Undervisning – en trons växtplats

Undervisning är en av kyrkans huvuduppgifter. Och ämnet i denna profilfråga.

**

Undervisning har alltid varit en viktig uppgift för Kyrkan. Den tro vi en gång döptes till tar ett helt liv att lära. Föräldrar som låter döpa sina barn har missionsbefallningens uppdrag att undervisa dem. ”Gör alla folk till lärjungar”, uppmanar Jesus oss.

Frimodig kyrka vill att undervisning skall prioriteras i församlingslivet. Svenska kyrkan har ett ansvar att sakligt och ärligt presentera budskapet om Jesus Kristus för både barn och vuxna. Undervisningens mål är att kristen tro, sammanfattad i trosbekännelserna, skall bli den enskildes personliga tro.

Dop- och konfirmationsundervisning, söndagsskola, Alpha-kurser och bibelstudiegrupper är arbetsformer som bör tas till vara och utvecklas. I mötet med det omgivande samhället – inte minst i skolmiljöer – behöver Svenska kyrkan utveckla metoder för att presentera den kristna tron på ett trovärdigt och inspirerande sätt. Undervisning i den kristna tron för anställda och förtroendevalda behöver också prioriteras. Dessutom måste predikans undervisande roll lyftas fram starkare än idag. Meningsfulla möten med företrädare för andra religioner förutsätter att man har tydlig hemvist i den egna tron. Svenska kyrkan får inte dölja för människor de rika skatter som den kristna tron innehåller.

Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan frimodigt skall dela med sig av evangeliet och föra vidare det hon själv fått ta emot.