Fosterdiagnostik och människovärde (motion 63)

Av Jan Erik Amilén 28 August 2018 om: Okategoriserade

Elisabeth Sandlund och Kjell O Lejon skriver i sin motion om fosterdiagnostik och människovärde.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta och anta ett uttalande där det framgår att Svenska kyrkans syn på människor med funktionsnedsättning i allmänhet och personer med Downs syndrom i synnerhet är den att de är fullvärdiga människor skapade till Guds avbild med rätt till inkludering i samhället,
2. uppdra till kyrkostyrelsen att följa utvecklingen av nya metoder för fosterdiagnostik och de konsekvenser de kan leda till i form av ett ökat antal selektiva aborter,
3. uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram ett underlag att användas vid rådgivning till och själavård av blivande föräldrar som efter fosterdiagnostik fått ett oönskat besked, där utgångspunkten är varje individs okränkbara människovärde.

Motionen berör läsaren och den är därför väl värd att ladda ner och läsa. Klicka här.