomötesval ställer ytterligare två partipolitiskt obundna nomineringsgrupper upp förutom Frimodig kyrka, det är POSK och ÖKA (ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla). ÖKA står fullt ut för modernistisk liberalteologi. Men man har av principiella skäl stått upp för att vara partipolitiskt obunden. Trots att det finns stora teologiska skillnader mellan de tre grupperna, kan vi ändå känna en samhörighet pga att vi alla tre vill avskaffa partipolitiseringen i Svenska kyrkan.

Men i söndags avslöjade sig ÖKA, den partipolitiska obundenheten är inte speciellt viktig. Frimodig kyrkas vice ordförande i Strängnäs stift fick brev av ÖKA:s Nils Kaiser, efter det att han på POSK:s valblogg i mycket milda ordalag ifrågasatt varför inte POSK tar ställning i frågan om samkönade äktenskap. Anklagelser om kvinnoprästmotstånd och homofobi utdelas vitt och brett ifrån en av ÖKA:s ledande företrädare. Men hans uttalande om partipolitiseringen är häpnadsväckande. Här följer ett utdrag ur brevet:

He Simon!
Jag såg dina inlägg på http://poskvalblogg.blogspot.com/. Skall man rösta på POSK eller inte?

……………………………………

Visst kan du fråga efter vad kandidater tycker och kryssa dessa, men om personen inte kryssas in då tillfaller din röst ändå posk och då kan det bli så att tex en kvinnoprästmotståndare och homofob kommer in.

Det finns endast ett politiskt obundet parti som är för könsneutralt äktenskap och att kvinnor kan vara präster och det är ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (öka). Samtliga på våra listor måste ställa upp på bla dessa viktiga frågor.
Jag ser att du bor i Örebor (Strängnäs stift) och där tror jag inte att vi har några kandidater där. (Jag mailar vår ordf Bengt Kristiansson, han vet mer exakt)

Om ÖKA inte ställer upp hos dig är socialdemokraterna ett betydligt bättre val än posk. Visst är de partipolitiskt bundna, men accepterar fullt ut könsneutralt äktenskap och att kvinnor kan vara präster. I Göteborgs kyrkliga samfällighet har vi en valteknisk samverkan med s, fisk och c och det fungera mycket bra. Jag har inte märkt av någon styrning från moderpartiet.

Gott att du engagerar dig. Kanske att du skall starta en lokal ÖKA-förening i Örebro?

Nils
ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla
www.oppenkyrka.se

Senare på dagen kommer också brev ifrån ÖKA:s ordförande Bengt Kristiansson:

Hej!

Instämmer i allt vad Nils skriver.
Det är fullt möjligt att vi kommer att ha listor både till kyrkomötet och till stiftsfullmäktige i höstens val. Vår lokalförening i Vingåker jobbar med detta. Du kommer att se resultatet på vår hemsida när valet närmar sig.

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA)
Bengt Kristiansson