Församlingsrådens och verksamhetsrådens uppgifter – Motion 58:2015. Redovisning efter Kyrkomötet.

Av Jan Erik Amilén 24 November 2015 om: Okategoriserade

Denna motion hade lämnats av Berth Löndahl och Leif Nordlander, båda (Fk). Motionen (läs här) formulerade 4 förslag:

1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda omfattningen av verksamhetsråd eller motsvarande i Svenska kyrkans olika pastorat.

2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda vilka uppgifter som ska åligga dessa verksamhetsråd.

3. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda en utvidgning av församlingsrådens uppgifter i kyrkoordningen.

4. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda huruvida även verksamhetsråden bör finnas med i kyrkoordningen och där ha klart angivna uppgifter.

 

Samtliga förslag avslogs. Berth Löndahl är dock inte alltför nedslagen:

I år hade jag bara skrivit en motion, om församlings- och verksamhetsråd. Positivt var att om jag förra året var ensam om att motionera i detta, så hade det i år kommit in fem motioner i ärendet från flera grupperingar. Det blev avslag på min motion men i sak vann den ändå, eftersom beslutet blev att med anledning av motionerna i ärendet så skall frågan om församlingsråden utredas, undersökas och följas upp.

Motionen (och de fyra övriga motionerna i närliggande frågeställningar) behandlades i Organisationsutskottets betänkande O 2015:11, läs här. Inga delar i de fem motionerna bifölls av Kyrkomötet, utan avslogs samtliga. Men som Berth sagt, de samlades upp i ett uppdrag:

Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2015:5 och motion 2015:60 uppdra till kyrkostyrelsen att initiera ett arbete för att följa hur strukturreformen gestaltar sig, med särskilt fokus på församlingsråden.

 

Den uppmärksamme läsaren noterar att “verksamhetsråden” (som berörs i motionens förslag nr 1,2 och 4) inte ingår i beslutsformuleringen. I betänkandet citeras först ur arbetet med strukturutredningen, vilket sedan får utgöra motivering till att inte vidare ta upp regleringen av verksamhetsråden. Leif Nordlander uttalar sig såhär:

Vi rönte vi inte framgång med motionen om verksamhetsråd och dess relation till Kyrkoordningen. Men det går väl att komma tillbaka.

Ur Organisationsutskottets betänkande citeras:

Verksamhetsråd

I strukturskrivelsen berörde kyrkostyrelsen även frågan om inrättande av verksamhetsråd eller distriktsråd, detta med anledning av att röster för en kyrkoordningsreglering av sådana frivilliga former av lokal medverkan höjts. Kyrkostyrelsen anförde följande.

För det fall det finns behov lokalt av sådana andra organisatoriska former inom en församling, är det enligt kyrkostyrelsen fullt möjligt att inrätta sådana. Att möjligheten inte nämns i regelverket ska alltså inte tolkas som att sådana råd inte får inrättas. Samtidigt kan det finnas skäl att erinra om att det förslag till struktur på den lokala nivån som kyrkostyrelsen nu lägger fram öppnar möjligheter att inte bara behålla även små gemenskaper som egna församlingar utan också att – där så är lämpligt – bilda pastorat av tidigare stora församlingar så att nuvarande distrikt istället kan övergå till att bli församlingar. (KsSkr 2012:5 s. 96)

*

Utskottet konstaterar att frågan om verksamhetsråd berördes i kyrkostyrelsens strukturskrivelse 2012 och att det varit ett medvetet val att inte reglera dessa organs förekomst eller uppgifter i kyrkoordningen. Vilka uppgifter ett eventuellt verksamhetsråd ska ha måste vara upp till varje församling att avgöra, med beaktande av de specifika lokala behov och förutsättningar som råder. Utskottet anser därför att punkterna 1, 2 och 4 i motion 2015:58 ska avslås.