Utredning och remiss om övergripande gemensamt administrativt system

Motionen är skriven av Leif Nordlander.

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att genomföra utredning avseende övergripande administrativa system med en remiss till alla pastorat och  församlingar som inte är pastorat om de önskar en obligatorisk anslutning till gemensamma administrativa system (GAS) inklusive lönecenter för Svenska kyrkan och gemensam it-plattform (GIP) samt med angivande av kostnaden för  detta.

Ur motiveringen:

[…] Nu har enligt skrivelsen 2020:1 (Verksamhet och ekonomi punkt 2.1) initiativ tagits av kyrkostyrelsen att ett övergripande administrativt system skall införas (GAS och centralt lönecenter för Svenska kyrkan) och det skall bli obligatoriskt för pastorat och församlingar som inte är pastorat. Samordningen skulle även omfatta gemensam IT-plattform (GIP). Här tas en väsentlig del av den lokala nivåns självbestämmande bort. Därför anser vi att kyrkomötet först beslutar att grundligt utreda frågan och att ett remissförfarande avseende detta som omfattar alla pastorat och församlingar som inte är pastorat genomförs. Något annat vore utanför den tradition och grundläggande demokratiska uppbyggnaden för Svenska kyrkan och pastorats och församlingar som inte är pastorats och deras självstyrelse. […]

Läs hela motionen genom att klicka här