Motion nr 69: En kyrka grundad på nådens tecken, inte maktens redskap

Den längsta och troligen mest teologiskt bearbetade motionen presenteras som den 13:e och sista från Frimodig kyrkas ledamöter 2016. Motionären är Fredrik Sidenvall. Fredrik utvecklar sin motion över 5 A4-sidor och formulerar även ett omfattande förslag till beslut:

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att med anledning av reformationsjubiléet ta initiativ till ett brett och djupt teologiskt och forskningsbaserat samtal om vad Kyrkan och kyrkosamfundet är och bör vara i ljuset av Bibeln och av Martin Luthers framställning om Kyrkans sju kännetecken som återfinns i skriften “Om koncilierna och kyrkan” (1535, WA 50:509-653)
  2. Kyrkomötet beslutar att följande frågeställningar bör finnas med i ett sådant samtal: Vilken egenart hade Luthers öppna kyrkosyn i en kontext av alternativa kyrkosyner? Hur har Luthers öppna teckenbaserade kyrkosyn väglett Svenska kyrkan historiskt? Hur förvaltar vi “teckenkyrkligheten” idag? Vilka konsekvenser skulle det få för Svenska kyrkans makt och liv om vi idag radialt skulle återupprätta Martin Luthers öppna kyrkosyn?
  3. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att inbjuda Biskopsmötet och Läronämndens ledamöter att delta i arbetet och beslutar att ge Biskopsmötet och Läronämnden denna motions innehåll till känna.
  4. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att under perioden 2017-2027 äska behövliga medel i budgeten för att bedriva detta projekt så att det blir till nytta för hela Svenska kyrkan.
  5. Kyrkomötet beslutar att arbetet redovisas för Kyrkomötet första gången 2020 bl a i form av seminarier.
  6. Kyrkomötet beslutar vidare att material från det arbete som motionen resulterar i, sänds ut till Svenska kyrkans församlingar 2021, för fortsatt reflektion, samtal och respons.
  7. Kyrkomötet beslutar att kyrkostyrelsen till Kyrkomötet 2023 redovisar bärande linjer från hela processen på kyrkans samtliga nivåer.
  8. Kyrkomötet beslutar att kyrkostyrelsen från och med Kyrkomötet 2023 och under en period av fyra år (två mandatperioder bör påverkas) återkommer med skrivelser med anledning av arbetet, allt under bön om att Svenska kyrkan ska framträda allt mer som en autentisk och öppen kristen kyrka.

Läs hela motionen här, oerhört välskriven och genomtänkt i kyrkomötesgruppen.