Motion 24: Utbildningsmaterial om Svenska kyrkans bekännelseskrifter

Ur motiveringen saxas;

”Kunskap om och förtrolighet med kristen tro, tradition och språk minskar i Sverige”, påpekas det i KsSkr 2019:1. Sedan länge är det dessutom väl känt att kunskap om vår kyrkas bekännelseskrifter (SKB) på många håll, även bland anställda och förtroendevalda, är mycket svag. Detta har även lett till att vår kyrkas historiskt och bekännelsesmässigt sett starka evangelisk-lutherska identitet avsevärt försvagats under de senaste årtiondena. En utbildningsinsats är därför nödvändig för att skapa en stabil och konstruktiv evangelisk-luthersk kristen identitet bland våra förtroendevalda i vår kyrka. […]

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar uppdra till kyrkostyrelsen att tillse att det tillskapas ett utbildningsmaterial i Svenska kyrkans bekännelseskrifter för förtroendevalda i kyrkans olika instanser.

Motionen har skrivits av Kjell O. Lejon och Leif Nordlander.

Länk till motionen, klicka här.