Kyrkbröllop JA – vigselrätt NEJ

I Frimodig kyrkas valplattform inför kyrkovalet står det under rubriken Äktenskap – tro och sexualitet följande: ….Om riksdagen inför en könsneutral äktenskapslagstiftning bör Svenska kyrkan lämna ifrån sig vigselrätten.

Riksdagen har nu infört en könsneutral äktenskapslagstiftning. FRIMODIG KYRKA vill därför, liksom en lång rad av Svenska kyrkans biskopar, att obligatoriskt civiläktenskap införs. Den ordnigen gäller i många länder och blir allt mer naturlig även i Sverige, eftersom kyrkan är skild ifrån staten. De kristna kyrkorna erbjuder förbön och välginelse åt man och kvinna som gifter sig men styr inte över lagstiftningen. Under många år gällde att Svenska kyrkan genom lagen var skyldig att viga. Den bestämmelsen har nu upphört. Någon automatisk rätt att viga gäller inte heller längre. Svenska kyrkan måste som alla andra samfund ansöka om tillstånd att viga. Biskoparna, liksom Frimodig kyrka, menar att tiden är mogen för ett uppbrott. Kyrkan ska inte dras in i det civilrättsliga avtalet som ingås av ett par. Kyrkan ska i stället erbjuda en gudstjänst till makarna. Det är den gudstjänsten vi känner igen som kyrkbröllop.

Alltså: Håll isär civilregistreringen, en ordning som kan vara hur enkel eller utbroderad som helst, och kyrkbröllopet. Det hjälper kyrkan att fokusera på att vara kyrka, att frimodigt peka på det stöd som Gud ger man och kvinna i äktenskapet. Det hjälper samtidigt samhället att genom statlig lagstiftninng ta sitt rättsliga ansvar för par som bestämt sig för att dela livet. Andra länder har prövat det i många år. Det fungerar alldeles utmärkt.

aktenskapet