Motion med anledning av Kyrkostyrelsens avisering om översyn av Svenska kyrkans stiftsindelning

Motionen är skriven av Erik Johansson.

Förslag till beslut: Kyrkomötet beslutar att inför en översyn av Svenska kyrkans stiftsindelning beakta att fler stift behövs för den pastorala omsorgens skull och en rimlig storlek på en biskops ansvarsområde.

Ur motiveringen:
Av Kyrkostyrelsens skrivelse (Se: ”Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021–2023 med anledning av coronapandemin” 2020:1) får man ett intryck att ett stift mer är en administrativ och organisatorisk enhet än en pastoral enhet ledd av en biskop. Därför är det klokt att skrivelsen inte anger huruvida man tänker sig fler eller färre stift. Grundfrågan bör inte vara hur stiften fungerar bäst administrativt och ekonomiskt utan hur en stiftsenhet bör se ut för att på bästa sätt tillgodose en biskops möjlighet att utöva tillsyn och ledarskap.

Läs hela motionen här (klicka på länken).