Begränsning av beslutsrätt för kyrkomötet 2020

Motionen är skriven av Berth Löndahl.

Förslag till beslut: Kyrkomötet beslutar att begränsa beslutsrätten i årets kyrkomöte till att endast omfatta ekonomisk redovisning, beviljande av ansvarsfrihet, handläggande av skrivelser av mer rapporterande karaktär och budget endast för 2021.

Läs hela motionen här.

Motivering:

Årets kyrkomöte har som en följd av den pågående coronapandemin blivit ett på många sätt stympat möte. Färre ledamöter deltar i utskott och framför allt i plenum, utskottsarbete och plenardebatter sker via webben, endast motioner som berör kyrkostyrelsens skrivelser beaktas.

Sammantaget gör detta att beslut som är av mer avgörande betydelse för Svenska kyrkan inte bör fattas i år. Ett så begränsat kyrkomöte som i år kan knappast anses vara demokratiskt giltigt även om gruppernas proportionella mandatfördelning har bibehållits. Debatten blir begränsad, den absoluta majoriteten av ledamöter saknar både yttrande- och rösträtt. Att då fatta beslut av övergripande karaktär vore djupt olyckligt. Exempel på sådana beslut är obligatoriskt lönecenter, översyn av stiftsindelningen men ytterligare exempel skulle kunna anföras.

Såväl debatt som beslut bör därför begränsas mycket starkt och endast omfatta sådant som budget för endast det kommande året (2021), godkännande av föregående års ekonomiska redovisning, beviljande av ansvarsfrihet och diskussion av de skrivelser som mer är redovisande än av beslutskaraktär, exempelvis om jämställdheten i Svenska kyrkan.

Om inte denna begränsning sker riskerar mer omfattande beslut att inte ses som legitima och det lär bli en omfattande efterföljande debatt.