Motion 32: Utbildning för journalister i kristen tro

Ur motiveringen:

Den fortgående sekulariseringen i Sverige har lett till att kunskaperna om kristen tro tunnats ut, särskilt hos yngre generationer. Detta gäller även landets journalistkår. Samtidigt är det tydligt att religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet har återkommit som ett viktigt tema i medierna. Avsaknaden av grundläggande kunskaper på detta område är påtaglig och till förfång för en saklig behandling av ämnesområdet i medier av olika slag. […]

En grundkurs i kristen tro, som också avser att spegla den rika mångfalden i uppfattningar inom kyrkan och ge ekumeniska utblickar, kan förslagsvis utformas i samarbete med någon av Svenska kyrkans folkhögskolor, Johannelunds teologiska högskola och/eller mediebranschens utbildningsinstitut Fojo.

Förslag:

Uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda formerna för en grundkurs i kristen tro för journalister

Motionen har undertecknats av Elisabeth Sandlund, David Castor, Kjell O. Lejon och Berth Löndahl.

Länk till motionen, klicka här.