Slopa arvoderingarna!

Av Jan-Anders Ekelund 13 October 2012 om: Arvoden, Efterföljelse, Frimodig Kyrka, Ideellt arbete

Jag har tidigare skrivit om att vi slopat arvoderingarna till kyrkorådsledamöterna i Örby-Skene församling. Frimodig kyrka i Göteborgs stift motionerar nu om att slopa arvodena i stiftsfullmäktige. Argumenteringen är densamma i båda fallen.

Här följer motionen:

Motion till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.
Det har gått ett drygt decennium sedan relationerna mellan kyrkan och staten ändrades. Statskyrkosystemet är borta och Svenska kyrkan är inte längre en del av den s.k. ”offentliga sektorn” utan ett fritt trossamfund. Steg för steg blir det tydligare att också Svenska kyrkans arbete och verksamhet är en del av det idéburna folkrörelsearbetet som varit så utmärkande för livskraftiga rörelser i vårt land.
Av ekonomiska skäl, men också av ideologiska, bygger mer och mer av det lokala arbetet på ideella krafter. Församlingens grundläggande uppgift enligt Kyrkoordningen, den att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, utförs idag mer av män och kvinnor i församlingen som helhet, och mindre av avlönad personal. Antalet anställda är fortfarande stort, men ofta betonar vi de anställdas roll som möjliggörare och inte uteslutande som utförare. Tjänster i församlingarna lämnas vakanta eller dras in. Stiftet har under flera år erbjudit ganska omfattande kurser i syfte att uppmuntra församlingarna att utarbeta utvecklingsplaner för arbetet med de ideella i församlingen. Det har inte varit utan framgång. De ideella får hjälp, handledning och uppmuntran i sina uppgifter, men de skall inte behöva ha egna kostnader för sitt engagemang, och de är per definition inte arvoderade.
Frimodig kyrka anser att det synsättet också kan tillämpas på de förtroendevalda. I synnerhet som Svenska kyrkan nu inte längre är en del av den offentliga sektorn utan ett fritt trossamfund. Begreppet kyrkokommun använder vi inte längre. Många församlingar har aldrig arvoderat varken ledamöter i kyrkofullmäktige eller kyrkoråd. Sammanträdet har ansetts vara ett av många exempel på viktiga ideella engagemang i församlingen. På senare tid har andra församlingar beslutat att upphöra med sammanträdesarvoden. Det har ansetts konsekvent när sämre ekonomi gjort det nödvändigt med nedskärningar på alla områden, eller som en markering av att man som förtroendevald är en del av församlingens ideella medarbete.
Detta bör nu tydliggöras även på stiftsnivå när det gäller stiftsfullmäktiges tre årliga sammanträden. Årlig kostnad för stiftsfullmäktiges arvoden torde ligga på drygt 250.000 kr, eller 1 miljon under mandatperioden. Nog kan vi använda dessa medel bättre än att stoppa dem i våra egna fickor! Göteborgs stift har i sitt prioriteringsbeslut bestämt sig för att satsa på ett teologiskt kunskapslyft. Det lyftet bör också ledamöterna i stiftsfullmäktige kunna få del av. Frimodig kyrka är gärna med och utarbetar utbildningsprogrammet för ett sådant lyft.

Efter sedvanlig beredning föreslår vi

att stiftsfullmäktige 2013 beslutar att till nästkommande mandatperiod upphöra med sammanträdesarvoden till stiftsfullmäktiges ledamöter, för att i stället använda motsvarande medel, eller mer, till ett under hela mandatperioden tydligt utarbetat och målinriktat teologiskt kunskapslyft för dem som är valda med förtroende till stiftsfullmäktige.

Tord Nordblom
tillsammans med Daniel Bennsten, Luca Cesarini, Eva Berntson- Gärtner, Berit Simonsson