Ökad fokusering på församlingens grundläggande uppgift (motion 62)

Av Jan Erik Amilén 28 August 2018 om: Okategoriserade

Elisabeth Sandlund och Berth Löndahl från Frimodig kyrka betonar i sin motion vad som är församlingens grundläggande uppgift. Citat ur texten:

I kyrkoordningens första avdelnings inledning slås det fast: ”Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger … Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär.” I kyrkoordningens andra avdelning blir det glasklart att församlingens uppgift är en och endast en, att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission” med ett enda syfte ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”.
Nu är det tid att låta dessa portalparagrafer få genomslag i hela Svenska kyrkan genom att sätta all verksamhet, pågående eller planerad, under lupp så att resurser inte slösas på sådant som inte bidrar till att uppfylla det övergripande målet.

Motionärerna yrkar:

Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att utforma ett beslutsstöd för församlingarna som syftar till att testa varje verksamhet utifrån kyrkoordningens portalparagrafer,
2. uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning för att undersöka vilka ändring-ar av kyrkoordningen som krävs för ingripanden mot församlingar som satsar sina resurser på verksamheter som inte faller inom den ram som kyrkoordningen stipulerar.

Om du klickar här kan du läsa hela motionen.