Strukturutredningen på nytt

Av Jan-Anders Ekelund 30 May 2010 om: Frimodig Kyrka, Struktur, Svenska kyrkans identitet

Under det senaste dygnet har Frimodig kyrkas kyrkomötesgrupp träffats. Bl.a. så hade vi en enkel dragning om strukturutredningen. Ni har tidigare kunnat läsa en presentation här på bloggen och i Kyrkans tidning av utredningen.

På bloggen Stillsam ges en mycket god analys av utredningen, under rubriken Kortspel om kyrkans framtid.

Utredningen berättar om vad den tycker organsiationen skall åstadkomma. Man skriver att: den organisatoriska utformningen av kyrkans lokala nivå utifrån skiftande
förhållanden ska
• ge förutsättningar för bred delaktighet, ansvarstagande och gemenskap
• bidra till tydlig ansvarsfördelning
• bidra till långsiktig ekonomisk bärkraft
• ge förutsättningar för en god arbetsmiljö

Annars levde jag i övertygelsen om att kyrkans organsiation skulle möjliggöra för kyrkan att fira gudstjänst, undervisa och bedriva diakoni och mission. Enligt kyrkoordningen är uppgiften att människor ska komma till tro…