Bloggposter på ämnet Moderaterna:

Moderaterna drar sig ur.

Av Jan-Anders Ekelund den 26 August 2011 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Moderaterna, Partipolitisering, Socialdemokraterna

Moderaterna dra sig ur kyrkovalet på stifts- och riksnivå. Beslutet i partistyrelsen var väntat och efterlängtat. Det fanns ingen möjlighet längre, för det partiet i svensk politik, som främst betonar en avpolitisering av samhället att ställa upp i ett val i ett trossamfund. Förhoppningsvis så är nu proppen ur flaskan, de politiska partierna drar sig ur trossamfundet Svenska kyrkan. Men hur mycket vågar vi hoppas på att de andra följer efter? Centern och socialdemokraterna har inga avsikter att dra sig ur, även om det finns krafter även i dessa partier som inser det orimliga i nuvarande system. Kristdemokraterna vet man inte var man har. Jag har skrivit om detta tidigare. Nu har t.o.m. partisekreteraren Acko Ankarberg-Johansson medverkat vid Kristdemokraterna i Svenska kyrkans senaste årsmöte. Hon yttrade följande: – Svenska kyrkan måste se till att fler av dess medlemmar går och röstar i kyrkovalen. Och genom ert och andras arbete ökar kristdemokratins betydelse i samhället. Men idag gläds vi över moderaternas beslut och hoppas på en fortsättning ifrån de andra riksdagspartierna.
Frimodig kyrka kommer att fortsätta att argumentera för en partipoltisk fri kyrka. För eller senare kommer vi att få rätt!

Jag känner flera mycket kompetenta moderater som är välkomna att fortsätta som kyrkligt förtroendevalda för Frimodig kyrka. Ni är välkomna!!

Här kan ni läsa motionen till moderatstämman:

För drygt 10 år sedan avslutades en flera hundra år lång tradition där stat och kyrka var fast knutna till varandra; Svenska kyrkan upphörde att vara statskyrka. Vissa delar av förändringen är dock mer formell än reell. Även om förändringen av grundlagen och kyrkoordningen gjorde tydligt att stat och kyrka skulle separeras så kan man skönja att politiseringen av kyrkan snarare stärkt under dessa tio år. Vi moderater bör ta initiativet att låta Svenska kyrkan bli den fria och partipolitiskt oberoende kyrka som den är ämnad att vara.

Moderaterna har under lång tid verkat för att stärka det civila samhället, dvs. familjer, frivilliga gemenskaper, oberoende organisationer och institutioner. Mot den bakgrunden är det naturligt att även verka för en fri och oberoende svensk kyrka. Synen delas också av en stor del av partiets medlemmar och sympatisörer. Svenska kyrkan är inte längre statskyrka och medlemskapet är frivilligt. Precis som för andra samfund står det var och en fritt att vara med, antingen som engagerad och aktivt troende, eller som en stödjande medlem därför att man tycker att kyrkan gör en viktig insats. Det finns därför ingen anledning att ha kvar ett valsystem vars huvudsakliga syfte tycks vara att säkerställa politiskt inflytande. Lika lite som någon av oss skulle komma på tanken att kräva politiska val till Röda korset, Greenpeace eller till andra kyrkor och samfund bör vi ej heller göra det när det gäller val till Svenska Kyrkan.

Ett annat skäl för Moderaterna att lämna kyrkovalen är att vi i grunden vill skilja på det sekulära och det religiösa. Att staten bör vara sekulär finns det en stor politisk enighet om. Men att kyrkan bör vara ett trossamfund utan påverkan av partipolitiska strukturer och ideologier verkar i realiteten vara svårare för politiker att acceptera. Det är antagligen därför de politiska partierna fortfarande styr kyrkan. Och de politiska partierna kan, genom att de har majoritet i kyrkomötet, även forma kyrkans teologiska profil och dess ställningstaganden i etiska frågor. Detta är en rest och kvarleva från statskyrkans tid. Denna sammanblandning av kyrka och partipolitik sticker ut särskilt som det endast är ett enda av Sveriges alla trossamfund som styrs på detta sätt. Och vi får inte glömma att det finns ett egenvärde att kyrkan kan vara en stark röst vid sidan om politiken – detta även om dess företrädare inte alltid företräder ståndpunkter som är moderata eller borgerliga.

Det finns många moderater som gör goda insatser i sina uppdrag i Svenska kyrkan. De insatserna blir inte mindre värda för att Moderaterna som parti skulle avstå från att ställa upp i kyrkovalet – tvärt om. Även om inte Moderaterna som parti ställer upp i kyrkovalet kommer det naturligtvis alltid finnas gott om moderater som vill vara med utveckla kyrkan.

Den lag som reglerar kyrkans förhållande till staten – lagen om Svenska kyrkan – fastställer att Svenska kyrkan ska vara evangelisk-luthersk, demokratisk och rikstäckande. Att den ska vara demokratisk har av flera rikstäckande politiska partier tagits som inteckning för inblandning i kyrkans angelägenheter. Men att en förening eller kyrka är demokratisk uppbyggda handlar om att ge medlemmarna möjlighet att göra sin röst hörd i kyrkan. Detta både kan och bör ske utan att vi, Moderater och andra stora rikstäckande partier, styr kyrkans inre liv.

Det är tid att fullfölja separationen mellan stat och kyrka. I vårt moderna samhälle, där myndigheter, stat och kommun är sekulära borde det vara självklart att de politiska partierna inte har makten i kyrkan. För alla som anser att kyrkan har en viktig roll i samhället borde det också vara en självklarhet att det är Svenska Kyrkan, med dess medlemmar, själv som ska organisera den demokratiska verksamheten på det sätt som den själv anser vara bäst.

Vi moderater bör, som parti, lämna kyrkan på ett ansvarsfullt sätt. Genom att redan nu, år 2011, deklarera att vi inte avser att delta i kyrkovalet 2013 sätter vi också en positiv press på de andra partierna att lämna kyrkovalet.

Med hänsyn till ovanstående yrkar vi att stämman beslutar

att Moderata Samlingspartiet inte ska delta i val till Svenska Kyrkan.
att Moderata Samlingspartiet i Örebro län antar motionen som sin egen, samt
att Moderata Samlingspartiet i Örebro län vidaresänder motionen till partistämman.

Elisabeth Svantesson Oskar Öholm

Även Dagen och Kyrkans tidning skriver om den moderata partistyrelsens beslut.
Även Elisabeth Sandlund skriver om det på ledabloggen i Dagen.

Volontäråret – hänger de andra på?

Av Jan-Anders Ekelund den 18 December 2010 om: Centern, Frimodig Kyrka, Levande församlingar, Moderaterna, Organisation, POSK, Socialdemokraterna, Struktur

Kommer de andra nomineringsgrupperna att följa Frimodig kyrkas exempel att ta Kyrkans ungas vädjan på allvar och skänka en del av det rikligt tilltagna mandatstödet för att rädda volontäråret? Självklart så har de mindre grupperna svårare för att göra detta jmf med de större. De stora grupperna s, m, c och posk har naturligtvis ett extra stort ansvar.

Nomineringsgruppernas församlingssyn, synen på frivillighet och synen på rekrytering av kyrkliga medarbetare etc kommer att vara avgörande för hur man kommer att hamna i denna fråga. Vi borde ha lämnat hela det kommunalkyrkliga tänkandet bakom oss och istället tänka på hur vi på bästa sätt kan bygga levande församlingar. Volontäråret eller som det tidigare hette diakonalaåret ligger väl i linje med ett positivt församlingsbyggande.

Frimodig kyrka skriver följande i sin valplattform om församlingen:

Församlingen – trons hem FRIMODIG KYRKA vill att det avspeglas i alla beslut att församlingen är basen i Svenska kyrkan. En huvuduppgift blir därför att bygga levande församlingar där människor kan komma till tro på Jesus och växa som kristna. Församlingarna skall ta människors andliga sökande på djupaste allvar och visa dem på den kristna tron. Detta är en förutsättning för att kunna fylla de tomma kyrkorna igen. Församlingarna måste få präglas mycket mer av andligt liv och mindre av byråkratiskt krångel. Församlingen är också viktig för att skapa gemenskap människor mellan. Detta sker alltifrån den stora gemenskapen i gudstjänsten till den lilla gemenskapen i smågrupper. En ökad delaktighet, med stora inslag av ideellt arbete, ökar också gemenskapen i församlingarna. Lösningen på problemet med övertaliga kyrkor är inte i första hand utförsäljning, utan att se till att de fylls av liv och gudstjänst. FRIMODIG KYRKA önskar se en frimodig tro i Svenska kyrkan, så att tomma kyrkor kan fyllas på nytt!

Följande tidningar har skrivit om Frimodig kyrkas initiativ:

Dagen
Världen idag
Kyrkans tidning
Beakta speciellt vad (S)-ledaren Olle Burell säger i Världen idag. Spännande att se var (S) hamnar.

Frimodig kyrka – det verkliga alternativet, det visade sig vara sant

Av Jan-Anders Ekelund den 30 September 2010 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Kyrkomötet har nu pågått i tre dagar. Första dagarna under första veckan i en mandatperiod sker alltid olika val. De olika grupperna agerar då utifrån vissa givna parlamentariska regler. Genom valteknisk samverkan kan man tillskansa sig en större representation i olika organ än vad röstresultatet i valet gav. Ett politiskt spel, utspelas där man tar hjälp av matematiska beräkningar för att få så bra utdelning som möjligt. Eftersom det finns begränsat antal poster vinner vissa i spelet och andra förlorar. För många nya ledamöter så är det en helt ny värld som öppnas. Många far rent av illa av det maktspel som utspelas.

Följande block har bildats:

S+V

Miljöpartiet plus ÖKA

Regeringsalliansen: M + Fp(FISK) + Kristdemokraterna. Oklart om centern ingår eller står utanför alliansen. Jag har hört olika uppgifter om detta.

POSK går fram under egen flagg.

Självklart så står SD utanför all samverkan

Hur blir det då med Frimodig kyrka? Frimodig kyrka kan inte av egen kraft ta sig in i utskotten, valberedningen, kyrkostyrelsen och nämnderna ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar. Vi har 13 mandat, för att inte vara beroende av ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar krävs 16 mandat. Ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar, så måste vi också göra det för att bli representerade.

Frimodig kyrka kännetecknas av två saker:

1. Vi vill stå för klassisk kristen tro
2. Vi är partipolitiskt obundna

Två naturliga samverkansmöjligheter finns.

1. POSK och ÖKA eftersom de är partipolitiskt obundna
2. Krisdemokraterna eftersom de i valrörelsen sa att de var både partipolitiskt obundna och ville stå för klassisk kristen tro.

POSK och ÖKA tackade nej. POSK pga av att de inte vann något på det och ÖKA av teologiska skäl. Denna samverkansmöjlighet har i praktiken aldrig varit aktuell.

Därför har Kristdemokraterna varit den naturliga samverkansparten. Vi uppskattade att KR (Kd heter så i kyrkan!) så tydligt i valet sa sig vara partipolitiskt obundna och ville stå för klassisk kristen tro. Vi har också känt en stor samhörighet med många i KR-gruppen. Genom en valteknisk samverkan kunde vi få två ordinarie och två ersättarplatser i Kyrkostyrelsen. Detta hade varit ett stort framsteg för klassisk kristen tro. Vi erbjöd KR tre av de fyra platserna. KR har dock avböjt detta och vill istället samverka med regeringsalliansen. Genom detta får man enbart två personer i kyrkostyrelsen (en ordinarie plus en ersättare).

Vi hade en historisk chans att få två plus två personer som säkert stod för klassisk kristen tro i kyrkostyrelsen. Det är obegripligt att KR sumpar denna chans och istället väljer regeringsalliansen.

Hur skall KR kunna förklara för sina väljare, även i nästa val, att man är partipolitiskt obundna när man samverkar med regeringsalliansen istället för med FK?

Hur skall KR förklara för väljarna att man vill stå för klassisk kristen tro när man föredrar de politiska partierna framför FK?

Hur skall KR förklara att man väljer det samarbete som gav sämst utfall nominellt?

Flera i KR-gruppen har djupt beklagat det inträffade.

Genom detta ställs Frimodig kyrka utanför ordinarie platser i utskotten, platser i Kyrkostyrelsen och i de nationella nämnderna. Det är bara att konstatera att vi fattades tre mandat. FISK har 13 mandat som vi, ÖKA och Miljöpartiet har 8 mandat. Alla tre grupperna blir representerade i kyrkostyrelsen, har ordinarie platser i utskotten och kommer in i nämnderna.

Vi förlorade spelet. Men en sak har blivit tydlig: Det var sant det vi sade i valrörelsen, vi är det verkliga alternativet. Efter nästa val tar vi oss in i utskott och kyrkostyrelse av egen kraft. Det känns också skönt att inte vara uppbunden av någon mer än Kyrkans Herre.

Dagen och Världen idag skriver också om kyrkomötet.

Tillägg, både Världen idag och Dagen har artiklar om det inträffade

Vem får tillgång till Svenska kyrkans lokaler?

Av Jan-Anders Ekelund den 17 September 2010 om: Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Folkkyrka, Frimodig Kyrka, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

I Kyrkans tidning presenteras en undersökning om hur olika församlingar ställer sig till att upplåta lokaler till Sverigedemokraterna. Att frågan överhuvudtaget kommer upp beror på det valsystem vi har i Svenska kyrkan. Genom direktvalssystemet till kyrkomötet har (s), (m), (fp) o (kd) släppt in Sverigedemokraterna i kyrkomötet. Det var dessa partier som på 1999 års kyrkomöte röstade genom direktvalssystemet. Vi var många som varnade för konsekvenserna. En av konsekvenserna är att invandrarfientliga Sverigedemokraterna hamnade i kyrkomötet. Vi är många som är överrens om att invandrarfientliga åsikter inte har kyrkomötet eller i kyrkliga lokaler att göra. Men kan vi stänga ute en av kyrkomötets nomineringsgrupper ifrån våra kyrkliga lokaler? Det blir genom detta alltmer tydligt att det är orimligt att använda de politiska partierna som nomineringsgrupper inom Svenska kyrkan. Låt oss så fort som möjligt få ett annat system, då blir vi också av med Sverigedemokraterna.

Men det allra märkligaste i artikeln var det som Adolf Fredriks församling i Stockholm uttalar: ”Vi hyr inte ut till dem som står i strid med kyrkans värderingar. Detta gäller även kyrkliga organisationer som har diskriminering på agendan, som exempelvis arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse och Societas Sanctae Birgittae.”
Hur kan man komma på tanken att utestänga två genuina inomkyrkliga rörelser ifrån kyrkans lokaler? Hur kan man påstå att dessa rörelser diskriminerar? Som alla vet så råder det olika meningar om ämbetet i Svenska kyrkan. Frimodig kyrkas linje är klar: Försoning är den enda framkomliga vägen. Adolf Fredriks väg är fullständigt kontraproduktiv för Svenska kyrkan. Det finns också helt andra sammanhang som fördömt aKF och SSB under de senaste dagarna. Men för mig blir det helt orimligt när folk och sammanhang som vill kalla sig svenskkyrkliga fördömer och vill stänga ute andra kristna som vill ta Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära på fullaste allvar.

En fråga till Adolf Fredriks kyrkoråd: Hur kan man kalla sig för folkkyrka när man stänger ute det allra trognaste kyrkfolket?

Dagen har också en artikel i samma ämne.

Per Schlingmann

Av Jan-Anders Ekelund den 23 February 2010 om: Frimodig Kyrka, Moderaterna

Moderaternas partisekreterare försöker förklara konststycket i Dagen att man ställer upp i kyrkovalet. Han säger “”Vi menar att religion och politik ska skiljas åt”, men ändå ställer hans parti upp i ett trosamfunds val.
Han ger sin syn på vad han sa i den moderata kyrkomötesgruppen inför hösten omröstning om enkönade äktenskap. – Nej, inte alls. Det var inte så att jag kom och försökte pracka på dem vårt partiprogram. Men det är också så att de som representerar oss på kyrkomötet utgår från vårt kyrkopolitiska program som partiledningen antar.

– När vi på partistämman beslutade att verka för könsneutrala äktenskap var vi också tydliga med att om det skulle gå att genomföra i praktiken krävdes att vi följde upp det både i Sveriges riksdag men också i kyrkomötet. Och om detta hade vi en dialog.

Detta stämmer ganska väl, med det som ryktet förtäljer att Schlingman krävde att partipiskan skulle vina. Alla moderaterna skulle tvingas att rösta efter nya moderaternas syn. Han lyckades dock inte med detta. Civilkuraget var dock för stort hos flera moderata ledamöter som vägrade att gå i Schlingmanns ledband – vilket var mycket gläjande.

Moderaterna är kanske det parti som framförallt förknippas med avpolitisering av samhället. Många moderater, på senaste partikongressen, insåg också att det då är en orimlighet att fortsätta med partipolitiseringen av ett trossamfund. Man förloradede dock knappt, när man röstade om ifall partiet skulle ställa upp i kyrkovalet.

Visst inser Schlingmann själv hur orimligt det är: – Jo, det är klart att det finns många skäl som talar för att partier inte ska påverka kyrkan. Framför allt det som har med trosinriktningen att göra. Men jag skulle egentligen vilja passa på den här diskussionen just nu. För det är just det här vi ska diskutera och se hur vi hittar former för framåt. Men vår grundläggande syn är att religion och politik inte hör ihop.

Här kan man tyvärr ana att Schlingmann inte accepterar att kyrkan har synpunkter på hur den världsliga makten sköter sitt uppdrag. Men det har alltid varit kyrkans uppdrag att kunna få kritisera ett orättfärdigt ledarskap i samhället. Religion och partipolitik hör inte ihop, men det är inte riktigt så enkelt som Schlingmann säger att religion och politik inte hör ihop.

Frimodig kyrkas syn på partipolitiseringen av Svenska kyrkan har jag skrivit om i Aftonbladet.

Debatt i domkyrkan, 14:e september

Av Per-Olof Hermansson den 19 September 2009 om: Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

I måndags deltog jag i en debatt i Domkyrkan. Debatten leddes av Jonas Eek, som var en föredömlig debattledare. Stringent, saklig, rättvis, inte tendenciös. T.o.m fixade han en digitalklocka med tydliga tidssiffror så att vi kunde hålla tiden på våra inledande inlägg, då vi fick två minuter.

Det var en rapp debatt, med många olika moment, till stor del debattledarens och uppläggets förtjänst.

Efter min presentation (ca 1.30 minuter) så fick också jag ta ställning till en fördom om vår nomineringsgrupp. “Är ni inte bara en täckmantel för konservativa krafter?” Mitt svar var att vi inte är konservativa. Konservativ är att hålla fast vi saker och ordningar bara för att de är gamla, och att man inte vill förändra. Men Frimodig kyrka är inte konservativa: Vi vill verkligen förändra kyrkan, vi vill riva ner och bygga upp på nytt, vi vill reformera kyrkan.

(more…)

FRIMODIG KYRKA är det verkliga alternativet

Av Jan-Anders Ekelund den 16 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Nu står det klart Frimodig kyrka är det verkliga alternativet i kyrkovalet. Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)har gjort en undersökning som tydligt visar detta. SEA har intervjuat alla toppkandidaterna för nomineringsgrupperna till kyrkomötet inför kyrkovalet. Läs om undersökningen i Världen idag och Dagen.

Smakprov ur undersökningen:

Hur många ställer upp på att Bibeln är Guds ord och utgör grunden för kyrkans tro och liv? (Vår kyrkoordnings första paragraf är tydlig med detta – inte konstigt eftersom vi är en Luthersk kyrka där bibelordet är normerande)

Centern 22%
Folkpartiet (FISK): 17%
Frimodig kyrka: 100%
Kd: 64%
Kyrklig samverkan i Visby (1 person): 100% (inget rikstäckande parti)
Miljöpartiet: 0%
Moderaterna: 14%
POSK: 38 %
Lokalt parti Skanör-Falsterbo: 0%
Socialdemokraterna: 0%
SPI: 50%
Sverigedemokraterna: 40%
Vänstern: 0%
ÖKA: 0%

Flera grupper har i valet hävdat att de står för klassisk kristen tro fullt ut. Ta själv del av alla tillgängliga tabeller och se om det stämmer. Frågorna finns här också.

Läs också vad SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson och Lukas Berggren (som varit ansvarig för studien) skriver i sitt pressmeddelandet. Stefan är aktiv i EFS Betlehemskyrkan i Stockholm plus att han själv varit ledamot i kyrkomötet under en mandatperiod.

Tryck på read more:

(more…)

Vem önskar en sluten och död kyrka?

Av Per-Olof Hermansson den 15 September 2009 om: Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Frimodig kyrka deltar mycket aktivt i debatten i olika tidningar. Här kan du läsa vad Inger Lindskog skrivit i Trollhättans tidning.

Tryck på read more för att läsa

(more…)

Vad vill de olika nomineringsgrupperna?

Av Jan-Anders Ekelund den 15 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

bohusläningen

En av de bättre sammanställningarna av vad de olika nomineringsgrupperna vill i kyrkovalet har Bohusläningen gjort.

Företrädare för alla grupperna har fått svara på tre grågor. Folkpartiet(FISK) hävdar att de är ensamma om att stödja rätten till fri församlingstillhörighet. Det är absolut inte sant. Frimodig kyrka hävdar detta också. Det är roligt att även moderaterna numera står upp för detta. Det har inte varit någon självklarhet tidigare.

Befria kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 6 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, Socialdemokraterna, Svenska kyrkans identitet, Sverigedemokraterna

Ledaren i dagens Expressen heter: Befria kyrkan. Expressen skriver om kyrkovalet och orimligheten i att de politiska partierna ställer upp. Klarsynen utanför kyrkan är många gånger större än inom.

Inget av riksdagspartierna har åsikter i teologiska frågor. Varför ska de då bestämma över en kristen församling?

Centerpartiet, exempelvis, värnar respekten för “varje människas rättigheter och unika värde”. Någon däremot?
Socialdemokraterna vill “prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar” och tror tydligen att detta kräver kyrkopolitruker. Moderaterna, å sin sida, satsar på parollerna “ansvar, omtanke, kärlek och frihet”. Förespråkare av egoism och hat får hitta något annat parti.

Vidare skriver Expressen:

I stället trappar exempelvis Socialdemokraterna upp sitt engagemang. Mona Sahlin har personligen engagerat sig, vilket Göran Persson aldrig gjorde. Hon har sagt att valet “är lika viktigt som andra val” och att det är “oerhört provocerande” att inte rösta. Detta säger Sahlin om valet till en församling som hon inte ens är medlem i. Hon skulle knappast blanda sig i valet till någon annan religiös församling. Men när det gäller Svenska kyrkan anser politikerna att de har en självklar rätt till inflytande. Och biskopar och präster måste ständigt bäva inför kyrkopolitrukernas nycker.

Professorn och prästen Eva Hamberg har förutspått att partierna kommer att dra sig ur redan i nästa mandatperiod. Tyvärr så tror jag att de är mer seglivade, men till slut måste det ske. Det finns inga argument för att sekulära politiska partier skall ställa upp i val i ett trossamfund.
Lyssna gärna på Eva Hamberg. Hon talade på Frimodig kyrkas Stockholmsmöte i höstas. Hon framför ett mycket allvarligt budskap till Svenska kyrkan. Evas föredrag har rubriken “öppen demokratisk folkkyrka”.

Du kan avpolitisera Svenska kyrkan den 20 september. Pösta på Frimodig kyrka – och inte på någon politisk ideologi.

partipolitiken