Motion 41: Svenska kyrkans webbplats

Ur motiveringen saxas valda delar:

Svenska kyrkans webbplats är [därför] av enorm vikt för den undervisning, den kunskap och den tro som den förmedlar. Webbplatsens trosundervisning om kristen tro bör inriktas på alla åldrar men med fokus på vuxna sökande.

Som webbplatsen i dag ser ut, så ger den väldigt mycket information om Svenska kyrkans organisation, om vad som händer i Svenska kyrkan, kontaktinformation osv. En av sökflikarna handlar även om Svenska kyrkans tro, en inte alltid särskilt munter läsning, men det är under den fliken som den egentliga troskunskapen och undervisning förmedlas. Ofta är emellertid texten på en alltför förenklad nivå, närmast motsvarande konfirmandåldern. Detta är en reaktion som vi undertecknare har mött upprepade gånger.

Mycket av den information som ges är alltför grund, torrt saklig och saknar entusiasm. Det krävs en bearbetning av det teologiska innehållet och den existentiella relevansen. Idéerna och möjligheterna för detta är många – vittnesbörd, fördjupning av de existentiella livsfrågorna, mässans innehåll, mer apologetisk frimodighet osv.

Svenska kyrkans webbplats behöver därför ges en översyn vad gäller teologiskt innehåll.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar uppdra till Kyrkostyrelsen

– att tillsätta en grupp med teologisk bredd och kompetens för en översyn av Svenska kyrkans webbplats främst under fliken ”Om kristen tro”.

– att en sådan grupp även får som uppgift att arbeta med apologetik, till trons försvar, eventuellt som en bok.

Motionen har skrivits av Berth Löndahl, Kjell O. Lejon och Leif Nordlander,