Motion 52 och 53 skrivna av Dan Sarkar. Redovisning efter Kyrkomötet.

Dan Sarkar, ledamot i Kyrkomötet för Frimodig kyrka från Lunds stift, hade i år lämnat två motioner:

Motion 52: Samrådsgrupp för gudstjänstlivet, hämta här.

Motion 53: Ordning för bejakande av dokument, hämta här.

Dan sammanfattar Kyrkomötets beslut såhär:

Jag hade två motioner: dels om en nationell samtalsgrupp med inomkyrkliga rörelser kring hur den negativa gudstjänstutvecklingen ska kunna vändas, dels om att införa en ordning för att fastställa bejakade dokument, dvs för att få klarhet i vilken bekännelsestatus olika dokument har. Båda avslogs.

Den som vill studera beslutsdokumenten lite mer noggrant kan fortsätta nedan.

Motion 52 Samrådsgrupp för gudstjänstlivet bereddes i Gudstjänstutskottets betänkande G 2015:08, som kan hämtas här. Ur betänkandets motivering för ett avslag på motionen kopieras:

Gudstjänstutskottet konstaterar dels att kyrkan i någon mening alltid befinner sig i förändring, dels att det ser väldigt olika ut lokalt och i olika delar av landet. I varje stift pågår gudstjänstutveckling och alla församlingar arbetar med frågor om gudstjänst och gudstjänstdeltagande.

Det är viktigt att inte enbart förmedla en pessimistisk bild över kyrkans framtid.Mycket gott arbete och stort engagemang finns i församlingarna. Såväl samråd och samverkan som uppmuntran och inspiration behövs. Här har stiften sitt särskilda ansvar för församlingar och pastorat.

Utskottet menar att de initiativ motionären nämner hör hemma på församlings- och stiftsplan. […]

 

I utskottet deltog för Frimodig kyrka Dag Sandahl som även lämnat ett särskilt yttrande:

Jag delar utskottets bedömning att avvisa förslaget om samrådsgrupper. Den vägen har med föga framgång prövats. Däremot är det tid för verkliga samråd och just på den nationella nivån för att integrera de bidrag som motionären syftar på. Här avviker jag på ett grundläggande sätt från utskottet, som sätter sitt hopp till samtal i kyrkoråd och församlingsråd. Den fråga som ställs gäller hur rörelser och grupper, som alltmer uppfattar sig som alienerade inför aktuella tendenser i kyrkolivet och som påtagligt uppfattat en kyrkopolitisk ambition att somliga fromhetsriktningar ska marginaliseras i syfte att elimineras.

Det är hög tid att pröva en annan hållning som inte betyder gruppverksamhet så mycket som sinnesändring, metanoia.

Dag Sandahl

Motion 53 Ordning för bejakande av dokument har inhämtat Läronämndens yttrande (2015:10y, kan hämtas här). Motionen bereddes i Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2015:10 (här). Erik Johansson (Fk) var närvarande men ej beslutande i utskottet.

Ur Läronämndens yttrande citeras de inledande raderna:

Som framgår av 1 kap. 1 § i kyrkoordningen växer Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära primärt fram i gudstjänst och liv. Denna process ”avsätter bekännelsedokument av varierande vikt” (Ln 1992:8). Dokument som uttrycker Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära bejakas därför på skilda sätt och av olika beslutande organ inom Svenska kyrkan. […]

Detta blev också vägledande för utskottet. Ur en lång motivering citeras:

[…] I motion 2015:53 föreslås att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att ta fram en ordning för bejakande av dokument. Tillsyns- och uppdragsutskottet menar att ett sådant uppdrag inte bör ges. En särskild beslutsordning ger inte uttryck för det som enligt utskottet är den egentliga innebörden i ”bejakade” dokument. I den utsträck ning det är fråga om att fatta direkta beslut om för hela Svenska kyrkan gällande bestämmelser och dokument står det enligt utskottets mening redan klart att detta är en uppgift för kyrkomötet. Som framgår av bakgrundsteckningen framhölls detta också av Svenska kyrkans centralstyrelse i kyrkoordningsskrivelsen till 1999 års kyrkomöte. För beslut i frågor som avser Svenska kyrkans lära finns särskilda bestämmelser i kyrkoordningen, 11 kap. 17 och 18 §§. Dessa bestämmelser innebär att Läronämnden och biskoparna har givits en särskild ställning vid sådana beslut. […]