Öppet brev till Anders Lindberg med anledning av ledaren i Aftonbladet 10 september 2021

Öppet brev till Anders Lindberg med anledning av ledaren i Aftonbladet 10 september där han beskyller Frimodig kyrka för att vara odemokratiska och ultrahöger och jämför oss och POSK med Orban och Trump.

I din ledare går du till storms mot de partipolitiskt obundna grupperna i kyrkovalet och hävdar att

Posk … går till val på att avskaffa den interna demokratin.
Inte för alla, men för exempelvis mig och några miljoner till som inte är regelbundna kyrkobesökare. Att läsa deras texter och debattartiklar är som att lyssna till ett tal av Ungerns diktator Viktor Orban eller av Donald Trump.
De vill skilja agnarna från vetet och låta sina egna stödtrupper rösta medan övriga stängs ute.”

Detta är naturligtvis en helt befängd anklagelse mot POSK!

Frimodig kyrka och POSK har under ett par år arbetat gemensamt med att ta fram ett förslag till ett nytt och enklare valsystem, med direktval på den lokala nivån och indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Ett förslag på hur ett sådant valsystem skulle kunna utformas finns i en småskrift på POSK:s hemsida (pdf). Vem som helst kan där se att din anklagelse inte stämmer. Om du hade gjort din research hade du knappast kunnat anklaga POSK för att vilja avskaffa demokratin!

Till årets kyrkomöte finns en motion, nr 71 Reformerade indirekta val (pdf),  gemensamt underskriven av ledamöter från POSK, Frimodig kyrka och Borgerligt alternativ samt tre biskopar. Där hänvisar vi till kyrkostyrelsens egen analys som ”konstaterar att såväl direkta val som indirekta val är att betrakta som demokratiska val”. Vidare säger vi att ”direkta val är vanliga vid val av samhällets regionala och nationella beslutande församlingar, såväl i Sverige som utomlands. Däremot är val i allmänhet indirekta i civilsamhällets organisationer såsom allmännyttiga organisationer, trossamfund, fackliga organisationer och politiska partier. Här väljer ofta lokalavdelningar representanter till regionala församlingar, som i sin tur väljer ledamöter i ett nationellt fullmäktige/kyrkomöte/landsmöte/partikongress. Det är alltså i första hand lokalavdelningen, inte den enskilda medlemmen, som representeras i de beslutande församlingarna på regional och nationell nivå. Indirekta val fanns i Svenska kyrkan fram till år 2000.” I motionen säger vi att ”det nu är dags att utreda hur ett modernt indirekt val av stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska kunna se ut. Effekterna på proportionalitet (jämfört med valresultatet i kyrkofullmäktigevalet) bör utredas”.

Varken POSK eller Frimodig kyrka vill ”avveckla demokratin för sina politiska motståndare” eller avskaffa rösträtten för alla utom de egna sympatisörerna! Hur du kan påstå något sådant är helt enkelt obegripligt. I bästa fall är det ett olycksfall i ditt journalistiska arbete, i sämsta fall ett medvetet försök att sprida fake news. I båda fallen bör du be om ursäkt!

Vidare påstår du att de partipolitiskt obundna grupperna ”är synnerligen politiska, Öppen kyrka är vänster, Frimodig kyrka är ultrahöger och grundad av kvinnoprästmotståndare och Posk är alltså högerkonservativa” och att vi gemensamt är en del av ”en auktoritär högervåg (som) sveper genom världen”. Här applicerar du den vanliga höger-vänster-skalan (med rötter i hur olika ideologier/partier ser främst på samhällsekonomin och statsmaktens mandat) på inomkyrkliga grupperingar på ett sätt som också det blir grovt missvisande. Ingen av grupperna känner igen sig i din beskrivning.

Som representant för Frimodig kyrka kan jag avslöja för dig att vi bland våra medlemmar, kandidater och sympatisörer samlar människor som i de vanliga valen röstar på helt olika partier, från vänster till höger. Men inget av de partierna har någon särskild, i partiprogrammet fastställd, tanke om hur Svenska kyrkan på bästa sätt ska fullgöra sitt syfte ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas” (ur Kyrkoordningen). Inget av partierna har någon bestämd uppfattning i frågorna om nattvardens ställning i gudstjänstlivet eller hur den liturgiska förnyelsen i kyrkan ska balansera tradition mot behovet av nya uttrycksformer eller hur kyrkomusiken ska kunna fortsätta att berika gudstjänstlivet. I Frimodig kyrka förenas vi i en (någorlunda) gemensam syn på bland annat dessa frågor, inte av en gemensam syn på hur stor den offentliga sektorn ska vara eller vilken skattenivå som är lämplig – eller någon annan av de frågor där höger-vänster-skalan är relevant.

Att beskriva de opolitiska grupperna i kyrkan på det sätt du gör är bara möjligt om man saknar insikt i kyrkans inre liv.

Så till nästa gång, Anders Lindberg, gör din research och fuska inte med sanningen!

Torkel Lindahl
presstalesman Frimodig kyrka

Se även Svar till Anders Lindberg från POSK:s ordförande Amanda Carlshamre.