Motion 6: Bikten

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år in 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Motion nr 14 i handlingarna till årets kyrkomöte handlar om bikten och är skriven av Bertil Murray och Berth Löndahl. ”Bikten” kan du ladda ner genom att klicka här. Då finner du hela brödtexten med motivering till motionen.

Förslag till beslut:

  1. Kyrkomötet beslutar att förbön för den som biktat lyfts in som moment efter avlösning (tillsägelse om förlåtelse) och tackbön.
  2. Kyrkomötet beslutar att i biktordningen justera föreslagen ordning för syndabekännelse (bön om förlåtelse) till ”syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser”.
  3. Kyrkomötet beslutar att som alternativ formel för avlösningen i bikten införa orden ”löser jag dig från dina synder i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn”.
  4. Kyrkomötet beslutar att som fakultativ avslutning på bikten infoga momentet där prästen säger: ”Gå i frid och bed för mig som också är en syndare”.