Nya vägar att vara kyrka – Motion 55:2015. Redovisning efter Kyrkomötet

Av Jan Erik Amilén 23 November 2015 om: Okategoriserade

Leif Nordlander, vice gruppledare för Frimodig kyrka i Kyrkomötet, fick framgång med sin motion “Nya vägar att vara kyrka”, läs den här. Leif lämnar tre förslag i sin motion:

1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla ”Nya vägar att vara kyrka”.

2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att hänvisa erforderliga medel härför motsvarande två heltidstjänster.

3. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att medel för verksamheten avsätts.

Kyrkomötet beslutade att bifalla första att-satsen (nr 1, ovan) och avslå andra och tredje att-satsen. Men; i stället beslöts att

Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2015:55 uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsätta resurser för ”Nya vägar att vara kyrka”.

Som var och en lätt kan se är det ett beslut som ligger mycket nära tredje att-satsen i motionen, faktiskt i sak identiskt. Markeringen kan tolkas så att preciseringen i andra att-satsen inte definierades av Kyrkomötet på det sätt som Leif Nordlander ville föreslå. Leifs egen kommentar är:

Till min stora glädje blev min motion om Nya vägar/sätt att vara kyrka antagen med skillnad att man inte ville specificera antal tjänster och medel utan i en andra att-sats skriva “erforderliga resurser”. Det gladde mig.

Även Berth Löndahl kommenterar framgången:

Intressant var att Leifs motion om Nya vägar att vara kyrka antogs med acklamation. I ärendet har inte minst Dan [Sarkar] och jag själv årligen motionerat med olika infallsvinklar. Varje år har dessa motioner mottagits alltmer positivt. I år vände det definitivt och äntligen blev en motion om lokalt kyrkligt förnyelsearbete antagen. Vi får se vad den kan leda till.

I Kyrkolivsutskottets beredning deltog för Frimodig kyrka Berit Simonsson som beslutande i utskottet. Även Nasrin Sjögren var med i utskottets arbete. Övriga deltagande framgår av betänkandet.

Den som vill veta mer kan fortsätta att läsa nedan:

Motionen bereddes i Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:12, hämtas i sin helhet här. Förslaget i Kyrkolivsutskottet motiveras såhär:

Utskottet konstaterar att motionären lyfter en viktig fråga för oss i Sverige och att Svenska kyrkan har mycket att lära av den anglikanska kyrkans arbete med att utveckla nya vägar och former att vara kyrka. Att i likhet med missionsbefallningen gå ut och inspirera till att människor talar om tro och kommer till tro är en central uppgift för Svenska kyrkan som alltid behöver finna nya former och metoder.

Utskottet ser att det kan finnas svårigheter med att fullt ut kopiera ett arbetssätt från en annan kyrka med hänsyn till vår kontext och vår kyrkas struktur. Istället menar utskottet att vi ska låta oss inspireras och finna våra egna former. Utskottet anser dock inte att det är kyrkomötets sak att besluta om hur många tjänster som behövs för att främja detta utvecklingsarbete utan menar att det är kyrkostyrelsen som avgör detta. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att bifalla motionens första punkt, avslå punkt två och tre samt med anledning av motionen ge kyrkostyrelsen i uppdrag att avsätta resurser för detta arbete.

Sex talare uttalade sitt stöd för motionen, vilka samtliga uppfattades som mycket välvilliga! Utöver Leif själv deltog Erik Johansson från Frimodig kyrka från talarstolen. Vill du titta gör du såhär:

Gå till http://www.svenskakyrkan.tv/ och välj 2015-11-16 (19.00-21.30). Debatten i detta ärendet börjar kl. 19:21. I listan under TV-bilden letar du fram p. 46 och markerar symbolen vid texten “6 anföranden”. Så kan du där välja vem eller vilka du vill lyssna till.